Korzystanie z modulu rejestracyjnego do zawodów Hard Dog Race

Przeglądanie i korzystanie ze stron internetowych harddograce.pl, harddograce.hu, harddograce.com, harddograce.cz, harddograce.at, harddograce.de, harddograce.si, harddograce.it i zgloszenia.harddograce.pl stanowi oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Umowy oraz polityki prywatności.  Rozpocznij korzystanie z naszych serwisów jedynie w przypadku akceptacji Ogólnych Warunków Umowy. Niniejsza umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej  i nie stanowi formy pisemnej. Dostęp do systemu rejestracyjnego możliwy jest jedynie po akceptacji Ogólnych Warunków Umowy!

Ogólne Warunki Umowy dostępne są pod adresem: harddograce.pl/zgloszenia/ogolne-warunki-umowy/

DANE USŁUGODAWCY:
(Węgry, Polska,Czechy)

Hard Dog Race Kft. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona i działająca pod prawem Republiki Węgier) z siedzibą w Budapeszcie (kod pocztowy:1036) adres: Lajos utca 78.
Adres korespondencyjny: hdrteam@harddograce.hu
Hard Dog Race Kft. została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy miasta stołecznego Budapeszt pod numerem rejestrowym: 01-09-291006
Numer identyfikacji podatkowej: 25820922-2-41
Numer identyfikacji VAT: HU25820922
Numer rejestracji ochrony danych: NAIH-112808/2017.
Język umowy: polski

Niniejszy Ogólne Warunki Umowy zostały sporządzone w w języku węgierskim, polskim, angielskim, czeskim, słoweńskim, niemieckim i włoskim. W razie wątpliwości lub sporów wiążąca jest węgierska wersja językowa.

ORGANIZATOR ZAWODÓW:

(Niemcy):

Brigitta Cseh
Siedziba: 21435 Stelle, Fliegenberg 102.
Adres mailowy: brigitta.cseh@harddograce.de
Numer identyfikacji podatkowej: 5010800345

DANE WSPÓŁORGANIZATORA:
(Polska)

Kreacje Kornelia Radzikowska
Adres: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa, Polska.
Numer identyfikacji podatkowej: 113-235-94-48
Adres mailowy: infopl@harddograce.pl
Telefon kontaktowy: +48 510 501 791

DEFINICJE UMOWNE:

Usługodawca: Organizator i realizator biegów z przeszkodami z udziałem Zawodników i ich psów Hard Dog Race.

Współorganizator: Każda osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z usługodawcą, i która organizuje zawody w danym kraju na żądanie Usługodawcy i wykonuje swoje prawa zgodnie z określonymi w odrębnej umowie.

Usługobiorca: Osoba korzystająca z modułu rejestracyjnego online, która jeszcze nie uiściła opłaty z tytułu udziału w zawodach lub nie nabyła kuponu prezentowego (tj. użytkownik lub beneficjent kuponu prezentowego, który po spełnieniu wymogów określonych na kuponie może startować w zawodach bezpłatnie, którego dane osobowe zostały wprowadzone do systemu).

Klient: Osoba, która w module rejestracyjnym online uiściła opłatę z tytułu udziału w zawodach lub nabyła kupon prezentowy. Klient nie musi być jednocześnie Usługobiorcą (np. w przypadku nabycia kuponu prezentowego lub rejestracji drużyny).

PRZEPISY OGÓLNE
  • W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Umowy, stosuje się przepisy prawa węgierskiego, w tym w szczególności ustawy V z 2013 roku – Kodeks cywilny oraz ustawy CVIII z 2001 roku – w sprawie elektronicznych usług komercyjnych i usług związanych ze społeczeństwem informacyjnym. Bezwzględnie obowiązujące przepisy stosownych ustaw znajdują zastosowanie do wszystkich stron bez zastrzeżeń.
  • Niniejsze Ogólne Warunki Umowy obowiązują do momentu ich uchylenia lub zmiany.
  • Wszystkie elementy witryny internetowej chronione są prawem autorskim.
  • Na zapytania złożone za pośrednictwem strony harddograce.pl/kontakt/ odpowiedzi udzielane będą w ciągu 48 godzin od złożenia zapytania.
PRZETWARZANIE DANYCH

W celu dokonania rejestracji na stronie internetowej wymagane jest podanie danych osobowych, które zgodnie z ustawą CXII z 2011 roku – o prawie do dysponowania informacją oraz o wolności informacji muszą zostać zarejestrowane w celu ich ochrony, a informacje dotyczące ochrony danych muszą zostać udostępnione – informacje dotyczące ochrony prywatności zostały udostępnione pod adresem harddograce.pl/zgloszenia/dokumenty-do-pobrania/

Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do identyfikacji zawodnika oraz dane do korespondencji w celu sporządzenia umowy o świadczenie usług, określenia treści tej umowy, wystawienia odpowiednich faktur oraz egzekwowania roszczeń wynikających z umowy.

Przetwarzanie danych w innym celu niż wyżej wskazany, może polegać na przesyłaniu wiadomości elektronicznych (newsletterów) w następstwie podania przez użytkownika swojego imienia i nazwiska oraz adresu email. W przypadku, gdy użytkownik zarejestruje się do newslettera z własnej woli (udzieli zgody po otrzymaniu stosownych informacji), Usługodawca może korzystać z podanego przez użytkownika adresu email w celach reklamowych (marketing bezpośredni).

OFEROWANE USŁUGI I PROCES REJESTRACJI

1.6. Na stronie internetowej możliwe jest dokonanie opłaty wyłącznie z tytułu udziału w zawodach lub nabycia kuponu prezentowego, które to opłaty należy uiścić po zakończeniu rejestracji online przelewem na właściwy rachunek bankowy lub za pośrednictwem systemu usług płatniczych online (HDR HUN, HDR DE , HDR CZ – Barion, HDR PL – Stripe). Opłata obejmuje podatek VAT. Po zakończeniu rejestracji (zgloszenia.harddograce.pl) należy dokonać wyboru właściwego wydarzenia, wprowadzić dane pary zawodników, wybrać czas startu i skorzystać z dostępnych rabatów. W celu pomyślnego zakończenia rejestracji konieczne jest podanie wszystkich wymaganych danych. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących opłat, rabatów i kuponów prezentowych odwiedź następujące adresy: www.harddograce.pl/zgloszenie/oplaty-wpisowe-rabaty, www.harddograce.pl/zgloszenie/kupon-prezentowy. Pomyślnie zakończona rejestracja zostanie potwierdzona wiadomością email.

Opłata wstępu na zawody obejmuje:

  • bezpłatny parking (nie dla każdych zawodów)
  • medal i koszulkę dla uczestnika, który ukończy bieg (nie dla każdych zawodów)
  • pakiet nagród dla zawodnika, który ukończy bieg (zawartość różni się w zależności od zawodów)
  • chip do pomiaru czasu
  • ubezpieczenie grupowe (nie obejmuje psa)
  • bezpłatny dostęp do szatni

Opłata wstępu nie zawiera zdjęć przedstawiających zawodnika. Wielu profesjonalnych fotografów HDR pracuje na torze przez cały dzień trwania zawodów, jednakże Usługodawca nie może zagwarantować, że każdy z zawodników będzie przedstawiony na przynajmniej jednym zdjęciu

Opłata wstępu zawiera 27% VAT (na Węgrzech).

W przypadku wyboru przelewu bankowego jako sposobu płatności, użytkownik otrzyma wiadomość email ze wskazaniem kwoty, numeru rachunku bankowego, na który należy wykonać przelew w ciągu 48 godzin oraz kod, który wskazać należy w rubryce „tytuł przelewu”. W momencie zaksięgowania kwoty system zgłoszeń automatycznie wyśle wiadomość email potwierdzającą udaną transakcję i rejestrację do zawodów.  Wiadomość email stwierdzająca dokonanie płatności stanowi dokument potwierdzający udział w zawodach, który należy okazać przy rejestracji w dniu zawodów! W przypadku zakupu kuponu prezentowego, po wyborze sposobu płatności system wyśle wiadomość email tak jak w przypadku uiszczenia opłaty za udział w zawodach. Płatności należy dokonać odpowiednio. Po zrealizowaniu opłaty nabywca otrzyma wiadomość email potwierdzającą zakup, która zawierać będzie kod kuponu, instrukcje, oraz warunki skorzystania z kuponu, na podstawie których można wziąć udział w zawodach bez dodatkowych opłat.

W przypadku wyboru sposobu płatności kartą kredytową lub debetową – zarówno w przypadku uiszczania opłaty z tytułu udziału tak i z tytułu nabycia kuponu prezentowego, klient zostanie przekierowany na stronę systemu usług płatniczych online (HDR HUN, HDR DE, HDR CZ – Barion, HDR PL – Stripe), za pośrednictwem którego płatność trafi na rachunek bankowy Usługodawcy. Płatności online obsługuje Barion Payment Inc (Węgry, Niemcy), numer licencji: H-EN-I-1064/2013. Dane dotyczące Twojej karty nie są ujawniane firmie Barion Payment Inc. Po zrealizowaniu transakcji klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę internetową zawodów, na której wyświetli się potwierdzenie udanego zgłoszenia do zawodów oraz otrzyma wiadomość email potwierdzającą dokonanie zgłoszenia na podany adres email..

Wiadomość email potwierdzająca dokonane zgłoszenie do zawodów stanowi bilet wstępu, który trzeba okazać w trakcie rejestracji w dniu zawodów! Przy zakupie kuponu prezentowego, wiadomość email potwierdzająca zakup zawierać będzie kod kuponu, instrukcje oraz warunki korzystania z kuponu, na postawie których beneficjent kuponu prezentowego może nieodpłatnie zgłosić swój udział w zawodach. Wiadomość email otrzymana po zakończeniu zgłoszenia stanowi bilet wstępu, który należy okazać w trakcie rejestracji w dniu zawodów.

1.7. Sprostowanie danych podanych w trakcie rejestracji możliwe jest do momentu zamknięcia zgłoszeń. Po tym terminie zmian danych dokonać może jedynie Usługodawca po otrzymaniu wiadomości email na następujący adres: infopl@harddograce.pl przed zamknięciem zgłoszeń online. Po zakończeniu rejestracji nie ma możliwości zmiany wybranego czasu startu w systemie rejestracji online. W celu dokonania zmiany należy skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość email na adres infopl@harddograce.pl. W zależności od dostępności miejsc w danej fali, Usługodawca na podstawie treści przesłanej wiadomości email dokona stosownych zmian i wyśle potwierdzenie na adres email zawodnika. Zmiana godziny startu i wszystkie inne zmiany, np. modyfikowanie danych zawodnika lub psa, są możliwe do czasu zamknięcia zgłoszeń online, w zależności od dostępnych miejsc. Zmiany te nie podlegają opłacie. Po zamknięciu zgłoszeń online, zmiany te – o ile dostępne są wolne miejsca – są możliwe do 72 godzin przed rozpoczęciem Zawodów i wiążą się z opłatą administracyjną w wysokości (np. Jeśli zawody rozpoczyna się w sobotę o godzinie 9:00, szansa na wprowadzenie zmian jest do środy do 9 rano).

Szczegółowe informacje dotyczące nazwy produktu, dokładnej ceny i możliwości rabatowych dostępne są na stronach internetowych harddograce.pl/zgloszenie/oplaty-wpisowe-rabaty, i harddograce.pl/zgloszenie/kupon-prezentowy

Usługodawca jest obowiązany niezwłocznie, w formie elektronicznej, potwierdzić otrzymane zamówienie Usługobiorcy. W przypadku gdy Usługobiorca nie otrzyma potwierdzenia w rozsądnym terminie, (tj. w terminie 72 godzin od momentu jego złożenia) Usługobiorca zostaje zwolniony z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Zamówienie i jego potwierdzenie uznaje się za doręczone w momencie, gdy staną one dostępne dla Stron. Strony mogą odstąpić od powyższych zasad na podstawie odrębnego porozumienia.

PRZETWARZANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.10.  Przetwarzenie zamówień dokonywane jest za pomocą automatycznego systemu korespondencyjnego, który wysyła wiadomości automatyczne.

1.11. Ogólny termin realizacji zamówienia  wynosi 3 dni robocze od momentu otrzymania potwierdzenia.

PRAWO ROZWIĄZANIA I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.12. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uiszczenia opłaty przed jej dokonaniem bez żadnych konsekwencji. Zgodnie z  art. 29 ust. (1) Rozporządzenia Rady Ministrów 45/2014. (prawa węgierskiego) Klient nie może skorzystać z prawa do odstąpienia lub rozwiązania umowy w przypadku gdy opłata uiszczana jest za usługę wykonywaną w ramach konkretnego wydarzenia i terminu. W takim przypadku Usługodawca nie może zwrócić równowartości opłaty za udział z wyjątkiem przypadku, w którym zawody odwołano.

GWARANCJA

1.13. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zawodów na warunkach wcześniej wskazanych. W przypadku odwołania wydarzenia z powodu okoliczności, których Usługodawca nie mógł przewidzieć (siła wyższa). Usługodawca  niezwłocznie poinformuje Klienta o możliwości udziału w kolejnej edycji zawodów. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia o charakterze przypadkowym i incydentalnym, których usługodawca nie mógł przewidzieć i za których wystąpienie nie odpowiada, gdyż nie mieszczą się one w zakresie ryzyka biznesowego (w szczególności: klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, wojna itp.).

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1.14. Reklamacje można przesyłać na adres email infopl@harddograce.pl lub złożyć za pośrednictwem formularza na stronie internetowej harddograce.pl/kontakt. Reklamacje w trakcie zawodów można zgłaszać Kierownictwu zawodów na miejscu. Usługodawca otrzymaną reklamację rozpatrzy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od jej złożenia. W przypadku decyzji odmownej Usługodawca obowiązany jest wskazać przyczyny odmowy. Usługodawca jest obowiązany do przechowywania kopii decyzji przez okres 3 lat.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

1.15. W przypadku zaistnienia sporu, Usługodawca i Usługobiorca podejmą próbę jego polubownego rozwiązania. W przypadku sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych, których nie można rozwiązać w ww. terminie 30 (trzydziestu) dni, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu zgodnie z ustawą III z 1952 roku – Kodeks postępowania cywilnego (prawo węgierskie).

1.16 Usługobiorca akceptuje, że Usługodawca zachowuje prawo do zmiany czasu i miejsca wydarzenia. W przypadku zmiany godziny i / lub lokalizacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o tym fakcie za pomocą aktualizacji na stronie wydarzenia i stronie na Facebooku. Usługobiorcy posiadający ważne zgłoszenie są również powiadamiani przez Usługodawcę za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas zgłoszenia.

HARD DOG RACE
KREACJE KORNELIA RADZIKOWSKA
Styczeń 2022

Ogolne warunki umowy (pdf)