HARD DOG RACE Kft. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona i działająca pod prawem węgierskim z siedzibą w Budapeszcie, kod pocztowy: 1024, adres: Lövőház utca 2-6., 4. em., pod numerem rejestrowym: 01-09-291006), dalej jako „Administrator” (Organizator Zawodów) i Trendline Kft. (z siedzibą w Budapeszcie, kod pocztowy 1092, adres: Ráday utca 24/b., numer rejestrowy: 01-09-560558), dalej jako „Wykonawca”, zgodnie z ustawą CXII z 2011 roku, są administratorami danych i odpowiadają na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz przyjmują na siebie odpowiedzialność za przetwarzanie danych w zgodzie z niniejszym regulaminem i odpowiednimi przepisami prawa.

Administrator danych zwraca szczególną uwagę na ochronę danych osobowych swoich klientów i partnerów z poszanowaniem ich prawa do dysponowania tymi danymi. Administrator gwarantuje, że przetwarza dane z zachowaniem zasady poufności i bezpieczeństwa.

Niniejszy regulamin ochrony danych dostępny jest w każdym czasie na stronie harddograce.pl/zgloszenie/regulamin-ochrony-danych-osobowych. Administrator danych zastrzega prawo do zmiany treści regulaminu. O wszelkich zmianach w treści Regulaminu osoby zainteresowane zostaną powiadomione za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy.

Definicje:

Terminy stosowane w niniejszej Regulaminie Ochrony Danych Osobowych mają następujące znaczenie zgodnie z Prawem Informacyjnym (3) i Przepisami (4):

Podmiot: każda konkretna osoba fizyczna identyfikowana lub – bezpośrednio lub pośrednio – możliwa do zidentyfikowania na podstawie danych osobowych (Prawo Informacyjne 3 (1)); osoba fizyczna jest identyfikowalna, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio – w szczególności w oparciu o dane osobowe dotyczące identyfikacji osobistej – za pomocą jednego lub kilku czynników (Przepis 4, Art. 1).

Dane osobowe: wszelkie informacje związane z Podmiotem – a w szczególności każdy identyfikator, np. imię i nazwisko, numer, dane o lokalizacji, urządzenia, aplikacje, identyfikatory online udostępniane przez urządzenia i protokoły (IP, pliki cookie) wykorzystywane przez podmiot lub inne identyfikatory (np. identyfikatory radiowe – RFID) (Przepis (30, preambuła)), lub wiedza dotycząca tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej – oraz wszelkie wnioski wyciągnięte z tego pierwszego, które są powiązane z Podmiotem (Prawo Informacyjne 3 (2), Przepis 4, Artykuł 1).

Administrator danych: osoba fizyczna lub prawna lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, która – samodzielnie lub we współpracy z innymi stronami – określa cele i metody zarządzania danymi, podejmuje decyzje i wykonuje działania związane z przetwarzaniem danych (włącznie z użytymi narzędziami), lub zleca wykonanie tych czynności edytorom; (Prawo Informacyjne 3 (9), Przepis 4 (Artykuł 7)).

Przetwarzanie danych: dowolne działanie lub szereg działań stosowanych w odniesieniu do danych – w szczególności gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, zmiana, wykorzystanie, żądanie, umożliwienie stronie trzeciej ich badanie, publikacja, łączenie z innymi informacjami, ograniczenie, zamknięcie, usunięcie lub zniszczenie, a także zapobieganie dalszemu wykorzystaniu danych, wykonywanie zdjęć, nagrań dźwiękowych lub wideo oraz rejestrowanie cech fizycznych odpowiednich do identyfikacji osoby (np. odcisków palców lub odcisków dłoni, próbki DNA, obrazu tęczówki) – bez względu na zastosowaną metodologię (Prawo Informacyjne 3 (10), Przepis 4, Artykuł 2).

Przetwarzanie danych: wykonywanie zadań technicznych związanych z działaniami związanymi z przetwarzaniem danych, niezależnie od metod i narzędzi wykorzystywanych do realizacji tych działań i miejsca działania, tak długo, jak zadania techniczne są wykonywane na danych (Prawo Informacyjne 3 (17) ).

Przetwarzający dane: osoba fizyczna lub prawna, organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, organ władzy publicznej, agencja lub inny podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych – w tym na podstawie umowy zawartej z powodu wymogu prawnego – przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora danych (Prawo Informacyjne 3 (18), Przepis 4, Art. 8).

Strona trzecia: osoba fizyczna lub prawna lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, która nie jest Podmiotem, Administratorem danych lub Przetwarzającym dane (Prawo Informacyjne 3 (22)) lub osobami pracującymi pod bezpośrednim nadzorem Administratora danych lub Przetwarzającego dane, upoważniony do przetwarzania danych osobowych (Przepis 4 (10));

Zgoda: dobrowolne i jednoznaczne oświadczenie Podmiotu wynikające z faktycznych i istotnych informacji, które zostały mu wcześniej przekazane. Poprzez złożenie takiego oświadczenia podmiot udziela jednoznacznej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych – w całości lub w części w odniesieniu do określonych operacji;

Przekazywanie danych: udostępnianie danych określonej stronie trzeciej (Prawo Informacyjne 3 (11));

Usuwanie danych: renderowanie danych nierozpoznawalnych do punktu, w którym ich przywrócenie nie jest już możliwe; (Prawo Informacyjne, 3 (13))

Sprzeciw: oświadczenie podmiotu, w którym sprzeciwia się on przetwarzaniu jego danych osobowych, oraz wniosek o anulowanie przetwarzania danych i usunięcie tych danych; (Prawo Informacyjne, 3 (8)) incydent związany z ochroną danych: naruszenie bezpieczeństwa skutkujące przypadkowym lub niezgodnym z prawem usunięciem, utratą, zmianą, nieuprawnioną komunikacją lub nieautoryzowanym dostępem do przesłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych osobowych.

REGUŁY PRZETWARZANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cel przetwarzania danych: Administrator danych i Wykonawca przetwarzają dane osobowe podmiotu wyłącznie w celu umożliwienia organizacji wyścigu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres obsługiwanych danych osobowych: dane Zawodnika wskazane w procesie zgłoszenia na stronie internetowej: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, nazwisko panieńskie matki, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku, dane psa: imię, numer chipa, numer książeczka szczepień lub paszportu psa, a także ewentualne podatki lub inne opłaty. Dane wymagane do fakturowania i inne możliwe dane niezbędne do dokonania płatności przez organizatora.

Dane zebrane w czasie rejestracji są poufne. Wykonawca przetwarza dane w celu przeprowadzenia Zawodów. Po za Administratorem dostęp do danych będzie przysługiwał Organizatorowi.

Podmiot jest odpowiedzialny za prawdziwość wszystkich danych, które nie naruszają praw osób trzecich.

Przystąpienie do zawodów stanowi automatyczną i dorozumianą akceptację Regulaminu Zawodów i Regulaminu Ochrony Danych przez uczestnika, przy czym uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

  1. a) udostępnianie danych jest dobrowolne; przetwarzanie wykonywane będzie w związku z ich dobrowolnym udostępnieniem przez uczestnika, który w wyniku dokonania rejestracji, udostępnienia danych i wzięcia udziału w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie danych;
  2. b) dane przetwarzane są przez Wykonawcę;
  3. c) Organizator przetwarza i wykorzystuje dane osobowe i inne informacje dotyczące uczestników nieodpłatnie w celu przeprowadzenia i udokumentowania Zawodów;
  4. d) zawodnik, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora lub Wykonawcę newsletterów oraz informacji dotyczących kolejnych wydarzeń na adres email wskazany przez zawodnika w trakcie rejestracji;
  5. e) Organizator jako Administrator danych wyścigów Hard Dog Race, umożliwia zawodnikom przechowywanie ich danych, dzięki czemu nie są oni zobowiązani do rejestrowania swoich danych dla każdego kolejnego wyścigu. Jeśli Zawodnik nie życzy sobie przechowywania swoich danych, może rozpocząć kasowanie wszystkich swoich danych po zamknięciu wyścigu.
  6. f) Organizator jako Administrator danych wyścigów Hard Dog Race, przekazuje otrzymane dane osobowe swojemu zakontraktowanemu partnerowi franczyzowemu w odniesieniu do danych zawodów. W związku z tym partner franczyzowy kwalifikuje się jako Przetwarzający dane.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Podmiotu, zgodnie z Prawem Informacyjnym 5 (1, a) i Przepisem Art. 6 (1, a).

Czas przetwarzania danych: do odwołania przez Podmiot lub maksymalnie 8 lat.

WYSYŁANIE NEWSLETTERÓW:

Administrator danych zapewnia usługę newslettera (ukierunkowana poczta komercyjna). Administrator danych umożliwia podmiotom, na życzenie, otrzymywanie newsletterów informujących o dostępnych usługach i związanych z nimi wiadomościach.

Celem przetwarzania danych jest informowanie Podmiotów i utrzymywanie z nimi kontaktu w celu ułatwienia wysyłania informacji – poprzez dostarczanie Podmiotom newsletterów. Osoba zajmująca się przetwarzaniem danych będzie wysyłać wiadomości i oferty za pośrednictwem internetowych newsletterów i wiadomości marketingowych bezpośrednio do tych, którzy je subskrybują.

Podstawa prawna do przetwarzania danych: zgoda Podmiotu zgodnie z: Prawem Informacyjnym 5 (1, a); Prawem Reklamy w Biznesie 6 (1);  Prawem o handlu elektronicznym 13 / A (4) i Przepisem Art. 6 (1, a).

Przesyłanie newsletterów, zgodnie z Prawem o Reklamie w Biznesie 6 (1) wymaga poprzedniej, jednoznacznej i wyraźnej zgody odwiedzającego stronę internetową. Aby zatwierdzić newslettery marketingowe, podmiot musi przesłać oświadczenie o zgodzie otrzymane od Administratora danych lub zaakceptować warunki Informacji Dotyczącej Przetwarzania Danych, zaznaczając odpowiednie pole wyboru i klikając przycisk „Subskrybuj” na interfejsach internetowych (strona internetowa, aplikacja mobilna, sklep internetowy). Po subskrypcji elektronicznej, Podmiot otrzymuje informację zwrotną o udanej subskrypcji.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: Aby zapisać się do newslettera, Podmiot musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Imię i nazwisko są potrzebne do rozpoczęcia komunikacji z nimi, adres e-mail jest niezbędny do utrzymania kontaktu.

Podmiot jest odpowiedzialny za prawdziwość wszystkich danych, które nie naruszają praw osób trzecich.

Czas przetwarzania danych: do odwołania przez Podmiot lub maksymalnie 8 lat. Administrator Danych zarządza rejestrem osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera. Jeśli Podmiot odwoła swoją zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Administrator Danych usuwa dane osobowe Podmiotu z ich rejestru oraz z ich bazy danych dotyczących newslettera, jeśli dotyczy. Anulowanie subskrypcji jest możliwe za pośrednictwem bezpośredniego linku znajdującego się we wszystkich newsletterach, a także na stronie Administratora danych poprzez opcję Anuluj subskrypcję newsletterów.

W przypadku wysyłki newsletterów, Organizator kwalifikuje się jako Administrator Danych, podczas gdy Wykonawca i partner (partnerzy) franczyzowi dla danych zawodów kwalifikują się jako Przetwarzający dane.

Osoba trzecia nie otrzyma dostępu do danych bez wcześniejszego poinformowania właściciela danych (Zawodnika) i jego wyrażenia zgody na ich ujawnienie – z wyłączeniem przypadków, w których wstrzymanie tych danych stanowiłoby naruszenie prawa.

Organizator gwarantuje, że dane przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jeśli chodzi o prawo do przetwarzania danych i możliwości sądowego środka odwoławczego, odwołaj się do ustawy CXII z 2011 r. o prawie do dysponowania informacją oraz o wolności informacji (dalej: prawo informacyjne). Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych osób fizycznych i swobodnego przepływu tych danych można znaleźć w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, Zawodnik może żądać sprostowania swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych, wyrazić sprzeciw wobec sposobu przetwarzania swoich danych osobowych lub poprosić o informacje na temat metod przetwarzania tych danych. Podmiot ma również prawo do otrzymania swoich danych osobowych w formacie odczytywalnym maszynowo lub przekazania tych danych do innego podmiotu przetwarzającego dane, jeżeli obsługa danych jest oparta na ich zgodzie i wykonywana w sposób zautomatyzowany. Zawodnicy, którzy życzą sobie usunięcia lub sprostowania swoich danych mogą złożyć stosowne zażądanie w każdym czasie, nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń i konieczności wskazania przyczyn na adres  űe-mail  infopl@harddograce.pl, lub pisemnie na adres Organizatora. W obu przypadkach w tytule należy wskazać: „Hard Dog Race [termin zawodów] data deletion”. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie jego danych w trakcie zawodów skutkować będzie wykluczeniem z zawodów, z uwagi na fakt, iż Organizator w sytuacji braku tych danych nie może gwarantować udziału zawodnika w Zawodach.

Obsługa plików cookie: Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane z witryn internetowych do Twojego  komputera i przechowywane na twardym dysku. Pliki te są używane przez program przeglądarki internetowej i wysyłane z powrotem do witryny podczas jej przeglądania. Istnieją pliki cookie, które są usuwane po zamknięciu strony, oraz takie, które są uruchamiane za każdym razem, gdy ponownie otwierasz tę samą stronę internetową, która zapisała te pliki cookie na twoim komputerze. Pliki cookie zawierają nazwę strony internetowej, a także nazwę, wartość i czas działania samego pliku cookie. Ustawienia uprawnień do plików cookie możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki.

Korzystanie z niektórych plików cookie jest wymagane na stronie internetowej należącej do Administratora danych, zwłaszcza do logowania. Jeśli pliki cookie są wyłączone, ta funkcja oraz inne funkcje oparte na plikach cookie nie będą działać. Jeśli zezwoliłeś przeglądarce na akceptowanie plików cookie za pomocą jej ustawień, Administrator Danych uzna to za Twoją wyraźną zgodę na wykorzystanie wysłanych plików cookie. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz użycie plików cookie w swoich ustawieniach.

Ze względu na reklamę pojawiającą się w Witrynie i w statystykach, strona trzecia (np. Google) może wysyłać pliki cookie na komputer użytkownika. Celem tego może być, byś w przyszłości otrzymywał trafniejsze reklamy, lub by stworzyć statystyki odwiedzających naszą stronę internetową i ich nawyków przeglądania.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak Google wykorzystuje pliki cookie w witrynach partnerskich, skorzystaj z następującego linku: policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Dane kontaktowe Administratora danych:

Nazwa Administratora danych: HARD DOG RACE Kft.
Adres Administratora danych: 1024 Budapeszt, Lövőház utca 2-6., 4. em.,
Adres poczty elektronicznej Administratora danych używany do utrzymywania kontaktu: info@harddograce.hu
Numer rejestrowy: 01-09-291006
Numer NIP: 25820922-2-41
Nazwa organu rejestrującego: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Numer telefonu: +36 20 529 2110
Numer zgłoszenia w Krajowym Urzędzie Ochrony Danych: NAIH-112808/2017.

Organizator gwarantuje, że spełnia wymagania wskazane w ustawie CXIX z 1995 roku – o przetwarzaniu danych osobowych i adresowych dla celów badań i marketingu bezpośredniego.

Uczestnik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego/jej danych osobowych. Organizator niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia sprzeciwu, rozpatrzy sprzeciw i oceni jego zasadność oraz poinformuje uczestnika o swojej decyzji na piśmie.

Prawo Podmiotu do odwołania się do sądu:

Jeżeli Podmiot nie zgadza się z decyzją podjętą przez Administratora danych, może zwrócić się do właściwego sądu w terminie 30 dni od otrzymania informacji o tej decyzji.

Zapytania odnośnie środków prawnych oraz skargi należy kierować do Krajowego Urzędu Ochrony Danych:

Krajowy Urząd Ochrony Danych
ugyfelszolgalat@naih.hu
1530 Budapeszt, Pf.: 5.
1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
+36 (1) 391-1400
www.naih.hu

Incydenty związane z naruszeniem ochrony danych muszą być przekazywane organowi nadzorującemu (NAIH) – przez Administratora danych bez nieuzasadnionej zwłoki – w ciągu 72 godzin – z wyjątkiem przypadków, gdy dane zdarzenie nie wiąże się z ryzykiem w odniesieniu do praw osób fizycznych. Jeżeli incydent dotyczący ochrony danych wiąże się z wysokim ryzykiem w odniesieniu do praw i wolności osób fizycznych, Administrator danych  poinformuje organ nadzorujący o danym incydencie bez zbędnej zwłoki.

Organizator zawodów zgłosił przetwarzanie danych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w Krajowym Urzędzie Ochrony Danych. Zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem NAIH-112808/2017.

Poprzez zgłoszenie niniejszego Regulaminu HARD DOG RACE Kft. zrealizowało obowiązek  uprzedniego powiadomienia określony w ustawie CXII z 2011 roku – o prawie do dysponowania informacją oraz o wolności informacji.

Niniejszy Regulamin Ochrony Danych Osobowych został sporządzony w języku węgierskim, angielskim, polskim, czeskim, słoweńskim, włoskim i niemieckim.

W przypadku problemów językowych lub interpretacyjnych wiążąca jest węgierska wersja językowa.

Budapeszt, 10 lipca 2018

HARD DOG RACE Kft.
Administrator danych

Regulamin ochrony danych osobowych (pdf)