1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. OGÓLNY OPIS ZAWODÓW:

HDR jest biegiem z przeszkodami na czas, podczas  którego zawodnik biegnie i pokonuje przeszkody razem z  psem, prowadzonym na smyczy, szelkach lub pasie do  biegania. Trasa przebiega przez zróżnicowany teren, a  pełen dystans różni się w zależności od rodzaju biegu  (HDR Junior: ok. 2 km, podstawa HDR: ok. 6 km, HDR Wild:  ok. 12 km). Zawodnik pokonuje dystans około sześciu  kilometrów w różnorodnym terenie. Organizator zawodów  zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu wyścigu i ilości  przeszkód. Na trasie znajdują się przeszkody naturalne i  sztuczne. Każda przeszkoda może być zabłocona lub  brudna. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w trakcie  wydarzenia jego ciało i ubrania, a także sierść psa mogą  ulec zabłoceniu lub ubrudzeniu.

ORGANIZATOR ZAWODÓW (Węgry, Polska, Czechy)
Hard Dog Race Kpt.
Siedziba: Lajos utca 78. 4. em., 1036 Budapeszt,  Węgry.
Adres mailowy: info@harddograce.hu
Numer rejestrowy: 01-09-291006

ORGANIZATOR ZAWODÓW (Niemcy):
Brigitta Cseh
Siedziba: 21435 Stelle, Fliegenberg 102.
Adres mailowy: brigitta.cseh@harddograce.de
Numer identyfikacji podatkowej:

WSPÓŁORGANIZATOR (Polska):
Kreacje Kornelia Radzikowska
Adres: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa, Polska.
Numer identyfikacji podatkowej: 113-235-94-48
Adres mailowy: infopl@harddograce.pl
Telefon kontaktowy: +48 510 501 791

1.2. ZAWODNIK:

1.2.1. W Zawodach udział może wziąć każda osoba, która  ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do  czynności prawnych oraz jest zdrowa i fizycznie  przygotowana do Zawodów, pod warunkiem, że:

∙ dokonała zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi  przepisami;

∙ zaakceptowała niniejszy Regulamin, Ogólne Warunki  Umowy i przestrzega podstawowych zasad etyki  dostępnych na stronie harddograce.pl, a także  zapoznała się z treścią „Nasze wskazówki dla  zawodników„;

∙ zaakceptowała i podpisała Oświadczenie uczestnika  wyścigu oraz Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie  danych osobowych i zaznaczy na nich ogłoszony  najpóźniej 72 godziny przed wyścigiem swój numer

startowy, który znajdzie na karcie zgłoszenia wchodząc  do własnej skrzynki w menu Obsługa Zawodnika pod  „Moje zgłoszenia” albo na stronie internetowej w menu  Zgłoszenia;

∙ Zawodnik, ze względu na zagrożenia wynikające z  charakteru Zawodów będzie podlegał obowiązkowemu  ubezpieczeniu, tzn. przyjmuje do wiadomości, że opłata  rejestracyjna obejmuje również obowiązkowe opłaty z  tytułu ubezpieczenia od wypadków;

∙ pies spełnia warunki opisane w punkcie 1.2.3  niniejszego Regulaminu.

1.2.2. W Zawodach w roli Zawodnika uczestniczyć może  każda małoletnia osoba nieposiadająca pełnej  zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 14  rok życia, spełnia warunki opisane w punkcie 1.2.1. oraz  posiada pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego  (rodzica/opiekuna prawnego). Przedstawiciel  ustawowy musi zostać zweryfikowany przez  organizatorów Zawodów w celu potwierdzenia jego  uprawnień; przedstawiciel ustawowy oraz małoletni  muszą być obecni w trakcie weryfikacji. Przepisy  dotyczące Zawodników Hard Dog Race Junior (8-14 lat)  zostały wskazane w pkt. 13 niniejszego Regulaminu.  Jedynie osoby w wieku powyżej 18 lat mogą  uczestniczyć w Hard Dog Race Wild.

1.3. PIES:

Zawodnik może wziąć udział w Zawodach z psem  dowolnej rasy, wielkości, wykastrowanym lub nie, o ile  spełnia on następujące warunki:

∙ pies jest w wieku co najmniej 12 miesięcy;

∙ nie jest w okresie rui (cieczki), który obejmuje również  okres jednego tygodnia przed i po wystąpieniu rui, co  zostanie zweryfikowane podczas badania przez lekarza  weterynarii. Naruszenie niniejszego postanowienia  skutkuje natychmiastową decyzją o dyskwalifikacji, na  którą nie służy odwołanie;

∙ w zawodach nie mogą brać udziału suki karmiące  młode bądź będące w drugim miesiącu ciąży. Ustalenie  tego następuje w trakcie badania weterynaryjnego.  Złamanie tego przepisu skutkuje natychmiastowym  wykluczeniem, bez możliwości prawnego rozpatrzenia.

∙ pies posiadający czip służący do jego identyfikacji (psy  bez czipa mogą również brać udział w zawodach, w  krajach określonych w pkt. 14 niniejszego Regulaminu)

∙ posiada obowiązkowe szczepienia; obowiązkowe  szczepienia na zawodach to: szczepionka przeciwko  wściekliźnie i szczepionka skojarzona (DHPPiL) lub  szczepionka skojarzona zawierająca szczepionkę  przeciwko wściekliźnie. (Zobacz pozostałe zasady, które  mogą się różnić w sekcji 15 Regulaminu Zawodów)

∙ jest odpowiednio zsocjalizowany; Pies jest fizycznie  zdolny do wyścigu, fizycznie zdrowy (nie ma nadwagi,  nie przewlekłych chorób itp.), Jego zdrowie fizyczne i /  lub jego życie nie jest zagrożone podczas zawodów.  Aby upewnić się, że z twoim psem wszystko jest w  porządku, gorąco zalecamy skonsultowanie się z  weterynarzem przed zgłoszeniem się na zawody!

∙ w przypadku, gdy pies wykazuje zachowania  agresywne, w celu ochrony bezpieczeństwa  uczestników, Komisja Zawodów może nakazać  założenie psu kagańca, a w przypadku skrajnie  agresywnych zachowani może podjąć decyzję o  dyskwalifikacji z Zawodów. Zawodnik, który odmówi  założenia psu kagańca będzie obowiązany do  opuszczenia miejsca wydarzenia, a opłata rejestracyjna  nie będzie w tym przypadku podlegać zwrotowi;

∙ pies został odrobaczony nie wcześniej niż na 3 miesiące  przed datą Zawodów. Leczenie należy wykonać  najpóźniej ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego  zawody! Podanie leku musi być odnotowane w  książeczce zdrowia lub paszporcie psa;

skontroluje posiadanie przez psa chipa służącego do  jego identyfikacji (patrz pkt. 15), stan jego zdrowia,  zachowanie psa, książeczkę zdrowia lub paszport. Lekarz  weterynarii, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,  może rekomendować dyskwalifikację Zawodnika i psa.  Komisja Zawodów zatwierdzi lub odrzuci rekomendację.

1.4. Organem kontrolnym Zawodów jest Komisja  Zawodów. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor

Zawodów. W zakres kompetencji Komisji Zawodów  wchodzi:

∙ podejmowanie decyzji koniecznych do  przeprowadzenia Zawodów w sposób bezpieczny i  skuteczny,

∙ kontrola Zawodników i psów,

∙ rozstrzygnięcie o wynikach Zawodów,

∙ podejmowanie decyzji o dyskwalifikacji.

1.5. Jeżeli Regulamin Zawodów nie stanowi inaczej,  członkowie Komisji Zawodów, mogą przy wykonywaniu  swoich obowiązków działać samodzielnie.

1.6. Zawodnicy biorą udział w wyścigu na własne ryzyko.  Każdy zawodnik może prosić o pomoc lekarską dla  siebie i swojego psa.

1.7. Śmiecenie na terenie Zawodów jest zakazane.  Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu w tym  zakresie może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

1.8. Obowiązuje zakaz palenia za wyjątkiem miejsc do tego  wyznaczonych.

 1. ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA W MIEJSCU ZAWODÓW

2.1. ZGŁOSZENIE 

2.1.1. Zgłoszenia do Zawodów można dokonać za  pośrednictwem strony zgloszenia.harddograce.pl

2.1.2. Podczas dokonywania zgłoszenia Zawodnik musi  wyrazić zgodę na obowiązujące uczestników Zawodów  postanowienia Regulaminu i Ogólne Warunki Umowy.

2.1.3. Zgłoszenie jest dokonane w sposób skuteczny pod  warunkiem podania przez Zawodnika wszystkich  wymaganych danych. Podane przez Zawodnika dane  przetwarzane będą w celach przeprowadzenia  Zawodów, identyfikacji Zawodników i psów oraz w  celach informacyjnych. Zawodnik udziela zgody na  przetwarzanie ww. danych.

2.1.4 Udział w Zawodach jest odpłatny. Informacje  dotyczące opłat i systemu rabatów dostępne są na  stronie harddograce.pl/zgloszenie/oplaty-wpisowe rabaty. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia,  Zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty  wpisowej kartą płatniczą za pośrednictwem systemu  usług płatniczych online lub w przypadku przelewu  bankowego wyrównać rachunek w terminie 2 (dwóch)  dni roboczych od jego dokonania. Organizator  Zawodów umożliwi dokonanie zgłoszenia  bezpośrednio na miejscu Zawodów pod warunkiem  dostępności wolnych miejsc lub odwołania swojego  udziału przez innego Zawodnika. Wysokość opłat wpisowych zawiera dostępna na stronie internetowej  Hard Dog Race, ustalona dla danych zawodów, Tabela  opłat wpisowych i rabatów  (harddograce.pl/zgloszenie/oplaty-wpisowe-rabaty)

Nie ma możliwości skorzystania z ŻADNYCH! rabatów  indywidualnych lub drużynowych. W przypadku  dokonania zgłoszenia w miejscu Zawodów Zawodnik  wypełni formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie  uczestnika wyścigu, Oświadczenie o zgodzie na  przetwarzanie danych osobowych. Dokonanie opłaty  możliwe będzie jedynie gotówką.

Istnieje możliwość zgłoszenia Zawodnika poprzez  nabycie kuponu prezentowego. Warunki zakupu  kuponu prezentowego określone zostały w Ogólnych  Warunkach Umowy w tabeli dotyczącej Cen Kuponów  Prezentowych na stronie (harddograce.pl/zgloszenie/kupon-prezentowy).

2.2. Rejestracja w dniu i miejscu odbywania się  Zawodów

2.2.1. Zawodnik musi zarejestrować się co najmniej na  1 (jedną) godzinę przed rozpoczęciem wybranej  konkurencji przed Komisją Wyścigu. Komisja Wyścigu  zweryfikuje dane podane podczas zgłoszenia,  weryfikując przedstawiony przez Zawodnika dokument  tożsamości wraz ze zdjęciem.

2.2.2 Członkowie służb mundurowych (Policja,  Wojsko, Służby Ochrony Cywilnej i Zarządzania  Kryzysowego, Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna,  Służba Celna, Brygady antyterrorystyczne, Pogotowie,  Straż Miejska, Ratownicy z Psami, Specjalne  Organizacje Ratownicze itp.), uczniowie i studenci (dysponujący w dniu Zawodów ważną legitymacją  ucznia/studenta) oraz zawodnicy z adoptowanymi  psami (konieczne jest przedstawienie umowy  adopcyjnej; w przypadku braku należy skontaktować  się organizatorem Zawodów za pośrednictwem adresu  infopl@harddograce.pl) będą uprawnieni do 5% rabatu  od pełnej opłaty wstępu na zawody. Z rabatu można  skorzystać zaznaczając odpowiedniej rubryki w trakcie  podawania danych podczas procesu zgłoszeniowego.  Skorzystanie z rabatu na późniejszym etanie nie będzie  możliwe. W trakcie rejestracji konieczne jest  przedstawienie dokumentu potwierdzającego  uprawnienie do skorzystania z rabatu, np. legitymacji  służbowej/członkowskiej lub legitymacji  ucznia/studenta. Zawodnicy startujący z  adoptowanymi psami muszą przedstawić umowę  adopcyjną lub zaświadczenie wystawione przez  Organizatora w wyniku dokonanej weryfikacji, w  związku z kontaktem Zawodnika z Organizatorem  drogą elektroniczną. W przypadku, kiedy  przedstawiciele powyżej wymienionych  grup/organizacji, studenci lub zawodnicy startujący z

adoptowanymi psami zgłoszą się do Zawodów  drużynowo, będą mogli skorzystać z rabatu tylko w tym  przypadku, gdy prawo do rabatu przysługuje każdemu  członkowi drużyny. W takim przypadku, Zawodnicy  biorący udział w Zawodach w drużynach składających  się 6-osobowych, otrzymają łącznie 10% rabatu od  pełnej opłaty wstępu na zawody. Rabat może być  przyznany przy zgłaszaniu grupy tylko wtedy, gdy  każdy członek grupy jest uprawniony do skorzystania z  tych samych ulg (np.. wszyscy mają ten sam strój).

2.2.3. Komisja Zawodów zweryfikuje w trakcie  rejestracji, czy Zawodnik spełnia kryteria opisane w  punktach 1.2.1. i 1.2.2.

2.2.4. Komisja Zawodów zweryfikuje dane psa  dostarczone przez Zawodnika, poprzez porównanie  przedstawionych dokumentów (książeczka szczepień,  paszport psa) ze zgłoszonym podczas rejestracji w dniu  zawodów psem.

2.2.5. Zawodnik musi wyrazić zgodę na ww. procedury  potwierdzenia tożsamości psa przeprowadzane przez  Komisję Zawodów (tj. weryfikację przedstawionych  dokumentów potwierdzających tożsamość Zawodnika i  psa).

2.2.6. Komisja Zawodów sprawdzi, czy warunki  dotyczące psa określone w punkcie 1.2.3 zostały  spełnione.

2.2.7. Zawodnik najpóźniej w czasie rejestracji musi  podpisać Oświadczenie uczestnika zawodów oraz  Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych  osobowych (w formie dokumentu prywatnego) i  przekazać podpisany egzemplarz Komisji Zawodów. W  przypadku gdy Zawodnik nie posiada druków ww.  wymienionych dokumentów, będą one dostępne w  dniu i miejscu Zawodów. Kara w związku z brakiem  wydrukowanych dokumentów wynosi 30 przysiadów za  stronę. Jeżeli Zawodnik w związku z ww. procedurą nie  dotrze na rozpoczęcie swojego wyścigu, będzie mógł  wziąć udział w kolejnym wyścigu. W przypadku braku  wolnych miejsc startowych, Zawodnik będzie mógł  wystartować w wyścigu dodatkowym, odbywającym się  pod koniec Zawodów. W przypadku braku akceptacji  takiego rozwiązania przez Zawodnika Organizator  Zawodów nie jest obowiązany do zwrotu opłaty  (wpisowego).

2.2.8. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany z  Zawodów, jeżeli identyfikacja Zawodnika nie powiodła  się lub Zawodnik odmawia współpracy z Komisją  Zawodów w tym zakresie.

2.2.9. Komisja Zawodów może zdyskwalifikować  Zawodnika, mimo spełnienia warunków opisanych w pkt. 1.2.3. powyżej, jeśli zachowanie psa zagraża  bezpiecznemu podczas Zawodów.

 1. OGÓLNE ZASADY ZAWODÓW

3.1. Zawody składają się z wielu wyścigów  rozpoczynających się co 15 minut. Każdy zawodnik  może wziąć udział w wyścigu, na który się zarejestrował.

3.2. Zawodnik może wziąć udział w Zawodach z jednym psem. Zawodnik oraz zgłoszony pies określani będą łącznie jako para („Para”). Zawodnik może wziąć udział w zawodach tylko z psem zgłoszonym w czasie rejestracji lub innym psem zastępującym pierwszego i zgłoszonym na zasadach określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli Zawodnik chce wystartować z innym psem niż ten, którego zarejestrował, może to zmienić w module zgłoszeń w zakładce Profil – Psy.

Po zamknięciu rejestracji on-line zmiany są możliwe wyłącznie po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej (zob. pkt 15), w zależności od dostępności miejsc i innych warunków, do 72 godzin przed rozpoczęciem zawodów (np. jeżeli zawody rozpoczynają się w sobotę o godz. 9:00, możliwość zmiany zgłoszenia jest możliwa do środy do godz. 9:00 w tygodniu, w którym odbywają się zawody).

3.2.1. Specjalne zasady obowiązujące w biegu „3in1” (2 osoby+1 pies)

3.2.1.1. Na bieg „3in1” może zapisać się dwoje zawodników z jednym psem. Obydwoje zawodników musi spełniać wymogi zapisane w regulaminie danego rodzaju zawodów odnośnie wieku.

3.2.1.2. Obydwoje zawodników biegu ”3in1” dostaje numer startowy, chip, a także medal oraz pakiet startowy, jednak żaden z nich nie podlega klasyfikacji pod względem czasu.

3.2.1.3. Podczas biegu ”3in1” psa może prowadzić jeden z zawodników. Dozwolona jest zamiana osoby prowadzącej psa, ale nie jest ona obowiązkowa. Zamiana jest jednak możliwa pod następującymi warunkami:

-wyłącznie w punkcie nawodnienia

-w wyznaczonym do tego i odgrodzonym miejscu, w którym w tym samym momencie może znajdować się jedna drużyna typu „3in1”

3.2.1.4. W przypadku kiedy jeden z uczestników biegu „3in1” ulegnie wypadkowi, albo zmuszony będzie przerwać zawody, drugi z zawodników również nie może kontynuować biegu.

3.3. Organizator Zawodów przewiduje możliwość udziału  jednego Zawodnika z dwoma różnymi psami, w dwóch  oddzielnych wyścigach. W takim przypadku Zawodnik z  każdym psem uważany będzie za oddzielną Parę, z  których każda musi zostać zgłoszona oddzielnie. W  takim przypadku Zawodnikowi przysługuje rabat w  wysokości 25% od drugiej opłaty zgłoszeniowej. Aby  skorzystać z tego rabatu trzeba uprzednio zgłosić  zamiar rejestracji drugiego psa pod adresem  infopl@harddograce.pl.

3.4. Istnieje możliwość drużynowego udziału w Zawodach.  Jedna drużyna składa się z 6 Par. Drużynie składającej  się z 6 par przysługiwać będzie rabat w wysokości 10%  od opłaty zgłoszeniowej, jeżeli dokonają pełnej opłaty  za wszystkich sześciu członków drużyny jedną wpłatą  (całość sumy musi zostać przelana w jednej płatności).  W drużynie składającej się z 6 Par 2 Zawodników może  wystąpić bez psa. Wynik drużyny oblicza się poprzez  zsumowanie wyniku pierwszego oraz ostatniego  Zawodnika na mecie (jeśli pierwszy lub ostatni  zawodnik biegnie bez psa, wtedy uwzględniony  zostanie kolejny najlepszy lub najgorszy czas, wyniki  zawodników bez psów nie wpływają na wynik  końcowy). Zawodnik biegnący bez psa uiszcza opłatę za  udział w tej samej wysokości co Zawodnicy biegnący z  psami. Udział w Zawodach bez psa należy zgłosić to w  trakcie zgłoszenia drużyny do Zawodów!

3.5. Wyścig wygrywa Para lub drużyna, która ukończy  wyścig w najkrótszym czasie, zgodnie z zasadami  określonymi w niniejszym Regulaminie.

3.6. Pary muszą być na miejscu startu na 15 minut przed  rozpoczęciem ich wyścigu, w strefie oczekiwania  znajdującej się w odległości 5 metrów od miejsca, z  którego startowała poprzednia Para. Oznacza to, że np.  Zawodnik startujący o godz. 9:15 musi być w miejscu  startu o godz. 9:00.

3.6. W przypadku spóźnienia się uczestnika na zawody, organizator może mu zapewnić możliwość startu w późniejszym biegu (slocie), o ile będzie dysponował wolnymi miejscami. Organizor zawodów nie ma obowiązku przydzielenia spóźnionemu zawodnikowi nowej godziny startu, jednak w miarę możliwości postara się to zrobić. Jeśli zmiana ta nie będzie możliwa, organizator zawodów nie ma obowiązku zwracać opłaty wstępu.

3.7. Wyścigi rozpoczynają się co 15 minut. Na jednej linii startują 4 pary, które muszą zachować odległość 1,5 metra od siebie. Odległość pomiędzy wyznaczonymi liniami wynosi 2 metry. Rozpoczęcie wyścigu kolejnych linii nastąpi w odstępach czasu wynoszących 30 sekund lub 1 minutę. W przypadku drużyn rozpoczęcie wyścigu nastąpi w 1 minutowych odstępach czasu. Drużyna może zrezygnować z przewidzianego na potrzeby bezpieczeństwa systemu oddzielnego startu Zawodników i rozpocząć wyścig wspólnie, jeżeli oraz zgłosi to ustnie organizatorom w czasie startu. Organizator Zawodów w przypadku niektórych zawodów ma prawo do zmiany liczby Zawodników biorących udział w pojedynczym wyścigu i dostosowania do tego ilości linii i odstępów czasu w jakich wystartują Zawodnicy.

3.8. Pozycja Pary w trakcie biegu na poszczególnych trasach może się zmieniać. Organizator udzieli pomocy w zmianie pozycji na trasie biorąc pod uwagę płeć lub zachowania psa.

3.9. Czas Zawodnika mierzony jest na podstawie czipa  pomiarowego, który Zawodnik otrzyma przed  wyścigiem i za który Zawodnik odpowiada. W  przypadku utraty lub uszkodzenia czipa pomiarowego  Zawodnik zobowiązany będzie do zwrotu jego kosztów  na rzecz Organizatora. Wysokość kosztów chipa, w

zależności od kraju, zawiera pkt. 15 niniejszego  Regulaminu. Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu  czipa pomiarowego przy odbiorze medalu i zestawu  upominkowego, który otrzyma każdy zawodnik, który  ukończy wyścig. Zawodnik, który nie zwróci czipa  pomiarowego, otrzyma ww. nagrody, tylko w  przypadku, jeżeli uiści równowartość czipa  pomiarowego w miejscu odbywania się Zawodów. W  przypadku utraty czipa pomiarowego czas Pary nie może zostać zweryfikowany i Zawodnik utraci szansę  na nagrody, z wyjątkiem medalu i zestawu  upominkowego, który otrzyma każdy Zawodnik, który  ukończy wyścig. W takim przypadku Zawodnik będzie  klasyfikowany na ostatnim miejscu na liście z adnotacją  „czas nie został zweryfikowany”.

3.10. Zawodnik może wziąć udział tylko w tym wyścigu, który wskazał w trakcie zgłoszenia do Zawodów. Po zakończeniu rejestracji online nie ma możliwości zmiany wybranego czasu startu w systemie rejestracji online. W celu dokonania zmiany po zamknięciu zgłoszeń online należy skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość email na adres infopl@harddograce.pl. W zależności od dostępności miejsc na dany wyścig, Organizator na podstawie treści przesłanej wiadomości email dokona stosownych zmian i wyśle potwierdzenie na adres email zawodnika. Zmiana godziny startu i wszystkie inne zmiany, np. modyfikowanie danych zawodnika lub psa, mogą być dokonane przez zawodnika w module zgłoszeniowym, bezpłatnie, w miarę dostępności miejsc. Zmiany te nie podlegają opłacie. Po zamknięciu rejestracji on-line zmiany są możliwe wyłącznie po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej (zob. pkt 15), w zależności od dostępności miejsc i innych warunków, do 72 godzin przed rozpoczęciem zawodów (np. jeżeli zawody rozpoczynają się w sobotę o godz. 9:00, możliwość zmiany zgłoszenia jest możliwa do środy do godz. 9:00 w tygodniu, w którym odbywają się zawody).

3.11. Po dokonaniu rejestracji Zawodnik musi nosić numer  startowy i posiadać chip pomiarowy przy sobie przez  cały czas. Numery startowe mogą być noszone tylko z  przodu! Szczególnie rekomendowane jest zapisanie  numeru startowego na ciele Zawodnika!

3.12. Pomiar czasu rozpoczyna się w bramce startowej a  kończy po przekroczeniu linii mety. Czas spędzony  pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi stanowi  wynik Zawodnika.

3.13. Każdy Zawodnik, który zgodnie z regulaminem  ukończył wyścig, otrzymuje medal i zestaw  upominkowy.

3.14. Wyścig uznaje się za ukończony zgodnie z zasadami,  gdy:

Zawodnik pokonał dystans pomiędzy bramką startową a  linią mety i nie opuścił trasy; oraz

Zawodnik pokonał wszystkie przeszkody.

3.15. Pokonywanie przeszkód: Aby pokonać przeszkodę  zgodnie z zasadami Para przechodzi przez/pod/nad  przeszkodą, albo wykonuje zadanie obowiązkowe w  strefie kar – o dokładnej ilości przysiadów zostaniesz  poinformowany przez sędziego oraz przez znaki obok  przeszkody. Po wykonaniu określonej ilości przysiadów,

Para może ominąć przeszkodę w wyznaczonym  miejscu.

3.16. Opuszczenie toru skutkuje dyskwalifikacją z  Zawodów. Opuszczenie toru stanowi każde oddalenie  się od bocznych krawędzi toru na odległość większą niż  2 m. Jeżeli Zawodnik, nie z winy własnej, nie może  ukończyć wyścigu (np. w związku z urazem,  wypadkiem), wyścig uważa się za nieukończony. W  takim przypadku Zawodnik ma prawo zgłoszenia  odwołania, które rozpatrzone zostanie przez  Organizatora Zawodów (przy uwzględnieniu  rekomendacji Komisji Zawodów), który może  zaoferować rabat w wysokości od 50% do 100% od  opłaty za następne Zawody.

3.17. Zawodnik bierze udział w Zawodach na własne ryzyko  i odpowiedzialność. Organizator Zawodów ubezpiecza

3.18. Dwa pierwsze wyścigi (fale), czyli pierwsze 30 minut  (czyli bieg o 9:00 i 9:15) jest okresem czasu o nazwie  „Bitwa między Alfami”. Wzięcie w nim udziału zalecamy  tym, którzy chcieliby osiągnąć lepszy wynik czasowy,  ukończyć wyścig możliwie jak najszybciej! W dwóch  wyścigach może wystartować maksymalnie 88 osób.  Zgłaszać się można indywidualnie lub drużynowo!

 1. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PSÓW

4.1. Zabrania się puszczania psów wolno na terenie  Zawodów, od ich rozpoczęcia do zakończenia. W  związku z tym korzystanie z szelek i pasa do biegania  LUB szelek i smyczy podczas wyścigów i na całym  obszarze imprezy jest obowiązkowe. Pas biodrowy do  biegania z psem uważa się za smycz. Maksymalna  długość smyczy lub pasa do biegania z psem wynosi  250 cm, z granicą tolerancji do 5 cm. Smycz musi  posiadać pętlę na rękę, i być używana przez cały czas  Zawodów! Używanie smyczy Fleksi lub podobnych,  smyczy automatycznych, bez względu na markę i  producenta jest niedozwolone! Uczestnictwo w  zawodach dozwolone jest wyłącznie, gdy używane jest  połączenie szelek i smyczy LUB szelek i pasa do  biegania. Szczególnie rekomendujemy używanie pasa  do biegania z psem oraz szelek równocześnie!

4.2. Komisja Zawodów, działając w interesie  bezpieczeństwa uczestników, może zobowiązać  Zawodnika do założenia psu kagańca, a w przypadkach  skrajnych wykluczyć Zawodnika z Zawodów. Komisja  Zawodów weryfikuje, czy kaganiec odpowiada  wymogom niezbędnym dla normalnego  funkcjonowania psa (tzn. że pies jest w stanie swobodnie oddychać i się chłodzić). W przypadku  stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Komisja  Zawodów zaproponuje użycie kagańca innego typu.

4.3. Zakazane jest używanie obroży zaciskowych, dławików  i kolczatek!

4.4. W czasie Zawodów psa można nagradzać  smakołykami, zwiększając w ten sposób jego  motywację.

4.5. Zakazane jest używanie klikera.

4.6. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za  zachowanie psa, z którym startuje w parze. Zawodnik  ma obowiązek zbierania odchodów psa, także z miejsc  wyznaczonych na psie toalety i wrzucania ich do  wyznaczonych pojemników.

4.7. Zawodnik ma obowiązek startującego z nim w parze  psa trzymać na smyczy, również na trasie wyścigu.  Ponadto Zawodnik ma obowiązek zadbać o to, aby w  czasie wyścigu i całego wydarzenia nie puszczać  smyczy, tak aby pies nie biegał wolno! W przypadku,  zaistnienia takiej sytuacji Zawodnik ma obowiązek  niezwłocznie skorygować sytuację. Niezastosowanie się  do tego obowiązku skutkować będzie dyskwalifikacją  Zawodnika. Zawodnik może prosić o pomoc innego  Zawodnika lub osoby delegowane przez Organizatora  Zawodów, w przypadku trudności w zapanowaniu nad  psem. Z powyższych względów rekomendujemy  korzystanie ze smyczy i pasa biodrowego  równocześnie!

4.8. Celowe spuszczanie psa ze smyczy lub pasa  biodrowego będzie skutkować natychmiastową  dyskwalifikacją Zawodnika.

4.9. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za  zachowanie psa i za wszystkie szkody przez niego  spowodowane względem osób, psów lub rzeczy.

4.10. Psa można podnieść, wziąć na ręce, pomagać mu  przy dowolnej przeszkodzie. Zabrania się unosić,  podnosić psa za obrożę, sierść, skórę, którąkolwiek z  łap lub ogon! Dozwolone sposoby podnoszenia: –

jednoczesne podniesienie całego ciała naraz, chwytem  pod nogi (wzięcie w ramiona),-podniesienie za szelki i  w szelkach. Jeżeli będący przy przeszkodzie sędzia  orzeknie, że nie da się humanitarnymi sposobami  nakłonić psa do pokonania przeszkody, albo na  ponawianiu prób Para spędziła już tak dużo czasu, że z  tego powodu blokuje bezpieczny bieg kolejnym  Zawodnikom, w ramach swoich uprawnień może  zarządzić zaliczenie przeszkody w zamian za wykonanie  karnego zadania. Ilość przysiadów może się różnić w  zależności od przeszkody. Jednakże, dystans pomiędzy  przeszkodami, w każdym przypadku, pies musi

pokonać samodzielnie. Psa można podnieść w  odległości 1 metra przed przeszkodą i opuścić nie dalej  niż w odległości 3 metrów za przeszkodą. Pies może  biec przed Zawodnikiem lub obok niego. Jeśli pies  znajdzie się za Zawodnikiem, pas do biegania lub  smycz może się nie naprężać.

4.11. Na trasie wyścigu znajdują się stacje, z których każdy  Zawodnik może skorzystać w celu odświeżenia się.  Czas spędzony na stacjach zaliczany jest do ogólnego  wyniku (czasu) Zawodnika. Z powodów zdrowotnych  zalecamy Zawodnikom podawanie psom wody w  ograniczonych ilościach na stacjach, a także na 15  minut przed startem i 15 minut po pokonaniu trasy  wyścigu, z uwagi na prawdopodobieństwo wymiotów i  problemów żołądkowych.

4.12. Zawodnicy mają możliwość korzystania ze swoich  transporterów dla psów przed rozpoczęciem i po  zakończeniu Zawodów na terenie wydarzenia, co jest  rekomendowane.

4.13. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że jego pies nie  jest objęty ubezpieczeniem, o którym mowa powyżej.

 1. PRZESZKODY

5.1 Komisja Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany  odcinków toru, eliminacji niektórych przeszkód lub  odwołania wydarzenia ze względu na bezpieczeństwo  Zawodników (zawodników, widzów lub organizatorów),  w przypadku złych warunków atmosferycznych,  prognozowanych burz lub upałów. Zawody odbędą się  w przypadku dopuszczalnych warunków pogodowych  takich jak np. mżawka.

5.2 Przed przeszkodami wyznaczone zostaną strefy  oczekiwania do podejścia do przeszkody. Zawodnicy  dopuszczani będą do pokonania przeszkód w  kolejności chronologicznej, pod kontrolą  przedstawicieli Organizatora Zawodów. W strefie  oczekiwania Zawodnicy ustawiają się w kolejce w  odległości 1,5 metra pomiędzy Parami. W przypadku  kiedy dwie Pary mogą pokonywać przeszkodę  równocześnie zawodnicy ustawią się w dwóch  kolejkach.

5.3. W przypadku gdy Zawodnik nie jest w stanie lub nie  chce pokonać przeszkody, może kontynuować wyścig  jedynie po wykonaniu 30 przysiadów w strefie kar, bez  względu na wiek lub płeć Zawodnika. Organizator  Zawodów weryfikuje prawidłowe wykonanie kary  zgodnie z zasadami Zawodów. W przypadku  niewykonania kary w sposób prawidłowy lub prób  oszukiwania Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany!  Karę należy wykonać w taki sposób, aby nie przeszkadzać pozostałym Zawodnikom w pokonywaniu  trasy Zawodów.

5.4. Niektóre z przeszkód wodnych mogą mieć głębokość  większą niż 100 cm, nie ma określonej maksymalnej  głębokości!

 1. DYSKWALIFIKACJA Z ZAWODÓW

6.1. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany przez  Komisję Zawodów. Wykluczenie Zawodnika może  nastąpić w przypadkach opisanych w Regulaminie.  Wykluczenie Zawodnika powoduje automatyczne  wykluczenie uczestniczącego z nim psa. Komisja  Zawodów ma obowiązek uzasadnienia decyzji o  dyskwalifikacji.

6.2. Od decyzji od dyskwalifikacji z Zawodów odwołanie  nie przysługuje.

6.3. W konkretnych przypadkach dyskwalifikacja może być  zakomunikowana Zawodnikowi i uzasadniona ustnie.  Jednakże pod koniec Zawodów, decyzja o  dyskwalifikacji musi być przedstawiona w formie  pisemnej.

6.4. W przypadku dyskwalifikacji Zawodnika opłata za  udział w Zawodach nie podlega zwrotowi.

6.5. Wykluczony Zawodnik wraz z psem musi niezwłocznie  opuścić teren Zawodów.

6.6. Zawodnik, który naruszy Regulamin lub zasady etyki  może zostać zdyskwalifikowany w każdym czasie i  wydalony z trasy wyściugu (jak i z terenu całego  wydarzenia). W takimjest objęty ubezpieczeniem, o którym mowa powyżej.

6.7. Niesportowe zachowania mogą spowodować  dyskwalifikację. Należą do nich w szczególności:

∙ opuszczenie trasy wyścigu, lub jej skrócenie,  znaczenie trasy, przemieszczanie lub demontaż  przeszkód;

∙ utrudnianie wyścigu pozostałym Zawodnikom:  Zawodnicy poruszający się wolniej mają obowiązek  przepuszczać szybszych Zawodników. Celowe  utrudnianie uważane będzie za zachowania  niesportowe (np.: wykonywanie kar na trasie wyścigu  pozostałych Zawodników);

∙ umyślne zakłócanie, popychanie innych psów uważa  się za niesportowe zachowanie;

ignorowanie zasad dotyczących zdrowia i  bezpieczeństwa – Zawodnik, który zaobserwuje na  torze wypadek lub kontuzję, ma obowiązek

natychmiast zgłosić to najbliższemu  przedstawicielowi Organizatora Zawodów. W  niektórych przypadkach, celowym jest pozostać przy  poszkodowanym, aż do momentu przybycia pomocy  medycznej, nawet wbrew protestom tej osoby.  Nieprzestrzeganie tej zasady uważa się za  niesportowe zachowanie i skutkować może  konsekwencjami prawnymi. Nie stanowi w tym  przypadku różnicy, czy poszkodowanym jest człowiek  czy pies! Udzielający pomocy Zawodnik traci czas  liczony do wyniku, a rekompensata w takim  przypadku może okazać się trudna. Komisja  Zawodów ma prawo przyznać nagrodę Fair Play  Zawodnikowi i skompensować czas utracony przez  Zawodnika, który wykazał godne i sportowe  zachowanie.

udział w zawodach pod wpływem alkoholu lub innych  środków odurzających albo próba udziału pod ich  wpływem powoduje natychmiastową dyskwalifikację  Zawodnika, bez możliwości rekompensaty.

 

 1. OCENA I WYNIKI

7.1. Organizator Zawodów ogłosi zwycięzców w  następujących kategoriach:

∙ W kategorii kobiet: 1, 2 i 3 miejsce (na podstawie  zmierzonego czasu);

∙ W kategorii mężczyzn: 1, 2 i 3 miejsce (na podstawie  mierzonego czasu);

∙ W kategorii drużyn: 1, 2 i 3 miejsce (wynik drużyny  stanowi suma mierzonego czasu pierwszego i  ostatniego na mecie, biegnącego z psem, członka  drużyny);

∙ Nagroda niespodzianka 1-4 (Organizator Zawodów  zastrzega sobie prawo do nieujawnienia warunków  oraz nagród w tej kategorii do czasu zakończenia  Zawodów);

∙ Najstarsza para (na podstawie sumy wieku  właściciela i psa);

∙ Nagroda Fair Play (w przypadku zaistnienia  stosownych okoliczności);

7.2. Wręczenie nagród odbywa się podczas ceremonii  ogłoszenia wyników. Ogłoszenie wyników następuje w  ciągu 15 minut po przybyciu ostatniego Zawodnika na  metę wyścigu.

7.3. Jeżeli zwycięzca nagrody nie jest obecny na ceremonii  ogłoszenia wyników, Organizator poinformuje go o  nagrodzie drogą mailową na adres podany w trakcie  rejestracji. Nagroda będzie do odebrania w biurze  Organizatora w Warszawie.

7.4 Decyzję o wręczeniu nagrody Fair Play Komisja  Zawodów podejmie po wnikliwym rozpatrzeniu  okoliczności. W związku z tym, nagroda Fair Play może być również przyznana Zawodnikom nie  uczestniczącemu w ceremonii ogłoszenia wyników.

 1. NAGRODY

Nagrody są określane oddzielnie na potrzeby każdej edycji  Zawodów.

 1. ODWOŁANIA

Odwołania zgłasza się ustnie Dyrektorowi Zawodów, który  sporządza krótką notatkę. Wnosić je można od każdej  decyzji Komisji Zawodów lub w związku z zachowaniem  innej Pary w trakcie zawodów (lub przed ich rozpoczęciem,  lub po ich zakończeniu). Uprawnienie to nie dotyczy  decyzji o dyskwalifikacji.

Komisja Zawodów rozpatruje odwołanie w terminie 2  tygodni od momentu jego wniesienia. Decyzja w sprawie  odwołania ma moc obowiązującą wobec wszystkich  Zawodników.

Koszt wniesienia odwołania wynosi 140 pln brutto. W  przypadku uwzględnienia odwołania, kwota wskazana w  zdaniu poprzedzającym zostaje zwrócona Zawodnikowi.  Odwołanie można wnieść do momentu ogłoszenia  wyników.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. Organizator Zawodów organizując Zawody  uwzględnia przede wszystkim bezpieczeństwo  uczestników. Niemniej jednak, wyścig niesie za sobą  nieodłączne ryzyko. W przypadku pełnego  przestrzegania Regulaminu zagrożenia związane z  udziałem w Zawodach istotnie maleją, ale nie jest  możliwe ich całkowite wyeliminowanie.

10.2. Organizator Zawodów bierze odpowiedzialność za  odpowiednie przygotowanie przeszkód zgodnie z  regułami bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania  zagrożeń związanych z udziałem w Zawodach (w tym  wypadków, urazów, śmierci), w celu ułatwienia  bezpiecznego pokonywania przeszkód. Organizator  Zawodów będzie egzekwował stosowanie się do zasad  Zawodów w celu dalszej minimalizacji ryzyka. Jednakże,  nie można całkowicie wykluczyć ryzyka uszkodzenia  ciała, szkód materialnych lub wypadków śmiertelnych.  Organizator Zawodów może być pociągnięty do  odpowiedzialności w sytuacjach, gdy stwierdzono  zaniedbanie obowiązków Organizatora Zawodów  wskazanych w Regulaminie. Organizator Zawodów, w  szczególności, nie odpowiada za:

∙ za zachowanie zawodników i ich psów, jeżeli urazy,  wypadki, śmierć lub szkody majątkowe na Zawodniku  lub jego psie nastąpiły z przyczyn leżących po stronie  Zawodnika lub psa (np. ze względu na uczestnictwo  Zawodnika lub psa w złej kondycji fizycznej);

∙ za zachowanie osób widzów Zawodów w czasie  Zawodów, przed rozpoczęciem i po zakończeniu  Zawodów;

∙ za urazy, wypadki, śmierć lub szkody majątkowe  wynikłe z przyczyn, których nie można było  przewidzieć z zachowaniem należytej staranności, od  nikogo niezależnych i nieuniknionych;

∙ za zachowanie psa wcześniej zakwalifikowanego jako  zdolnego do udziału w Zawodach, który w  późniejszym czasie wykazał zachowania niepożądane.

10.3. W przypadku, gdy Organizator Zawodów  zobowiązany jest zapłacić Zawodnikowi odszkodowanie  zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jego kwota, w  odniesieniu do każdego zdarzenia, w żadnym  przypadku nie może przekroczyć ujętej w pkt. 15,  odmiennej dla każdego kraju, kwoty.

10.4. Zawodnik zobowiązany jest pobrać ze strony  internetowej Zawodów (harddograce.pl/zgloszenie/ dokumenty-do-pobrania) „HDR – Oświadczenie o  odpowiedzialności”, uzupełnić swoje dane,  wydrukować i podpisać to oświadczenie osobiście i w  obecności dwóch świadków i w dniu zawodów podczas  rejestracji przedstawić je Komisji Zawodów.

10.5 Sponsorzy w żaden sposób nie odpowiadają za uszczerbki na mieniu lub zdrowiu zawodników i ich psów, lub osób towarzyszących.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH

11.1. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że Hard Dog  Race oraz Organizator Zawodów w celu organizacji i  przeprowadzenia zawodów rejestrują i przetwarzają,  jako Administratorzy danych, następujące dane  osobowe Zawodnika podane w czasie zgłoszenia do  Zawodów: imię i nazwisko, miejsce i data  urodzenia, imię i nazwisko matki, miejsce  zamieszkania, adres e-mail, dane psa, w tym imię,  numer chip, numer książeczki szczepień albo paszportu  oraz numer rachunku bankowego. Więcej informacji  można znaleźć w Regulaminie ochrony danych  dostępnym na stronie internetowej Zawodów  (harddograce.pl/zgloszenie/regulamin-zawodow).

11.2. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że Zawody są  imprezą otwartą, w czasie której Organizator zawodów  może wykonywać nagrania wizualne, na których może  zostać ujawniony wizerunek Zawodnika w sposób  umożliwiający jego identyfikację. Poprzez osobisty  udział Zawodnika w Zawodach i podpisanie  stosownego oświadczenia, Zawodnik wyraża zgodę na  wykonywanie nagrań wizualnych jego wizerunku oraz  na ich wykorzystanie i wyświetlanie, bez ograniczeń w  czasie, nagrań wizualnych lub ich skróconej,  edytowanej wersji, za pomocą następujących kanałach  komunikacji: na stronie www.faceboook.com, na  stronie www.youtube.com, w filmach promocyjnych,  podczas spotkań medialnych. Zawodnik nie będzie  rościł sobie praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystywania i rozpowszechniania nagranych  materiałów zawierających wizerunek Zawodnika.

11.3. Zawodnik zobowiązany jest pobrać ze strony  internetowej Zawodów (harddograce.pl/zgloszenie/ dokumenty-do-pobrania) „HDR – Oświadczenie w  sprawie ochrony prywatności”, uzupełnić swoje dane,  wydrukować, podpisać oświadczenie osobiście i w  obecności dwóch świadków oraz przedstawić je Komisji  Zawodów w dniu Zawodów w trakcie rejestracji.

 1. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

12.1. HDR postępuje zgodnie z duchem Fair Play. W czasie  wyściugu można prosić o pomoc innego Zawodnika,  który może być członkiem Twojej drużyny, członkiem  innej drużyny lub biec samodzielnie, jednak nie można  kontaktować się z widzami biegu, z wyjątkiem sytuacji,  kiedy widz pomaga w ujęciu psa, który próbuje opuścić  trasę wyścigu lub ją opuścił.

12.2. W czasie wykonywania przysiadów psa należy  trzymać na smyczy.

Pozycja Zawodnika: stopy ustawione na podłożu  równolegle w odległości 30-50 cm od siebie, patrz  przed siebie, nogi i plecy trzymaj prosto.

Wykonanie:

 1. opuszczamy środek ciężkości do pozycji siedzącej, kolana zgięte, łydki i uda tworzą kąt prosty lub mniejszy, ręce nie dotykają ziemi,
 2. wstanie do pozycji wyjściowej, ręce nadal nie dotykają ziemi. Realizacja kroku i-ii odzwierciedla wykonanie jednego przysiadu.

12.3. W czasie Zawodów wykonywane są zdjęcia i nagrania  video, na których uwieczniony może zostać każdy  uczestnik. Nagrania będą udostępniane publicznie!  Poprzez wstęp na teren wydarzenia uczestnik wyraża  zgodę na wykorzystanie wizerunku w nagranych  materiałach bez żadnych ograniczeń i zrzeka się  związanych z tym roszczeń.

12.4. Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo do  zmian niektórych warunków Zawodów w przypadku,  gdy taka potrzeba zaistnieje.

12.4.1. Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo do  odejścia od zasad dotyczących kwalifikowania  Zawodnika do udziału w biegu po indywidualnym  badaniu lekarskim Zawodnika. Wymagania dotyczące  poszczególnych biegów określane są przez Komisję  Zawodów w każdym z przypadków.

 1. PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW KONKURENCJI HARD DOG RACE JUNIOR (HDRJ)

Treść Regulaminu znajduje zastosowanie do Zawodników  wyściugu HDR Junior. Rozdział ten zawiera przepisy  szczególne dotyczące Zawodników wyścigu HDR Junior:

W Zawodach HDRJ w roli Zawodnika może uczestniczyć  każdy małoletni w wieku 8-14 lat (tj. najpóźniej w dniu  Zawodów ukończył 8 rok życia, ale nie ukończył jeszcze 14  roku życia), mający ograniczoną zdolność do czynności  prawnych albo nieposiadający zdolności do czynności  prawnych, jeśli spełnia kryteria opisane w niniejszym  punkcie:

∙ Przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na udział w  Zawodach na piśmie. Przedstawiciel ustawowy razem z  osobą małoletnią, która zamierza wziąć udział w  Zawodach, mają obowiązek osobiście potwierdzić  prawo Przedstawiciela ustawowego do udzielenia  zgody przed przedstawicielem Organizatora Zawodów.

Jeżeli przedstawiciel ustawowy nie może towarzyszyć  małoletniemu zawodnikowi, ma on możliwość  przeniesienia swoich praw na osobę dorosłą (w wieku  powyżej 18 lat) po wypełnieniu i podpisaniu  dodatkowego oświadczenia do Oświadczenia o  odpowiedzialności rodzicielskiej HDR.

Obecny na miejscu Przedstawiciel ustawowy ma  obowiązek eskortować małoletniego biorącego udział w  zawodach na miejsce startu, nadzorować jego działania, a  jeżeli okaże się to konieczne towarzyszyć mu na torze.

13.1. Organizator Zawodów dołoży wszelkich starań, aby  trasa wyścigu była bezpieczna i możliwa do pokonania  przez małoletnich Zawodników, przy każdej  przeszkodzie zapewni swojego przedstawiciela do  pomocy Zawodnikom, dostosuje przeszkody do  średniego wzrostu małoletnich Zawodników.

13.2. Organizator Zawodów w konkurencji HDR Junior  mierzy czas małoletniego Zawodnika na podstawie  przekazanego chipa. Przedstawiciel ustawowy  Zawodnika małoletniego, może towarzyszyć mu na trasie  wyścigu w przypadku, gdy:

∙ zaznaczy rubrykę dotyczącą zamiaru towarzyszenia  dziecku w roli opiekuna na trasie wyścigu w czasie  zgłoszenia online,

∙ wypełni, podpisze oraz przedstawi w czasie rejestracji  w miejscu Zawodów egzemplarz Oświadczenia o  ochronie prywatności i Oświadczenie o odpowiedzialności uczestnika wyścigu dotyczące jego  osoby,

∙ Organizator Zawodów wyłącznie w przypadku  bezwarunkowego oraz łącznego spełnienia wyżej  wskazanych przesłanek może zagwarantować numer  startowy Przedstawicielowi ustawowemu  małoletniego.

Dla udziału w konkurencjach HDRJ, Wyścig Rodzinny i  Wyścig Wielorodzinny niezbędne jest zgłoszenie  małoletniego Zawodników, opiekunów i psa/psów, a  także podpisane i przekazanie w czasie rejestracji  dokumentów wymaganych do zgłoszenia. Organizator  Zawodów w tym przypadku nie mierzy czasu  opiekunów, ale zagwarantuje im numery startowe.

Osoby znajdujące na torze wyścigu mają obowiązek  noszenia numerów startowych, które otrzymają po  rejestracji na miejscu Zawodów. Numer startowy  należy nosić z przodu!

13.3. Organizator Zawodów stanowczo prosi opiekunów,  aby w czasie Zawodów nie pomagali małoletnim  Zawodnikom przy pokonywaniu przeszkód.

Mając na uwadze zasady Fair Play, opiekun przyjmuje  do wiadomości, że w czasie Zawodów nie może  pomagać fizycznie (np. przy pokonywaniu przeszkód)  ani małoletniemu Zawodnikowi, ani towarzyszącemu  psu.

 1. ZASADY DOTYCZĄCE JEDYNIE ZAWODÓW HDR NOT JUST RUN

HDR Not Just Run to bieg przełajowy na czas, w trakcie  którego Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na  smyczy, uprzęży lub pasie. Trasa przebiega po  zróżnicowanym terenie, a dystans różni się w zależności  od typu zawodów (HDR Not Just Run Junior: ok. 2 km, HDR  Not Just Run Adult: ok. 6 km). Organizator zawodów ma  prawo do zmiany dystansu.

14.1 Osoby o ograniczonej zdolności prawnej powyżej 12  roku życia, które spełniają wymogi określone w 1.2.1 i  których przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na ich  udział (wymagany dokument: 12-14 lat: Oświadczenie  rodzica lub opiekuna prawnego dla HDR Junior; 14-18 lat:  Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dla HDR  Base) kwalifikują się do HDR Not Just Run Adult.  Oświadczenia można pobrać tutaj: LINK. Przedstawiciel  ustawowy razem z osobą małoletnią, która zamierza wziąć  udział w Zawodach, mają obowiązek osobiście potwierdzić  prawo Przedstawiciela ustawowego do udzielenia zgody  przed przedstawicielem Organizatora Zawodów. Zasady  obowiązujące zawodników HDR Not Just Run Junior (8-14  lat), patrz rozdział 13 Regulaminu Zawodów, z  zastrzeżeniem, że zawodnicy HDR Not Just Run nie muszą  ukończyć przeszkód.

15. Z POWODU ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY REGULACJAMI PRAWNYMI W NIEKTÓRYCH KRAJACH

albo innymi czynnikami zmieniającymi się w  zależności od kraju, mają zastosowanie poniższe wyjątki  oraz odstępstwa od treści zawartych w Regulaminie  zawodów:

15.1. WĘGRY

∙ Ujęta w pkt.2.1.4. opłata wstępu na zawody przy  zgłoszeniu bezpośrednio w miejscu zawodów wynosi  11,500,- HUF (35 EUR) w przypadku zawodów HDR Not  Just Run, 22,000,-HUF (72 EUR) w przypadku HDR Base,  a w przypadku HDR Wild 26.000 (95 EUR), i należy ją  uiścić gotówką na miejscu.

∙ Usługodawcą zapewniającym możliwość dokonania on  line opłat ujętych w pkt. 2.1.4. jest Barion Zrt.

∙ Ujęta w pkt.3.10. opłata, odnosząca się do ewentualnej  utraty lub uszkodzenia czipa pomiarowego, wynosi  2.000,-HUF, opłatę Zawodnik zobowiązany jest uiścić na  rzecz Organizatora.

∙ Zmiany po zamkniętej rejestracji online zdefiniowano w  punkcie 3.11. Zmian w tym przypadku można dokonać  za opłatą. (Opłata: 1000 HUF)

∙ Ujęta w pkt.10.3. kwota odszkodowania ze strony  Organizatora zawodów na rzecz Zawodnika nie może  przekroczyć 150.000,-HUF w odniesieniu do jednego  zdarzenia.

15.2. POLSKA

∙ Spośród warunków uczestnictwa podanych w pkt. 1.3,  odnoszących się do psów, pomija się obowiązek  posiadania przez nich czipa, czyli zezwala się również  na uczestnictwo w zawodach HDR Poland psa bez  identyfikującego go mikroczipa.

∙ Ujęta w pkt.2.1.4. opłata wstępu na zawody przy  zgłoszeniu bezpośrednio w miejscu zawodów wynosi  PLN 320 (75 EUR) w przypadku zawodów HDR Base  Poland, i należy ją uiścić gotówką na miejscu.

∙ Usługodawcą zapewniającym możliwość dokonania on  line opłat ujętych w pkt. 2.1.4. jest PayU.

∙ Ujęta w pkt.3.10. opłata, odnosząca się do ewentualnej  utraty lub uszkodzenia czipa pomiarowego, wynosi 30,- PLN, opłatę Zawodnik zobowiązany jest uiścić na rzecz  Organizatora.

∙ Ujęta w pkt.10.3. kwota odszkodowania ze strony  Organizatora zawodów na rzecz Zawodnika nie może  przekroczyć 2000,-PLN w odniesieniu do jednego  zdarzenia.

15.3. CZECHY

∙ Z obowiązku posiadania chipa są zwolnione psy  wymienione w punkcie 1.3 niniejszego Regulaminu, a  więc zawodnicy z obywatelstwem czeskim; udział psów bez mikrochipa jako formy identyfikacji jest  dopuszczalny w przypadku zawodów HDR Czechy.

∙ Projekt ustawy 246/1992 o zakazie tortur na  zwierzętach obowiązującej od 2004.03.01 – w  szczególności 1. 77/2004 – zakazuje upowszechniania  tortur na zwierzętach i prezentowania ich na  publicznych imprezach w Czechach. Dlatego zawodnicy  posiadający psy o obciętych uszach lub ogonie nie  mogą brać udziału w zawodach Hard Dog Race Czechy.

·Ujęta w pkt.2.1.4. opłata wpisowa przy zgłoszeniu  bezpośrednio w miejscu zawodów wynosi, w  przypadku HDR Base, 1,900 Kč (80€)i należy ją uiścić  gotówką na miejscu.Usługodawcą zapewniającym  możliwość dokonania on line opłat ujętych w pkt. 2.1.4.  jest Comgate.

∙ Ujęta w pkt.3.10. opłata, odnosząca się do ewentualnej  utraty lub uszkodzenia czipa pomiarowego, wynosi  180 CZK (7€),, opłatę Zawodnik zobowiązany jest  uiścić na rzecz Organizatora.

∙ Ujęta w pkt.10.3. kwota odszkodowania ze strony  Organizatora zawodów na rzecz Zawodnika nie może  przekroczyć 12 200 CZK (482€) w odniesieniu do  jednego zdarzenia.

15.4. NIEMCY

∙ Zgodnie z paragrafem 10 ustawy o ochronie zwierząt,  która weszła w życie w dniu 2 maja 2001 r. w Niemczech – zabronione jest występowanie na imprezach publicznych  z psem z ciętymi uszami lub ogonem oraz popularyzacja  znecania się nad zwierzętami podczas imprez  publicznych w Niemczech. Dlatego zawodnicy  posiadający psy o obciętych uszach lub ogonie nie mogą  brać udziału w zawodach Hard Dog Race Germany.

∙ Ujęta w pkt.2.1.4. opłata wpisowa przy zgłoszeniu  bezpośrednio w miejscu zawodów wynosi, w przypadku  HDR Base DE, 90€ i należy ją uiścić gotówką na miejscu.

∙ Usługodawcą zapewniającym możliwość dokonania on  line opłat ujętych w pkt. 2.1.4. jest Barion Zrt.

∙ Ujęta w pkt.3.10. opłata, odnosząca się do ewentualnej  utraty lub uszkodzenia czipa pomiarowego, wynosi 15€,  opłatę Zawodnik zobowiązany jest uiścić na rzecz  Organizatora.

∙ Ujęta w pkt.10.3. kwota odszkodowania ze strony  Organizatora zawodów na rzecz Zawodnika nie może  przekroczyć 500 € w odniesieniu do jednego zdarzenia.

 1. JĘZYK REGULAMINU ZAWODÓW Niniejszy Regulamin Zawodów został sporządzony w trzech wersjach językowych: w języku węgierskim, angielskim, polskim, czeskim i niemieckim z  zastrzeżeniem, że w razie wątpliwości lub sporów wiążąca  jest węgierska wersja językowa.

PRZEPISY DOTYCZĄCE WIDZÓW I  ZWIEDZAJĄCYCH

W czasie imprezy psa należy trzymać na smyczy,  puszczanie psa wolno jest zakazane.

 1. Jeśli Twój pies jest agresywny, aspołeczny w stosunku do innych psów lub ludzi załóż mu kaganiec! Odpowiadasz za zachowanie swojego psa.
 2. Odpowiadasz za bezpieczeństwo Twoje i Twojego psa. 4. Każdy ma obowiązek sprzątania odchodów po swoim psie i wyrzucania ich do wyznaczonych pojemników, również w wyznaczonych na psie toalety strefach! 5. Obowiązuje zakaz śmiecenia! Wyrzuć to czego nie  potrzebujesz do wyznaczonych do tego pojemników. 6. Tylko Zawodnicy mają prawo wstępu na trasę wyścigu  ogrodzoną barierką. Kibicuj, rób zdjęcia i nagrywaj  filmy wideo wyłącznie poza wyznaczoną trasą  Zawodów.
 3. W czasie Zawodów wykonywane są zdjęcia i nagrania video, na których utrwalony może zostać wizerunek każdego uczestnika wydarzenia. Nagrania mogą zostać  udostępnione publicznie! Poprzez wstęp na teren  wydarzenia uczestnik wyraża zgodę na powyższe.
 4. Wchodząc na teren Zawodów zgadzasz się przestrzegać zasad dotyczących widzów przez cały czas.
22.06. 2021