1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Ogólny opis zawodów:

HDR jest ekstremalnym biegiem z przeszkodami na czas, podczas którego zawodnik biegnie i pokonuje przeszkody razem z psem, prowadzonym na smyczy. Trasa przebiega przez zróżnicowany teren, a pełen dystans różni się w zależności od rodzaju biegu (HDR Junior: ok. 2 km, podstawa HDR: ok. 6 km, HDR Wild: ok. 12 km). Zawodnik pokonuje dystans około sześciu kilometrów w różnorodnym terenie. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu wyścigu i ilości przeszkód. Na trasie znajdują się przeszkody naturalne i sztuczne. Każda przeszkoda może być zabłocona lub brudna.  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w trakcie wydarzenia jego ciało i ubrania, a także sierść psa mogą ulec zabłoceniu lub ubrudzeniu.

Organizator zawodów: Hard Dog Race Kpt.
Siedziba: Lövőház utca 2-6. 4. em., 1024 Budapeszt, Węgry.
Adres mailowy: info@harddograce.hu
Numer rejestrowy: 01-09-291006

Współorganizator:

Kreacje Kornelia Radzikowska
Adres: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa, Polska.
Numer identyfikacji podatkowej: 113-235-94-48
Adres mailowy: infopl@harddograce.pl

1.2.  Zawodnik:

1.2.1. W Zawodach udział może wziąć każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest zdrowa i fizycznie przygotowana do Zawodów, pod warunkiem, że:

 • dokonała zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zaakceptowała niniejszy Regulamin, Ogólne Warunki Umowy i przestrzega podstawowych zasad etyki dostępnych na stronie www.harddograce.pl, a także zapoznała się z treścią „Sugestii dla Zawodników”;
 • zaakceptowała i podpisała Oświadczenie uczestnika wyścigu oraz Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • Zawodnik, ze względu na zagrożenia wynikające z charakteru Zawodów będzie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu, tzn. przyjmuje do wiadomości, że opłata rejestracyjna obejmuje również obowiązkowe opłaty z tytułu ubezpieczenia od wypadków;
 • pies spełnia warunki opisane w punkcie 1.2.3 niniejszego Regulaminu.

1.2.2. W Zawodach w roli Zawodnika uczestniczyć może każda małoletnia osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 14 rok życia, spełnia warunki opisane w punkcie 1.2.1. oraz posiada pisemną zgodę  przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego). Przedstawiciel ustawowy musi zostać zweryfikowany przez organizatorów

Zawodów w celu potwierdzenia jego uprawnień; przedstawiciel ustawowy oraz małoletni muszą być obecni w trakcie weryfikacji. Przepisy dotyczące Zawodników Hard Dog Race Junior (8-14 lat) zostały wskazane w pkt. 13 niniejszego Regulaminu. Jedynie osoby w wieku powyżej 18 lat mogą uczestniczyć w Hard Dog Race Wild.

1.2.3. Pies:

Zawodnik może wziąć udział w Zawodach z psem dowolnej rasy, wielkości, wykastrowanym lub nie, o ile spełnia on następujące warunki:

 • pies jest w wieku co najmniej 12 miesięcy;
 • nie jest w okresie rui (cieczki), który obejmuje również okres jednego tygodnia przed i po wystąpieniu rui, co zostanie zweryfikowane podczas badania przez lekarza weterynarii. Naruszenie niniejszego postanowienia skutkuje natychmiastową decyzją o dyskwalifikacji, na którą nie służy odwołanie;
 • posiada chip (opcjonalne);
 • posiada obowiązkowe szczepienia;
 • jest zdrowy i odpowiednio zsocjalizowany;
 • w przypadku, gdy pies wykazuje zachowania agresywne, w celu ochrony bezpieczeństwa uczestników, Komisja Zawodów może nakazać założenie psu kagańca, a w przypadku skrajnie agresywnych zachowani może podjąć decyzję o dyskwalifikacji z Zawodów. Zawodnik, który odmówi założenia psu kagańca będzie obowiązany do opuszczenia miejsca wydarzenia, a opłata rejestracyjna nie będzie w tym przypadku podlegać zwrotowi;
 • pies został odrobaczony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą Zawodów. Podanie leku musi być odnotowane w książeczce zdrowia lub paszporcie psa;
 • lekarz weterynarii, przed rozpoczęciem Zawodów skontroluje posiadanie przez psa chipa, stan jego zdrowia, zachowanie psa, książeczkę zdrowia lub paszport. Lekarz weterynarii, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może rekomendować dyskwalifikację Zawodnika i psa. Komisja Zawodów zatwierdzi lub odrzuci rekomendację.

1.3. Organem kontrolnym Zawodów jest Komisja Zawodów. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Zawodów.  W zakres kompetencji Komisji Zawodów wchodzi:

 • podejmowanie decyzji koniecznych do przeprowadzenia Zawodów w sposób bezpieczny i skuteczny,
 • kontrola Zawodników i psów,
 • rozstrzygnięcie o wynikach Zawodów,
 • podejmowanie decyzji o dyskwalifikacji.

1.4. Jeżeli Regulamin Zawodów nie stanowi inaczej, członkowie Komisji Zawodów, mogą przy wykonywaniu swoich obowiązków działać samodzielnie.

1.5. Zawodnicy biorą udział w wyścigu na własne ryzyko. Każdy zawodnik może prosić o pomoc lekarską dla siebie i swojego psa.

1.6. Śmiecenie na terenie Zawodów jest zakazane. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu w tym zakresie może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

1.7. Obowiązuje zakaz palenia za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

2. ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA W MIEJSCU ZAWODÓW

2.1. Zgłoszenie

2.1.1. Zgłoszenia do Zawodów można dokonać za pośrednictwem strony darktiming.hu/harddograce/pl.

2.1.2. Podczas dokonywania zgłoszenia Zawodnik musi wyrazić zgodę na obowiązujące uczestników Zawodów postanowienia Regulaminu i Ogólne Warunki Umowy.

2.1.3. Zgłoszenie jest dokonane w sposób skuteczny pod warunkiem podania przez Zawodnika wszystkich wymaganych danych. Podane przez Zawodnika dane przetwarzane będą w celach przeprowadzenia Zawodów, identyfikacji Zawodników i psów oraz w celach informacyjnych. Zawodnik udziela zgody na przetwarzanie ww. danych.

2.1.4 Udział w Zawodach jest odpłatny. Informacje dotyczące opłat i systemu rabatów dostępne są na stronie https://harddograce.pl/zgloszenie/oplaty-wpisowe-rabaty.

Zawodnik dokonuje opłaty przelewem lub za pośrednictwem systemu usług płatniczych online (PayU) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, jednak nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni od jego dokonania. Organizator Zawodów umożliwi dokonanie zgłoszenia bezpośrednio na miejscu Zawodów pod warunkiem dostępności wolnych miejsc lub odwołania swojego udziału przez innego Zawodnika. W tym przypadku wysokość opłaty wyniesie 260 pln brutto, bez możliwości skorzystania z rabatów indywidualnych lub drużynowych.  W przypadku dokonania zgłoszenia w miejscu Zawodów Zawodnik wypełni formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie uczestnika wyścigu, Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Dokonanie opłaty możliwe będzie jedynie gotówką.

Istnieje możliwość zgłoszenia Zawodnika poprzez nabycie kuponu prezentowego. Warunki zakupu kuponu prezentowego określone zostały w Ogólnych Warunkach Umowy w tabeli dotyczącej Cen Kuponów Prezentowych na stronie (harddograce.pl/zgloszenie/kupon-prezentowy).

2.2. Rejestracja w dniu i miejscu odbywania się Zawodów

2.2.1. Zawodnik musi zarejestrować się co najmniej na 1 (jedną) godzinę przed rozpoczęciem wybranej konkurencji przed Komisją Wyścigu. Komisja Wyścigu zweryfikuje dane podane podczas zgłoszenia, weryfikując przedstawiony przez Zawodnika dokument tożsamości wraz ze zdjęciem.

2.2.2 Członkowie służb mundurowych (Policja, Wojsko, Służby Ochrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Służba Celna, Brygady antyterrorystyczne, Pogotowie, Straż Miejska, Ratownicy z Psami, Specjalne Organizacje Ratownicze itp.), uczniowie i studenci (dysponujący w dniu Zawodów ważną legitymacją ucznia/studenta) oraz zawodnicy z adoptowanymi psami (konieczne jest przedstawienie umowy adopcyjnej; w przypadku braku należy skontaktować się organizatorem Zawodów  za pośrednictwem adresu infopl@harddograce.pl) będą uprawnieni do 10% rabatu od opłaty zgłoszeniowej. Z rabatu można skorzystać zaznaczając odpowiedniej rubryki w trakcie podawania danych podczas procesu zgłoszeniowego. Skorzystanie z rabatu na późniejszym etanie nie będzie możliwe. W trakcie rejestracji konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z rabatu, np. legitymacji służbowej/członkowskiej lub legitymacji ucznia/studenta. Zawodnicy startujący z adoptowanymi psami muszą przedstawić umowę adopcyjną lub zaświadczenie wystawione przez Organizatora w wyniku dokonanej weryfikacji, w związku z kontaktem Zawodnika z Organizatorem drogą elektroniczną. W przypadku, kiedy przedstawiciele powyżej wymienionych grup/organizacji, studenci lub zawodnicy startujący z adoptowanymi psami zgłoszą się do Zawodów drużynowo, będą mogli skorzystać z rabatów tylko w tym przypadku, gdy prawo do rabatu przysługuje każdemu członkowi drużyny. W takim przypadku, Zawodnicy biorący udział w Zawodach w drużynach składających się 6-osobowych, otrzymają łącznie 15% rabatu od opłaty zgłoszeniowej, a w przypadku drużyn 12-sobowych otrzymają łącznie 20% rabatu od opłaty zgłoszeniowej.

2.2.3. Komisja Zawodów zweryfikuje w trakcie rejestracji, czy Zawodnik spełnia kryteria opisane w punktach 1.2.1. i 1.2.2.

2.2.4. Komisja Zawodów zweryfikuje dane psa dostarczone przez Zawodnika, poprzez porównanie przedstawionych dokumentów (książeczka szczepień, paszport psa) ze zgłoszonym podczas rejestracji w dniu zawodów psem.

2.2.5. Zawodnik musi wyrazić zgodę na ww. procedury potwierdzenia tożsamości psa przeprowadzane przez Komisję Zawodów (tj. weryfikację przedstawionych dokumentów potwierdzających tożsamość Zawodnika i psa).

2.2.6. Komisja Zawodów sprawdzi, czy warunki dotyczące psa określone w punkcie 1.2.3 zostały spełnione.

2.2.7. Zawodnik najpóźniej w czasie rejestracji musi podpisać Oświadczenie uczestnika zawodów oraz Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (w formie dokumentu prywatnego) i przekazać podpisany egzemplarz Komisji Zawodów. W przypadku gdy Zawodnik nie posiada druków ww. wymienionych dokumentów, będą one dostępne w dniu i miejscu Zawodów. Kara  w związku z brakiem wydrukowanych dokumentów wynosi 30 przysiadów za stronę. Jeżeli Zawodnik w związku z  ww. procedurą nie dotrze na rozpoczęcie swojego wyścigu, będzie mógł wziąć udział w kolejnym wyścigu. W przypadku braku wolnych miejsc startowych, Zawodnik będzie mógł wystartować w wyścigu dodatkowym, odbywającym się pod koniec Zawodów. W przypadku braku akceptacji takiego rozwiązania przez Zawodnika Organizator Zawodów nie jest obowiązany do zwrotu opłaty (wpisowego).

2.2.8. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany z Zawodów, jeżeli identyfikacja Zawodnika nie powiodła się lub Zawodnik odmawia współpracy z Komisją Zawodów w tym zakresie.

2.2.9. Komisja Zawodów może zdyskwalifikować Zawodnika, mimo spełnienia warunków opisanych w pkt. 1.2.3. powyżej, jeśli zachowanie psa zagraża bezpiecznemu podczas Zawodów.

3. OGÓLNE ZASADY ZAWODÓW

3.1. Zawody składają się z wielu wyścigów rozpoczynających się co 15 minut. Każdy zawodnik może wziąć udział w wyścigu, na który się zarejestrował.

3.2. Zawodnik może wziąć udział w Zawodach z jednym psem. Zawodnik oraz zgłoszony pies określani będą łącznie jako para („Para”). Zawodnik może wziąć udział w zawodach tylko z psem zgłoszonym w czasie rejestracji lub innym psem zastępującym pierwszego i zgłoszonym na zasadach określonych w niniejszym punkcie. Zawodnik może jednorazowo dokonać zmiany psa uczestniczącego w Zawodach. Zmianę psa należy zgłosić najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem Zawodów za pośrednictwem systemu zgłoszeń online, podając swój numer rejestracyjny. Po tym terminie nie będzie możliwości zgłoszenie innego psa.

3.3. Organizator Zawodów przewiduje możliwość udziału jednego Zawodnika z dwoma różnymi psami, w dwóch oddzielnych wyścigach. W takim przypadku Zawodnik z każdym psem uważany będzie za oddzielną Parę, z których każda musi zostać zgłoszona oddzielnie. W takim przypadku Zawodnikowi przysługuje rabat w wysokości 25% od drugiej opłaty zgłoszeniowej. Aby skorzystać z tego rabatu trzeba uprzednio zgłosić zamiar rejestracji drugiego psa pod adresem infopl@harddograce.pl.

3.4. Istnieje możliwość drużynowego udziału w Zawodach. Jedna drużyna może liczyć od 6 do 12 Par. Drużynie składającej się z 6 Par przysługiwać będzie rabat w wysokości 10% od opłaty zgłoszeniowej, a drużynie składającej się z co najmniej 12 par będzie przysługiwał rabat w wysokości 15% od opłaty zgłoszeniowej, pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty jednorazowo. W drużynie składającej się z 6 Par 2 Zawodników może wystąpić bez psa. W drużynie 12-osobowej 4 Zawodników może wystąpić bez psa. Wynik drużyny oblicza się poprzez zsumowanie wyniku pierwszego oraz ostatniego Zawodnika na mecie (jeśli pierwszy lub ostatni zawodnik biegnie bez psa, wtedy uwzględniony zostanie kolejny najlepszy lub najgorszy czas, wyniki zawodników bez psów nie wpływają na wynik końcowy). Zawodnik biegnący bez psa uiszcza opłatę za udział w tej samej wysokości co Zawodnicy biegnący z psami. Udział w Zawodach bez psa należy zgłosić to w trakcie zgłoszenia drużyny do Zawodów!

3.5. Wyścig wygrywa Para lub drużyna, która ukończy wyścig w najkrótszym czasie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3.6. Pary muszą być na miejscu startu na 15 minut przed rozpoczęciem ich wyścigu, w strefie oczekiwania znajdującej się w odległości 5 metrów od miejsca, z którego startowała poprzednia Para. Oznacza to, że np. Zawodnik startujący o godz. 9:15 musi być w miejscu startu o godz. 9:00.

3.7. W przypadku spóźnienia się przez Zawodnika na swój wyścig i braku wolnych miejsc w późniejszych wyścigach Zawodnik może wziąć udział w wyścigu dodatkowym organizowanym pod koniec Zawodów. Organizowany jest tylko jeden wyścig dodatkowy, w którym wziąć udział może maksymalnie 24 Zawodników, którzy wpisywani będą na listę wyścigu dodatkowego zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

3.8. Wyścigi rozpoczynają się co 15 minut. Pierwszy wyścig rozpoczyna się o godz. 9:00, a ostatni o godz. 17:00. Wyścig dodatkowy rozpocznie się o godz. 17:15. W  wyścigu dodatkowym startuje 24 Zawodników na 6 torach. Na jednej trasie startują 4 pary, które muszą zachować odległość 1,5 metra od siebie. Odległość pomiędzy wyznaczonymi trasami wynosi 2 metry. Rozpoczęcie wyścigu na trasie nastąpi w 2 minutowych odstępach czasu. W przypadku drużyn rozpoczęcie wyścigu nastąpi w 1 minutowych odstępach czasu. Drużyna może zrezygnować z przewidzianego na potrzeby bezpieczeństwa systemu oddzielnego startu Zawodników i rozpocząć wyścig wspólnie, jeżeli złoży wniosek w tej sprawie w formie pisemnej Organizatorowi Zawodów oraz potwierdzi to ustnie w czasie startu.

3.9. Pozycja Pary na poszczególnych trasach może się zmieniać. Organizator udzieli pomocy w zmianie pozycji na trasie biorąc pod uwagę płeć lub zachowania psa.

3.10. Czas Zawodnika mierzony jest na podstawie chipa pomiarowego, który Zawodnik otrzyma przed wyścigiem i za który Zawodnik odpowiada. W przypadku utraty lub uszkodzenia chipa pomiarowego Zawodnik zobowiązany będzie do uiszczenia Organizatorowi opłaty w wysokości 30 pln brutto. Zawodnik zobowiązany jest do  zwrotu chipa pomiarowego przy odbiorze medalu i zestawu upominkowego, który otrzyma każdy zawodnik, który ukończy wyścig. Zawodnik, który nie zwróci chipa pomiarowego, otrzyma ww. nagrody, tylko w przypadku, jeżeli uiści równowartość chipa pomiarowego w miejscu odbywania się Zawodów. W przypadku  utraty chipa pomiarowego czas Pary nie może zostać zweryfikowany i Zawodnik utraci szansę na nagrody, z wyjątkiem medalu i zestawu upominkowego, który otrzyma każdy Zawodnik, który ukończy wyścig. W takim przypadku Zawodnik będzie klasyfikowany na ostatnim miejscu na liście z adnotacją „czas nie został zweryfikowany”.

3.11. Zawodnik może wziąć udział tylko w tym wyścigu, który wskazał w trakcie zgłoszenia do Zawodów. Czas rozpoczęcia wyścigu można zmienić najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem Zawodów za pośrednictwem strony internetowej, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w innych wyścigach.

3.12. Po dokonaniu rejestracji Zawodnik musi nosić numer startowy i posiadać chip pomiarowy przy sobie przez cały czas.  Zalecane jest zapisanie numeru startowego na ciele Zawodnika!

3.13. Pomiar czasu rozpoczyna się w bramce startowej a kończy po przekroczeniu linii mety. Czas spędzony pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi stanowi wynik Zawodnika.

3.14. Każdy Zawodnik, który zgodnie z regulaminem ukończył wyścig, otrzymuje medal i zestaw upominkowy.

3.15. Wyścig uznaje się za ukończony zgodnie z zasadami, gdy:

 • Zawodnik pokonał dystans pomiędzy bramką startową a linią mety i nie opuścił trasy; oraz
 • Zawodnik pokonał wszystkie przeszkody.

3.16. Aby pokonać przeszkodę zgodnie z zasadami Para przechodzi przez/pod/nad przeszkodą, albo wykonuje zadanie obowiązkowe w strefie kar (np. 30 przysiadów), po wykonaniu którego może ominąć przeszkodę.

3.17. Opuszczenie toru skutkuje dyskwalifikacją z Zawodów. Opuszczenie toru stanowi każde oddalenie się od bocznych krawędzi toru na odległość większą niż 2 m.

Jeżeli Zawodnik, nie z winy własnej, nie może ukończyć wyścigu (np. w związku z urazem, wypadkiem), wyścig uważa się za nieukończony. W takim przypadku Zawodnik ma prawo zgłoszenia odwołania, które rozpatrzone zostanie przez Organizatora Zawodów (przy uwzględnieniu rekomendacji Komisji Zawodów), który może  zaoferować rabat w wysokości od 50% do 100% od opłaty za następne Zawody.

3.18. Zawodnik bierze udział w Zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator Zawodów ubezpiecza wydarzenie na okoliczność wypadków. Opłaty wpisowe obejmują ubezpieczenie. Każdy Zawodnik złoży oświadczenie na okoliczność podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

4. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PSÓW

4.1. Zabrania się puszczania psów wolno na terenie Zawodów, od ich rozpoczęcia do zakończenia. W czasie i na terenie Zawodów psy obowiązkowo muszą przebywać na smyczy! Pas biodrowy do biegania z psem uważa się za smycz. Maksymalna długość smyczy wynosi 160 cm, odstępstwa do 5 cm będą tolerowane. Smycz musi posiadać pętlę na rękę, i być używana przez cały czas Zawodów! Używanie smyczy Fleksi lub podobnych, smyczy automatycznych, bez względu na markę i producenta jest niedozwolone! Rekomendujemy używanie pasa biodrowego do biegania z psem oraz smyczy równocześnie!

4.2. Komisja Zawodów, działając w interesie bezpieczeństwa uczestników, może zobowiązać Zawodnika do założenia psu kagańca, a w przypadkach skrajnych wykluczyć Zawodnika z Zawodów. Komisja Zawodów weryfikuje, czy kaganiec odpowiada wymogom niezbędnym dla normalnego funkcjonowania psa (tzn. że pies jest w stanie swobodnie oddychać i się chłodzić). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Komisja Zawodów zaproponuje użycie kagańca innego typu.

4.3. Zakazane jest używanie obroży zaciskowych, dławików i kolczatek!

4.4. W czasie Zawodów psa można nagradzać smakołykami, zwiększając w ten sposób jego motywację.

4.5. Zakazane jest używanie klikera.

4.6. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie psa, z którym startuje w parze. Zawodnik ma obowiązek zbierania odchodów psa, także z miejsc wyznaczonych na psie toalety i wrzucania ich do wyznaczonych pojemników.

4.7. Zawodnik ma obowiązek startującego z nim w parze psa trzymać na smyczy, również na trasie wyścigu. Ponadto Zawodnik ma obowiązek zadbać o to, aby w czasie wyścigu i całego wydarzenia nie puszczać smyczy, tak aby pies nie biegał wolno! W przypadku, zaistnienia takiej sytuacji Zawodnik ma obowiązek niezwłocznie skorygować sytuację. Niezastosowanie się do tego obowiązku skutkować będzie dyskwalifikacją Zawodnika. Zawodnik może prosić o pomoc innego Zawodnika lub osoby delegowane przez Organizatora Zawodów, w przypadku trudności w zapanowaniu nad psem. Z powyższych względów rekomendujemy korzystanie ze smyczy i pasa biodrowego równocześnie!

4.8. Celowe spuszczanie psa ze smyczy powodować będzie natychmiastową dyskwalifikację Zawodnika.

4.9. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie psa i za wszystkie szkody przez niego spowodowane względem osób, psów lub rzeczy.

4.10. Psa można podnieść, wziąć na ręce, pomagać mu przy dowolnej przeszkodzie. Jednakże, dystans pomiędzy przeszkodami, w każdym przypadku, pies musi pokonać samodzielnie. Psa można podnieść w odległości 1 metra przed przeszkodą i opuścić nie dalej niż w odległości 3 metrów za przeszkodą.

4.11. Na trasie wyścigu znajdują stacje, z których każdy Zawodnik może skorzystać w celu odświeżenia się. Czas spędzony na stacjach zaliczany jest do ogólnego wyniku (czasu) Zawodnika. Z powodów zdrowotnych odradzamy Zawodnikom podawanie psom wody na stacjach, a także na 15 minut przed startem i 15 minut po pokonaniu trasy wyścigu, z uwagi na prawdopodobieństwo wymiotów i problemów żołądkowych.

4.12. Zawodnicy mają możliwość korzystania ze swoich transporterów dla psów przed rozpoczęciem i po zakończeniu Zawodów na terenie wydarzenia, co jest rekomendowane. Organizator Zawodów wyznaczy i wskaże miejsce przeznaczone do ich ustawienia. Organizator Zawodów zapewni ograniczoną liczbę transporterów dla psów, z których będzie można nieodpłatnie korzystać w wymiarze maksymalnie 1 godziny, w zależności od momentu przybycia na Zawody. Z transportera będzie można korzystać dłużej w przypadku braku rezerwacji na niego, tj. do momentu, kiedy będzie go potrzebował inny Zawodnik, jednak nie dłużej niż przez 3 godziny. Zawodnik korzysta z transportera według własnego uznania. Organizator nie ponosi za odpowiedzialności za transportery.

4.13. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że jego pies nie jest objęty ubezpieczeniem, o którym mowa powyżej.

PRZESZKODY

5.1 Komisja Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków toru, eliminacji niektórych przeszkód lub odwołania wydarzenia ze względu na bezpieczeństwo Zawodników (zawodników, widzów lub organizatorów), w przypadku złych warunków atmosferycznych, prognozowanych burz lub upałów. Zawody odbędą się w przypadku dopuszczalnych warunków pogodowych takich jak np. mżawka.

5.2 Przed przeszkodami wyznaczone zostaną strefy oczekiwania do podejścia do przeszkody. Zawodnicy dopuszczani będą do pokonania przeszkód w kolejności chronologicznej, pod kontrolą przedstawicieli Organizatora Zawodów. W strefie oczekiwania Zawodnicy ustawiają się w kolejce w odległości 1,5 metra pomiędzy Parami. W przypadku kiedy dwie Pary mogą pokonywać przeszkodę równocześnie zawodnicy ustawią się w dwóch kolejkach.

5.3. W przypadku gdy Zawodnik nie jest w stanie lub nie chce pokonać przeszkody, może kontynuować wyścig jedynie po wykonaniu 30 przysiadów w strefie kar, bez względu na wiek lub płeć Zawodnika. Organizator Zawodów weryfikuje prawidłowe wykonanie kary zgodnie z zasadami Zawodów. W przypadku niewykonania kary w sposób prawidłowy lub prób oszukiwania Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany! Karę należy wykonać w taki sposób, aby nie przeszkadzać pozostałym Zawodnikom w pokonywaniu trasy Zawodów.

5.4. Niektóre z przeszkód wodnych mogą mieć głębokość większą niż 100 cm (maksymalna głębokość przeszkody wodnej to 140 cm!). Inne głębokości zostały przewidziane dla Zawodników startujących w wyścigu HDR Junior. Ich głębokość określona została w punkcie 12.6.

6. DYSKWALIFIKACJA Z ZAWODÓW

6.1. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany przez Komisję Zawodów. Wykluczenie Zawodnika może nastąpić w przypadkach opisanych w Regulaminie. Wykluczenie Zawodnika powoduje automatyczne wykluczenie uczestniczącego z nim psa.  Komisja Zawodów ma obowiązek uzasadnienia decyzji o dyskwalifikacji.

6.2.  Od decyzji od dyskwalifikacji z Zawodów odwołanie nie przysługuje.

6.3. W konkretnych przypadkach dyskwalifikacja może być zakomunikowana Zawodnikowi i uzasadniona ustnie. Jednakże pod koniec Zawodów, decyzja o dyskwalifikacji musi być przedstawiona w formie pisemnej.

6.4. W przypadku dyskwalifikacji Zawodnika opłata za udział w Zawodach nie podlega zwrotowi.

6.5. Wykluczony Zawodnik wraz z psem musi niezwłocznie opuścić teren Zawodów.

6.6. Zawodnik, który naruszy Regulamin lub zasady etyki może zostać zdyskwalifikowany w każdym czasie i wydalony z trasy wyściugu (jak i z terenu całego wydarzenia). W takim przypadku nie została przewidziana możliwość rekompensaty.

6.7. Niesportowe zachowania mogą spowodować dyskwalifikację. Należą do nich w szczególności:

 • opuszczenie trasy wyścigu, lub jej skrócenie, znaczenie trasy, przemieszczanie lub demontaż przeszkód;
 • utrudnianie wyścigu pozostałym Zawodnikom: Zawodnicy poruszający się wolniej mają obowiązek przepuszczać szybszych Zawodników. Celowe utrudnianie uważane będzie za zachowania niesportowe (np.: wykonywanie kar na trasie wyścigu pozostałych Zawodników);
 • umyślne zakłócanie, popychanie innych psów uważa się za niesportowe zachowanie;
 • ignorowanie zasad dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa – Zawodnik, który zaobserwuje na torze wypadek lub kontuzję, ma obowiązek natychmiast zgłosić to najbliższemu przedstawicielowi Organizatora Zawodów. W niektórych przypadkach, celowym jest pozostać przy poszkodowanym, aż do momentu przybycia pomocy medycznej, nawet wbrew protestom tej osoby. Nieprzestrzeganie tej zasady uważa się za niesportowe zachowanie i skutkować może konsekwencjami prawnymi. Nie stanowi w tym przypadku różnicy, czy poszkodowanym jest człowiek czy pies! Udzielający pomocy Zawodnik traci czas liczony do wyniku, a rekompensata w takim przypadku może okazać się trudna. Komisja Zawodów ma prawo przyznać nagrodę Fair Play Zawodnikowi i skompensować czas utracony przez Zawodnika, który wykazał godne i sportowe zachowanie.
 • udział w zawodach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających albo próba udziału pod ich wpływem powoduje natychmiastową dyskwalifikację Zawodnika, bez możliwości rekompensaty.

7. OCENA I WYNIKI

7.1. Organizator Zawodów ogłosi zwycięzców w następujących kategoriach:

 • W kategorii kobiet: 1, 2 i 3 miejsce (na podstawie zmierzonego czasu);
 • W kategorii mężczyzn: 1, 2 i 3 miejsce (na podstawie mierzonego czasu);
 • W kategorii drużyn: 1, 2 i 3 miejsce (wynik drużyny stanowi suma mierzonego czasu pierwszego i ostatniego na mecie członka drużyny);
 • Nagroda niespodzianka 1-4 (Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo do nieujawnienia warunków oraz nagród w tej kategorii do czasu zakończenia Zawodów);
 • Najstarsza para (na podstawie sumy wieku właściciela i psa);
 • Nagroda Fair Play (w przypadku zaistnienia stosownych okoliczności);

7.2. Wręczenie nagród odbywa się podczas ceremonii ogłoszenia wyników. Ogłoszenie wyników następuje w ciągu 15 minut po przybyciu ostatniego Zawodnika na metę wyścigu.

7.3 Decyzję o wręczeniu nagrody Fair Play Komisja Zawodów podejmie po wnikliwym rozpatrzeniu okoliczności. W związku z tym, nagroda Fair Play może być również przyznana Zawodnikom nie uczestniczącemu w ceremonii ogłoszenia wyników.

8. NAGRODY

Nagrody są określane oddzielnie na potrzeby każdej edycji Zawodów. W celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź naszą stronę internetową.

9. ODWOŁANIA

Odwołania zgłasza się ustnie Dyrektorowi Zawodów, który sporządza krótką notatkę. Wnosić je można od każdej decyzji Komisji Zawodów lub w związku z zachowaniem innej Pary w trakcie zawodów (lub przed ich rozpoczęciem, lub po ich zakończeniu). Uprawnienie to nie dotyczy decyzji o dyskwalifikacji.

Komisja Zawodów rozpatruje odwołanie w terminie 2 tygodni od momentu jego wniesienia. Decyzja w sprawie odwołania ma moc obowiązującą wobec wszystkich Zawodników.

Koszt wniesienia odwołania wynosi 140 pln brutto. W przypadku uwzględnienia odwołania, kwota wskazana w zdaniu poprzedzającym zostaje zwrócona Zawodnikowi. Odwołanie można wnieść do momentu ogłoszenia wyników.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. Organizator Zawodów organizując Zawody uwzględnia przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników. Niemniej jednak, wyścig niesie za sobą nieodłączne ryzyko. W przypadku pełnego przestrzegania Regulaminu zagrożenia związane z udziałem w Zawodach istotnie maleją, ale nie jest możliwe ich całkowite wyeliminowanie.

10.2. Organizator Zawodów bierze odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie przeszkód zgodnie z regułami bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z udziałem w Zawodach (w tym wypadków, urazów, śmierci), w celu ułatwienia bezpiecznego pokonywania przeszkód. Organizator Zawodów będzie egzekwował stosowanie się do zasad Zawodów w celu dalszej minimalizacji ryzyka. Jednakże, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka uszkodzenia ciała, szkód materialnych lub wypadków śmiertelnych. Organizator Zawodów może być pociągnięty do odpowiedzialności w sytuacjach, gdy stwierdzono zaniedbanie obowiązków Organizatora Zawodów wskazanych w Regulaminie. Organizator Zawodów, w szczególności, nie odpowiada za:

 • za zachowanie zawodników i ich psów, jeżeli urazy, wypadki, śmierć lub szkody majątkowe na Zawodniku lub jego psie nastąpiły z przyczyn leżących po stronie Zawodnika lub psa (np. ze względu na uczestnictwo Zawodnika lub psa w złej kondycji fizycznej);
 • za zachowanie osób widzów Zawodów w czasie Zawodów, przed rozpoczęciem i po zakończeniu Zawodów;
 • za urazy, wypadki, śmierć lub szkody majątkowe wynikłe z przyczyn, których nie można było przewidzieć z zachowaniem należytej staranności, od nikogo niezależnych i nieuniknionych;
 • za zachowanie psa wcześniej zakwalifikowanego jako zdolnego do udziału w Zawodach, który późniejszym czasie wykazał zachowania niepożądane.

10.3. W przypadku, gdy Organizator Zawodów zobowiązany jest zapłacić Zawodnikowi odszkodowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jego kwota w żadnym przypadku nie przekroczy 2000 pln brutto w odniesieniu do każdego zdarzenia, z którego taki obowiązek wynika.

10.4.  Zawodnik zobowiązany jest pobrać ze strony internetowej Zawodów (harddograce.pl/zgloszenie/dokumenty-do-pobrania) „HDR – Oświadczenie o odpowiedzialności”, uzupełnić swoje dane, wydrukować i podpisać to oświadczenie osobiście i w obecności dwóch świadków i w dniu zawodów podczas rejestracji przedstawić je Komisji Zawodów.

11. PRZETWARZANIE DANYCH

11.1. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator Zawodów w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów Hard Dog Race jako Administrator danych rejestruje i przetwarza następujące dane osobowe Zawodnika podane w czasie  zgłoszenia do Zawodów: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia,  imię i nazwisko matki, miejsce zamieszkania, adres e-mail,  dane psa, w tym imię, numer chip, numer książeczki szczepień albo paszportu oraz numer rachunku bankowego. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie ochrony danych dostępnym na stronie internetowej Zawodów (harddograce.pl/zgloszenie/regulamin-zawodow).

11.2. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że Zawody są imprezą otwartą, w czasie której Organizator zawodów może wykonywać nagrania wizualne, na których może zostać ujawniony wizerunek Zawodnika w sposób umożliwiający jego identyfikację. Poprzez osobisty udział Zawodnika w Zawodach i  podpisanie stosownego oświadczenia, Zawodnik wyraża zgodę na wykonywanie nagrań wizualnych jego wizerunku oraz na ich wykorzystanie i wyświetlanie, bez ograniczeń w czasie,  nagrań wizualnych lub ich skróconej, edytowanej wersji, za pomocą następujących kanałach komunikacji: na stronie www.faceboook.com, na stronie www.youtube.com, w filmach promocyjnych, podczas spotkań medialnych. Zawodnik nie będzie rościł sobie praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystywania i rozpowszechniania nagranych materiałów zawierających wizerunek Zawodnika.

11.3. Zawodnik zobowiązany jest pobrać ze strony internetowej Zawodów (harddograce.pl/zgloszenie/dokumenty-do-pobraniai) „HDR – Oświadczenie w sprawie ochrony prywatności”, uzupełnić swoje dane, wydrukować, podpisać oświadczenie osobiście i w obecności dwóch świadków oraz przedstawić je Komisji Zawodów w dniu Zawodów w trakcie rejestracji.

12. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

12.1. HDR postępuje zgodnie z duchem Fair Play. W czasie wyściugu można prosić o pomoc innego Zawodnika, który może być członkiem Twojej drużyny, członkiem innej drużyny lub biec samodzielnie, jednak nie można kontaktować się z widzami biegu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy widz pomaga w ujęciu psa, który próbuje opuścić trasę wyścigu lub ją opuścił.

12.2. W czasie wykonywania przysiadów psa należy trzymać na smyczy.

 • Pozycja Zawodnika: stopy ustawione na podłożu równolegle w odległości 30-50 cm od siebie, patrz przed siebie, nogi i plecy trzymaj prosto.
 • Wykonanie: (i) opuszczamy środek ciężkości do pozycji siedzącej, kolana zgięte, łydki i uda tworzą kąt prosty lub mniejszy, ręce nie dotykają ziemi, (ii) wstanie do pozycji wyjściowej, ręce nadal nie dotykają ziemi. Realizacja kroku i-ii odzwierciedla wykonanie jednego przysiadu.

12.3. W czasie Zawodów wykonywane są zdjęcia i nagrania video, na których uwieczniony może zostać każdy uczestnik. Nagrania będą udostępniane publicznie! Poprzez wstęp na teren wydarzenia  uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w nagranych materiałach bez żadnych ograniczeń i zrzeka się związanych z tym roszczeń.

12.4. Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo do zmian niektórych warunków Zawodów w przypadku, gdy taka potrzeba zaistnieje.

12.4.1. Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo do odejścia od zasad dotyczących kwalifikowania Zawodnika do udziału w biegu po indywidualnym badaniu lekarskim Zawodnika. Wymagania dotyczące poszczególnych biegów określane są przez Komisję Zawodów w każdym z przypadków.

13. PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW KONKURENCJI HARD DOG RACE JUNIOR (HDRJ)

Treść Regulaminu znajduje zastosowanie do Zawodników wyściugu HDR Junior. Rozdział ten zawiera przepisy szczególne dotyczące Zawodników wyścigu HDR Junior:

W Zawodach HDRJ w roli Zawodnika może uczestniczyć każdy małoletni w wieku 8-14 lat (tj. najpóźniej w dniu Zawodów ukończył 8 rok życia, ale nie ukończył jeszcze 14 roku życia), mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo nieposiadający zdolności do czynności prawnych, jeśli spełnia kryteria opisane w niniejszym punkcie:

 • Przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na udział w Zawodach na piśmie. Przedstawiciel ustawowy razem z osobą małoletnią, która zamierza wziąć udział w Zawodach, mają obowiązek osobiście potwierdzić prawo Przedstawiciela ustawowego do udzielenia zgody przed przedstawicielem Organizatora Zawodów.
 • Obecny na miejscu Przedstawiciel ustawowy ma obowiązek eskortować małoletniego biorącego udział w zawodach na miejsce startu, nadzorować jego działania, a jeżeli okaże się to konieczne towarzyszyć mu na torze.

13.1. Organizator Zawodów dołoży wszelkich starań, aby trasa wyścigu była bezpieczna i możliwa do pokonania przez małoletnich Zawodników. Przeszkody zostaną dostosowane do możliwości małoletnich uczestników, a  przy każdej przeszkodzie do ich dyspozycji będą przedstawiciele Organizatora Zawodów. Przeszkody zostaną przygotowane w dwóch rozmiarach z uwagi na różnice wzrostu występujące w tej grupie wiekowej. Organizator Zawodów zwraca uwagę na umieszczone na przeszkodach tablice z ograniczeniami wzrostu. Średni wzrost dzieci w tej grupie wiekowej wacha się pomiędzy 126-164 cm. Niektóre przeszkody HDRJ przygotowano w dwóch rozmiarach: dla dzieci o wzroście 126-145 cm i  146-164 cm.

Niektóre przeszkody wodne mogą mieć 70 cm głębokości, jednak nie więcej niż 100 cm!

13.2. Organizator Zawodów w konkurencji HDR Junior mierzy czas  małoletniego Zawodnika na podstawie przekazanego chipa. Przedstawiciel ustawowy Zawodnika małoletniego startującego indywidualnie lub drużynowo, może towarzyszyć mu na trasie wyścigu w przypadku, gdy:

 • zaznaczy rubrykę dotyczącą zamiaru towarzyszenia dziecku w roli opiekuna na trasie wyścigu w czasie zgłoszenia online,
 • wypełni, podpisze oraz przedstawi w czasie rejestracji w miejscu Zawodów egzemplarz Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenie o odpowiedzialności uczestnika wyścigu dotyczące jego osoby,
 • Organizator Zawodów wyłącznie w przypadku bezwarunkowego oraz łącznego spełnienia wyżej wskazanych przesłanek może zagwarantować numer startowy Przedstawicielowi ustawowemu małoletniego.

Dla udziału w konkurencjach HDRJ, Wyścig Rodzinny i Wyścig Wielorodzinny niezbędne jest zgłoszenie małoletniego Zawodników, opiekunów i psa/psów, a także podpisane i przekazanie w czasie rejestracji dokumentów wymaganych do zgłoszenia. Organizator Zawodów w tym przypadku nie mierzy czasu opiekunów, ale zagwarantuje im numery startowe.

Osoby znajdujące na torze wyścigu mają obowiązek noszenia numerów startowych, które otrzymają po rejestracji na miejscu Zawodów.

13.3. Organizator Zawodów stanowczo prosi opiekunów, aby w czasie Zawodów nie pomagali małoletnim Zawodnikom przy pokonywaniu przeszkód.

Mając na uwadze zasady Fair Play, opiekun przyjmuje do wiadomości, że w czasie Zawodów nie może pomagać fizycznie (np. przy pokonywaniu przeszkód) ani małoletniemu Zawodnikowi, ani towarzyszącemu psu.

Niniejszy Regulamin Zawodów został sporządzony w dwóch wersjach językowych: w języku polskim i w języku węgierskim z zastrzeżeniem, że w razie wątpliwości lub sporów wiążąca jest węgierska wersja językowa.

PRZEPISY DOTYCZĄCE WIDZÓW I ZWIEDZAJĄCYCH

 1. W czasie imprezy psa należy trzymać na smyczy, puszczanie psa wolno jest zakazane.
 2. Jeśli Twój pies jest agresywny, aspołeczny w stosunku do innych psów lub ludzi załóż mu kaganiec! Odpowiadasz za zachowanie swojego psa.
 3. Odpowiadasz za bezpieczeństwo Twoje i Twojego psa.
 4. Każdy ma obowiązek sprzątania odchodów po swoim psie i wyrzucania ich do wyznaczonych pojemników, również w wyznaczonych na psie toalety strefach!
 5. Obowiązuje zakaz śmiecenia! Wyrzuć to czego nie potrzebujesz do wyznaczonych do tego pojemników.
 6. Tylko Zawodnicy mają prawo wstępu na trasę wyścigu ogrodzoną barierką. Kibicuj, rób zdjęcia i nagrywaj filmy wideo wyłącznie poza wyznaczoną trasą Zawodów.
 7. W czasie Zawodów wykonywane są zdjęcia i nagrania video, na których utrwalony może zostać wizerunek każdego uczestnika wydarzenia. Nagrania mogą zostać udostępnione publicznie! Poprzez wstęp na teren wydarzenia uczestnik wyraża zgodę na powyższe.
 8. Wchodząc na teren Zawodów zgadzasz się przestrzegać zasad dotyczących widzów przez cały czas.

HARD DOG RACE Kft.
Organizator Zawodów

KREACJE KORNELIA RADZIKOWSKA
Współorganizator Zawodów

Regulamin zawodow (pdf)

Emblemat Hard Dog Race jest objęty ochroną praw autorskich. Korzystanie z niego w dowolnej formie jest możliwe tylko przy posiadaniu pisemnej zgody Hard Dog Race.