Ogólne Warunki Umowy

Do korzystania z modułu rejestracyjnego zawodów Hard Dog Race

Przeglądanie i korzystanie ze stron internetowych harddograce.hu, harddograce.com, harddograce.pl, harddograce.cz oraz modułu zgłoszeniowego stanowi oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Umowy oraz polityki prywatności.  Rozpocznij korzystanie z naszych serwisów jedynie w przypadku akceptacji Ogólnych Warunków Umowy. Niniejsza umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej  i nie stanowi formy pisemnej. Dostęp do systemu rejestracyjnego możliwy jest jedynie po akceptacji Ogólnych Warunków Umowy!

DANE USŁUGODAWCY:
(Węgry, Polska,Czechy)

Hard Dog Race Kft. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona i działająca pod prawem Republiki Węgier) z siedzibą w Budapeszcie (kod pocztowy:1036) adres: Lajos utca 78.

Dane kontaktowe usługodawcy oraz adres e-mail do kontaktu: info@harddograce.hu
Hard Dog Race Kft. została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy miasta stołecznego Budapeszt pod numerem rejestrowym: 01-09-291006
Numer identyfikacji podatkowej: 25820922-2-41
Numer identyfikacji VAT: HU25820922
Numer rejestracji ochrony danych: NAIH-112808/2017.
Język umowy: węgierski

DANE WSPÓŁORGANIZATORA:
(Polska)

Kreacje Kornelia Radzikowska
Adres: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa, Polska.
Numer identyfikacji podatkowej: 113-235-94-48
Adres mailowy: infopl@harddograce.pl

DEFINICJE UMOWNE:

Usługodawca: Organizator i realizator biegów z przeszkodami z udziałem Zawodników i ich psów Hard Dog Race.

Współorganizator: Każda osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z usługodawcą, i która organizuje zawody w danym kraju na żądanie Usługodawcy i wykonuje swoje prawa zgodnie z określonymi w odrębnej umowie.

Usługobiorca: Osoba korzystająca z modułu rejestracyjnego online, która jeszcze nie uiściła opłaty z tytułu udziału w zawodach lub nie nabyła kuponu prezentowego (tj. użytkownik lub beneficjent kuponu prezentowego, który po spełnieniu wymogów określonych na kuponie może startować w zawodach bezpłatnie, którego dane osobowe zostały wprowadzone do systemu).

Klient: Osoba, która w module rejestracyjnym online uiściła opłatę z tytułu udziału w zawodach lub nabyła kupon prezentowy. Klient nie musi być jednocześnie Usługobiorcą (np. w przypadku nabycia kuponu prezentowego lub rejestracji drużyny).

PRZEPISY OGÓLNE

1.1. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Umowy, stosuje się przepisy prawa węgierskiego, w tym w szczególności ustawy V z 2013 roku – Kodeks cywilny oraz ustawy CVIII z 2001 roku – w sprawie elektronicznych usług komercyjnych i usług związanych ze społeczeństwem informacyjnym. Bezwzględnie obowiązujące przepisy stosownych ustaw znajdują zastosowanie do wszystkich stron bez zastrzeżeń.

1.2. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy obowiązują do momentu ich uchylenia lub zmiany.

1.3. Wszystkie elementy witryny internetowej chronione są prawem autorskim.

1.4. Na wiadomości wysłane za pośrednictwem harddograce.hu/kapcsolat(HU), harddograce.pl/kontakt/(PL), harddograce.cz/kontakt/(CZ), harddograce.eu/contact/(EU) odpowiemy w ciągu maksymalnie 72 godzin w dni robocze.

PRZETWARZANIE DANYCH

1.5. W celu dokonania rejestracji na stronie internetowej wymagane jest podanie danych osobowych, które zgodnie z ustawą CXII z 2011 roku – o prawie do dysponowania informacją oraz o wolności informacji muszą zostać zarejestrowane w celu ich ochrony, a informacje dotyczące ochrony danych muszą zostać udostępnione – informacje dotyczące ochrony prywatności zostały udostępnione pod adresem harddograce.hu/adatvedelmi-szabalyzat/(HU), harddograce.eu/privacy-policy/(ENG) harddograce.pl/regulamin-ochrony-danych-osobowych/(PL) harddograce.cz/ochrana-osobnich-udaju/(CZ). Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do identyfikacji zawodnika oraz dane do korespondencji w celu sporządzenia umowy o świadczenie usług, określenia treści tej umowy, wystawienia odpowiednich faktur oraz egzekwowania roszczeń wynikających z umowy.

Przetwarzanie danych w innym celu niż wyżej wskazany, może polegać na przesyłaniu wiadomości elektronicznych (newsletterów) w następstwie podania przez użytkownika swojego imienia i nazwiska oraz adresu email. W przypadku, gdy użytkownik zarejestruje się do newslettera z własnej woli (udzieli zgody po otrzymaniu stosownych informacji), Usługodawca może korzystać z podanego przez użytkownika adresu email w celach reklamowych (marketing bezpośredni).

OFEROWANE USŁUGI I PROCES REJESTRACJI

1.6. Na stronie internetowej możliwe jest dokonanie opłaty wyłącznie z tytułu udziału w zawodach lub nabycia kuponu prezentowego, które to opłaty należy uiścić po zakończeniu rejestracji online przelewem na właściwy rachunek bankowy lub za pośrednictwem systemu usług płatniczych online (HDR HUN, HDR CZ – Barion, HDR PL – Stripe). Opłata obejmuje podatek VAT. Po zakończeniu rejestracji (formularz zgłoszeniowy) należy dokonać wyboru właściwego wydarzenia, wprowadzić dane pary zawodników, wybrać czas startu i skorzystać z dostępnych rabatów. W celu pomyślnego zakończenia rejestracji konieczne jest podanie wszystkich wymaganych danych. Informacje na temat opłat startowych, zniżek i kuponów upominkowych można znaleźć w sekcji Nadchodzące wyścigi. Pomyślnie zakończona rejestracja zostanie potwierdzona wiadomością email.

Opłata wstępu na zawody obejmuje:

  • bezpłatny parking (nie dla każdych zawodów)
  • medal i koszulkę dla uczestnika, który ukończy bieg (nie dla każdych zawodów)
  • pakiet nagród dla zawodnika, który ukończy bieg (zawartość różni się w zależności od zawodów)
  • chip do pomiaru czasu (nie dla każdych zawodów)
  • ubezpieczenie grupowe (nie obejmuje psa)
  • bezpłatny dostęp do szatni

Opłata wstępu nie zawiera zdjęć przedstawiających zawodnika. Wielu profesjonalnych fotografów HDR pracuje na torze przez cały dzień trwania zawodów, jednakże Usługodawca nie może zagwarantować, że każdy z zawodników będzie przedstawiony na przynajmniej jednym zdjęciu

Opłata wstępu zawiera podatek VAT (Węgry: 27%, Polska: 8%, Czechy: 21%).

W przypadku wyboru przelewu bankowego jako sposobu płatności, użytkownik otrzyma wiadomość email ze wskazaniem kwoty, numeru rachunku bankowego, na który należy wykonać przelew w ciągu 48 godzin oraz kod, który wskazać należy w rubryce „tytuł przelewu”. W momencie zaksięgowania kwoty system zgłoszeń automatycznie wyśle wiadomość email potwierdzającą udaną transakcję i rejestrację do zawodów.  Wiadomość email stwierdzająca dokonanie płatności stanowi dokument potwierdzający udział w zawodach, który należy okazać przy rejestracji w dniu zawodów! 

W przypadku wyboru sposobu płatności kartą kredytową lub debetową – zarówno w przypadku uiszczania opłaty z tytułu udziału tak i z tytułu nabycia kuponu prezentowego, klient zostanie przekierowany na stronę systemu usług płatniczych online (HDR HUN, HDR CZ – Barion, HDR PL – Stripe), za pośrednictwem którego płatność trafi na rachunek bankowy Usługodawcy. Płatności online obsługuje Barion Payment Inc (Węgry, Czechy), numer licencji: H-EN-I-1064/2013. Płatności online są realizowane przez Stripe Payments Europe, Limited (The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin, Irlandia. Numer rejestracyjny IE513174) (Polska). Po zrealizowaniu transakcji klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę internetową zawodów, na której wyświetli się potwierdzenie udanego zgłoszenia do zawodów oraz otrzyma wiadomość email potwierdzającą dokonanie zgłoszenia na podany adres email.

Wiadomość email potwierdzająca dokonane zgłoszenie do zawodów stanowi bilet wstępu, który trzeba okazać w trakcie rejestracji w dniu zawodów!

Uiszczenie opłaty z tytułu udziału w zawodach gotówką możliwe jest jedynie w dniu i miejscu odbywania się zawodów.

1.7. Sprostowanie danych podanych w trakcie rejestracji możliwe jest do momentu zamknięcia zgłoszeń. Po tym terminie zmian danych dokonać może jedynie Usługodawca po otrzymaniu wiadomości e-mail na następujący adres: info@harddograce.hu na Węgrzech, infocz@harddograce.cz w Czechach, infopl@harddograce.pl w Polsce. Najpóźniej do momentu zamknięcia zgłoszeń online możliwa jest bezpłatna zmiana godziny startu w menu „Aktywne zgłoszenia” – oraz wszelkie inne zmiany, np. zmiana danych zawodnika lub psa – w zależności od liczby dostępnych miejsc. Po zamknięciu zgłoszeń online, zmiany mogą być dokonywane wyłącznie po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w zależności od dostępności miejsc i innych warunków do 72 godzin przed wyścigiem (np. jeśli wyścig rozpoczyna się w sobotę o godzinie 9:00, możliwość dokonywania zmian jest dostępna do środy do godziny 9:00 w tygodniu wyścigu). Opłata manipulacyjna: na Węgrzech: 4.000 HUF, w Polsce: 50 PLN, w Czechach: 270 CZK.

1.8. Szczegółowe informacje dotyczące nazwy produktu, dokładnej ceny i możliwości rabatowych dostępne są na podstronach internetowych konkretnej edycji zawodów.

1.9. Usługodawca jest obowiązany niezwłocznie, w formie elektronicznej, potwierdzić otrzymane zamówienie Usługobiorcy. W przypadku gdy Usługobiorca nie otrzyma potwierdzenia w rozsądnym terminie, (tj. w terminie 72 godzin od momentu jego złożenia) Usługobiorca zostaje zwolniony z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Zamówienie i jego potwierdzenie uznaje się za doręczone w momencie, gdy staną one dostępne dla Stron. Strony mogą odstąpić od powyższych zasad na podstawie odrębnego porozumienia.

PRZETWARZANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.10.  Przetwarzanie zamówień dokonywane jest za pomocą automatycznego systemu korespondencyjnego, który wysyła wiadomości automatyczne.

1.11. Ogólny termin realizacji zamówienia  wynosi 3 dni robocze od momentu otrzymania potwierdzenia.

PRAWO ROZWIĄZANIA I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.12. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uiszczenia opłaty przed jej dokonaniem bez żadnych konsekwencji. Zgodnie z  art. 29 ust. (1) Rozporządzenia Rady Ministrów 45/2014. (prawa węgierskiego) Klient nie może skorzystać z prawa do odstąpienia lub rozwiązania umowy w przypadku gdy opłata uiszczana jest za usługę wykonywaną w ramach konkretnego wydarzenia i terminu. W takim przypadku Usługodawca nie może zwrócić równowartości opłaty za udział z wyjątkiem przypadku, w którym zawody odwołano z winy Organizatora.

GWARANCJA

1.13. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zawodów na warunkach wcześniej wskazanych. W przypadku odwołania wydarzenia z powodu okoliczności, których Usługodawca nie mógł przewidzieć (siła wyższa). Usługodawca  niezwłocznie poinformuje Klienta o możliwości udziału w kolejnej edycji zawodów. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia o charakterze przypadkowym i incydentalnym, których usługodawca nie mógł przewidzieć i za których wystąpienie nie odpowiada, gdyż nie mieszczą się one w zakresie ryzyka biznesowego (w szczególności, ale nie ograniczone do: klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, wojna itp.).

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1.14. Reklamacje można przesyłać na adres e-mail info@harddograce.hu lub złożyć za pośrednictwem formularza na stronie internetowej harddograce.hu/kapcsolat(HU), harddograce.pl/kontakt/(PL), harddograce.cz/kontakt/(CZ), harddograce.eu/contact/(EU) . Reklamacje w trakcie zawodów można zgłaszać Kierownictwu zawodów na miejscu. Usługodawca otrzymaną reklamację rozpatrzy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od jej złożenia. W przypadku decyzji odmownej Usługodawca obowiązany jest wskazać przyczyny odmowy. Usługodawca jest obowiązany do przechowywania kopii decyzji przez okres 3 lat.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

1.15. W przypadku zaistnienia sporu, Usługodawca i Usługobiorca podejmą próbę jego polubownego rozwiązania. W przypadku sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych, których nie można rozwiązać w ww. terminie 30 (trzydziestu) dni, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu zgodnie z ustawą III z 1952 roku – Kodeks postępowania cywilnego (prawo węgierskie).

1.16 Usługobiorca akceptuje, że Usługodawca zachowuje prawo do zmiany czasu i miejsca wydarzenia. W przypadku zmiany godziny i / lub lokalizacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o tym fakcie za pomocą aktualizacji na stronie wydarzenia i stronie na Facebooku. Usługobiorcy posiadający ważne zgłoszenie są również powiadamiani przez Usługodawcę za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas zgłoszenia.

1.17. OWU są dostępne w języku węgierskim, angielskim, polskim i czeskim. W przypadku jakichkolwiek trudności z interpretacją lub problemów językowych, wersja węgierska będzie rozstrzygająca.

HARD DOG RACE Sp. z o.o.
KREACJE KORNELIA RADZIKOWSKA
Styczeń 2024