1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. OGÓLNY OPIS ZAWODÓW:

HDR jest biegiem z przeszkodami na czas (z wyjątkiem Mud Dog Race, gdzie nie ma pomiaru czasu), podczas którego zawodnik biegnie i pokonuje przeszkody razem z psem, prowadzonym na smyczy, szelkach lub pasie do biegania. Trasa przebiega przez zróżnicowany teren, a pełen dystans różni się w zależności od rodzaju biegu (HDR Base: ok. 6 km, HDR Wild: ok. 12 km, HDR Mud Dog Race ok. 2 km). Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu wyścigu i ilości przeszkód. Na trasie znajdują się przeszkody naturalne i sztuczne. Każda przeszkoda może być zabłocona lub brudna. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w trakcie wydarzenia jego ciało i ubrania, a także sierść psa mogą ulec zabłoceniu lub ubrudzeniu.

ORGANIZATOR ZAWODÓW (Węgry, Polska, Czechy)
Hard Dog Race Kpt.
Siedziba: Lajos utca 78. 4. em., 1036 Budapeszt,  Węgry.
Adres mailowy: info@harddograce.hu
Numer rejestrowy: 01-09-291006

WSPÓŁORGANIZATOR (Polska):
Kreacje Kornelia Radzikowska
Adres: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa, Polska.
Numer identyfikacji podatkowej: 113-235-94-48
Adres mailowy: infopl@harddograce.pl

1.2. ZAWODNIK:

1.2.1. W Zawodach udział może wziąć każda osoba, która  ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do  czynności prawnych oraz jest zdrowa i fizycznie  przygotowana do Zawodów, pod warunkiem, że:

∙ dokonała zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi  przepisami;

∙ zaakceptowała niniejszy Regulamin, Ogólne Warunki  Umowy i przestrzega podstawowych zasad etyki  dostępnych na stronie harddograce.pl, a także  zapoznała się z treścią „Nasze wskazówki dla  zawodników„;

∙ zaakceptowała i podpisała Oświadczenie uczestnika  wyścigu oraz Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie  danych osobowych i zaznaczy na nich ogłoszony  najpóźniej 72 godziny przed wyścigiem swój numer

startowy, który znajdzie na karcie zgłoszenia wchodząc  do własnej skrzynki w menu Obsługa Zawodnika pod  „Moje zgłoszenia” albo na stronie internetowej w menu  Zgłoszenia;

∙ Zawodnik, ze względu na zagrożenia wynikające z  charakteru Zawodów będzie podlegał obowiązkowemu  ubezpieczeniu, tzn. przyjmuje do wiadomości, że opłata  rejestracyjna obejmuje również obowiązkowe opłaty z  tytułu ubezpieczenia od wypadków;

∙ pies spełnia warunki opisane w punkcie 1.2.3  niniejszego Regulaminu.

1.2.2. W Zawodach w roli Zawodnika uczestniczyć może każda małoletnia osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 14 rok życia, spełnia warunki opisane w punkcie 1.2.1. oraz posiada pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego). Przedstawiciel ustawowy musi zostać zweryfikowany przez organizatorów Zawodów w celu potwierdzenia jego uprawnień; przedstawiciel ustawowy oraz małoletni muszą być obecni w trakcie weryfikacji. Przepisy dotyczące Zawodników HDR Not Just Run zostały wskazane w pkt. 14 niniejszego Regulaminu. Jedynie osoby w wieku powyżej 18 lat mogą uczestniczyć w Hard Dog Race Wild.

1.3. PIES:

Zawodnik może wziąć udział w Zawodach z psem  dowolnej rasy, wielkości, wykastrowanym lub nie, o ile  spełnia on następujące warunki:

∙ pies jest w wieku co najmniej 12 miesięcy;

∙ nie jest w okresie rui (cieczki), który obejmuje również  okres jednego tygodnia przed i po wystąpieniu rui, co  zostanie zweryfikowane podczas badania przez lekarza  weterynarii. Naruszenie niniejszego postanowienia  skutkuje natychmiastową decyzją o dyskwalifikacji, na  którą nie służy odwołanie;

∙ w zawodach nie mogą brać udziału suki karmiące  młode bądź będące w drugim miesiącu ciąży. Ustalenie  tego następuje w trakcie badania weterynaryjnego.  Złamanie tego przepisu skutkuje natychmiastowym  wykluczeniem, bez możliwości prawnego rozpatrzenia.

∙ pies posiadający czip służący do jego identyfikacji (psy  bez czipa mogą również brać udział w zawodach, w  krajach określonych w pkt. 14 niniejszego Regulaminu)

posiada obowiązkowe szczepienia; obowiązkowe szczepienia na zawodach to: szczepionka przeciwko wściekliźnie (R), szczepionka przeciw leptospirozie (L) oraz szczepionka skojarzona (DHPPi) lub szczepionka skojarzona zawierająca szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Szczepienia te nie muszą być podane w jednej dawce i można je podawać osobno. Jeśli pies miał wcześniejszą reakcję alergiczną na szczepienie przeciwko leptospirozie lub ma ponad 8 lat i istnieją przeciwwskazania do tego szczepienia, prosimy o kontakt na infopl@harddograce.pl (Zobacz pozostałe zasady, które mogą się różnić w sekcji 15 Regulaminu Zawodów). Brak lub wygaśnięcie szczepienia przeciwko wściekliźnie (R) spowoduje natychmiastowe wykluczenie z zawodów bez możliwości odwołania się. Zaleca się: podanie szczepień do trzech tygodni przed dniem zawodów; szczepionki przeciw kaszlowi kenelowemu.

∙ jest odpowiednio zsocjalizowany; Pies jest fizycznie  zdolny do wyścigu, fizycznie zdrowy (nie ma nadwagi,  nie przewlekłych chorób itp.), Jego zdrowie fizyczne i /  lub jego życie nie jest zagrożone podczas zawodów.  Aby upewnić się, że z twoim psem wszystko jest w  porządku, gorąco zalecamy skonsultowanie się z  weterynarzem przed zgłoszeniem się na zawody!

∙ w zawodach nie mogą brać udziału psy będące pod opieką weterynaryjną! Psy, które przeszły operację weterynaryjną nie mogą brać udział w zawodach przez co najmniej 4 tygodnie po zabiegu. Pies z pozytywnym wynikiem testu na obecność nicieni sercowych (Dirofilarioza), który był leczony na tę chorobę jakąkolwiek metodą, nie może brać udziału w zawodach do czasu uzyskania nowego, negatywnego wyniku testu. Zalecamy: coroczne badania przesiewowe psów pod kątem obecności nicieni sercowych oraz wzmożoną kontrolę pasożytów.

w przypadku, gdy pies wykazuje zachowania agresywne, w celu ochrony bezpieczeństwa uczestników, Dyrektor Zawodów może nakazać założenie psu kagańca, a w przypadku skrajnie agresywnych zachowani może podjąć decyzję o dyskwalifikacji z Zawodów. Zawodnik, który odmówi założenia psu kagańca będzie obowiązany do opuszczenia miejsca wydarzenia, a opłata wstępu na zawody nie będzie w tym przypadku podlegać zwrotowi;

pies został odrobaczony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą Zawodów. Leczenie należy wykonać najpóźniej ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego zawody! Podanie leku musi być odnotowane w książeczce zdrowia lub paszporcie psa. Jeżeli w tych dokumentach nie ma wystarczającej ilości miejsca właściciel może: A) przedstawić dowód odrobaczenia na osobnej kartce poświadczonej przez lekarza weterynarii; B) przedstawić fakturę/rachunek za zakupiony środek odrobaczający. W leczeniu infestacji zalecamy zastosowanie środków odrobaczających o szerokim spektrum działania przeciwko gatunkom Giarda oraz niżej wymienionym nicieniom i tasiemcom. Nicienie: Toxacara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis. Tasiemce: Echinococcus granulosos, Echinococcus multilocularis, Dipydium caninum, Taenia spp, Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.

∙ na zawodach na Węgrzech nie mogą brać udział psy urodzone po 20 kwietnia 2022 roku, które podchodzą pod 10. § ust. 2 Ustawy nr XXVIII o ochronie i opiece nad zwierzętami z 1998 r., tj. cyt.: „Nie wolno przeprowadzać interwencji chirurgicznej u zwierzęcia w celu zmiany jego wyglądu lub w celu innym niż zapobieganie uszczerbkowi na zdrowiu lub późniejszemu uszczerbkowi na zdrowiu, z wyjątkiem kastracji i innych interwencji przewidzianych w przepisach wykonawczych do niniejszej ustawy.” Wyjątki od tej zasady: – Rozporządzenie Rządu nr 41/2010 (26.II.) w sprawie utrzymywania i obrotu zwierzętami domowymi (5) * Obcinanie ogona może być wykonane w celu zmiany wyglądu psa do wieku siedmiu dni. -Ten przepis nie dotyczy również psa z potwierdzonej adopcji, którego aktualny właściciel nie dokonał zabiegu zmiany wyglądu, np. przycięcia uszu.”

∙ lekarz weterynarii, przed rozpoczęciem Zawodów skontroluje posiadanie przez psa chipa służącego do jego identyfikacji (patrz pkt. 15), stan jego zdrowia, zachowanie psa, książeczkę zdrowia lub paszport. Lekarz weterynarii, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może rekomendować dyskwalifikację Zawodnika i psa. Dyrektor Zawodów zatwierdzi lub odrzuci rekomendację.

1.4. Organem kontrolnym Zawodów jest Komisja  Zawodów. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor

Zawodów. W zakres kompetencji Komisji Zawodów  wchodzi:

∙ podejmowanie decyzji koniecznych do  przeprowadzenia Zawodów w sposób bezpieczny i  skuteczny,

∙ kontrola Zawodników i psów,

∙ rozstrzygnięcie o wynikach Zawodów,

∙ podejmowanie decyzji o dyskwalifikacji.

1.5. Jeżeli Regulamin Zawodów nie stanowi inaczej,  członkowie Komisji Zawodów, mogą przy wykonywaniu  swoich obowiązków działać samodzielnie.

1.6. Zawodnicy biorą udział w wyścigu na własne ryzyko.  Każdy zawodnik może prosić o pomoc lekarską dla  siebie i swojego psa.

1.7. Śmiecenie na terenie Zawodów jest zakazane.  Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu w tym  zakresie może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

1.8. Obowiązuje zakaz palenia za wyjątkiem miejsc do tego  wyznaczonych.

 1. ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA W MIEJSCU ZAWODÓW

2.1. ZGŁOSZENIE 

2.1.1. Zgłoszenia do Zawodów można dokonać za  pośrednictwem strony zgloszenia.harddograce.pl

2.1.2. Podczas dokonywania zgłoszenia Zawodnik musi  wyrazić zgodę na obowiązujące uczestników Zawodów  postanowienia Regulaminu i Ogólne Warunki Umowy.

2.1.3. Zgłoszenie jest dokonane w sposób skuteczny pod  warunkiem podania przez Zawodnika wszystkich  wymaganych danych. Podane przez Zawodnika dane  przetwarzane będą w celach przeprowadzenia  Zawodów, identyfikacji Zawodników i psów oraz w  celach informacyjnych. Zawodnik udziela zgody na  przetwarzanie ww. danych.

2.1.4 Udział w Zawodach jest odpłatny. Informacje dotyczące opłat wstępu na zawody i systemu rabatów dostępne są na stronie https://harddograce.pl/. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, Zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty wstępu na zawody kartą płatniczą za pośrednictwem systemu usług płatniczych online lub w przypadku przelewu bankowego wyrównać rachunek w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od jego dokonania. Organizator Zawodów umożliwi dokonanie zgłoszenia bezpośrednio na miejscu Zawodów pod warunkiem dostępności wolnych miejsc lub odwołania swojego udziału przez innego Zawodnika. Wysokość opłat wstępu na zawody zawiera dostępna na stronie internetowej Hard Dog Race, ustalona dla danych zawodów, Tabela opłat wstępu i rabatów. Nie ma możliwości skorzystania z ŻADNYCH! rabatów indywidualnych lub drużynowych. W przypadku dokonania zgłoszenia w miejscu Zawodów Zawodnik wypełni formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie uczestnika wyścigu, Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz dokona opłaty wstępu na zawody.

2.1.5 Opłata wstępu na zawody obejmuje:

∙ bezpłatny parking (nie dotyczy wszystkich zawodów)

∙ medal i koszulkę dla uczestnika, który ukończy bieg (nie dotyczy wszystkich zawodów)

∙ pakiet nagród dla zawodnika, który ukończy bieg (zawartość różni się w zależności od zawodów)

∙ chip do pomiaru czasu (nie dotyczy wszystkich zawodów)

∙ ubezpieczenie grupowe (nie obejmuje psa)

∙ bezpłatny dostęp do szatni

Opłata wstępu nie zawiera zdjęć przedstawiających zawodnika. Wielu profesjonalnych fotografów HDR pracuje na torze przez cały dzień trwania zawodów, jednakże Usługodawca nie może zagwarantować, że każdy z zawodników będzie przedstawiony na przynajmniej jednym zdjęciu

2.2. Rejestracja w dniu i miejscu odbywania się  Zawodów

2.2.1. Zawodnik musi zarejestrować się co najmniej na 1 (jedną) godzinę przed rozpoczęciem wybranej konkurencji. Organizatorzy zawodów zweryfikują dane podane podczas zgłoszenia, weryfikując przedstawiony przez Zawodnika dokument tożsamości wraz ze zdjęciem.

2.2.2 Członkowie służb mundurowych (Policja,  Wojsko, Służby Ochrony Cywilnej i Zarządzania  Kryzysowego, Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna,  Służba Celna, Brygady antyterrorystyczne, Pogotowie,  Straż Miejska, Ratownicy z Psami, Specjalne  Organizacje Ratownicze itp.), uczniowie i studenci (dysponujący w dniu Zawodów ważną legitymacją  ucznia/studenta) oraz zawodnicy z adoptowanymi  psami (konieczne jest przedstawienie umowy  adopcyjnej; w przypadku braku należy skontaktować  się organizatorem Zawodów za pośrednictwem adresu  infopl@harddograce.pl) będą uprawnieni do 5% rabatu  od pełnej opłaty wstępu na zawody. Z rabatu można  skorzystać zaznaczając odpowiedniej rubryki w trakcie  podawania danych podczas procesu zgłoszeniowego.  Skorzystanie z rabatu na późniejszym etanie nie będzie  możliwe. W trakcie rejestracji konieczne jest  przedstawienie dokumentu potwierdzającego  uprawnienie do skorzystania z rabatu, np. legitymacji  służbowej/członkowskiej lub legitymacji  ucznia/studenta. Zawodnicy startujący z  adoptowanymi psami muszą przedstawić umowę  adopcyjną lub zaświadczenie wystawione przez  Organizatora w wyniku dokonanej weryfikacji, w  związku z kontaktem Zawodnika z Organizatorem  drogą elektroniczną.

2.2.3. Organizator Zawodów zweryfikuje w trakcie rejestracji, czy Zawodnik spełnia kryteria opisane w punktach 1.2.1. i 1.2.2.

2.2.4. Organizator Zawodów zweryfikuje dane psa  dostarczone przez Zawodnika, poprzez porównanie  przedstawionych dokumentów (książeczka szczepień,  paszport psa) ze zgłoszonym podczas rejestracji w dniu  zawodów psem.

2.2.5. Zawodnik musi wyrazić zgodę na ww. procedury  potwierdzenia tożsamości psa przeprowadzane przez Organizator Zawodów (tj. weryfikację przedstawionych  dokumentów potwierdzających tożsamość Zawodnika i  psa).

2.2.6. Organizator Zawodów sprawdzi, czy warunki  dotyczące psa określone w punkcie 1.2.3 zostały  spełnione.

2.2.7. Zawodnik najpóźniej w czasie rejestracji musi  podpisać Oświadczenie uczestnika zawodów oraz  Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych  osobowych (w formie dokumentu prywatnego) i  przekazać podpisany egzemplarz Organizatorowi Zawodów. W  przypadku gdy Zawodnik nie posiada druków ww.  wymienionych dokumentów, będą one dostępne w  dniu i miejscu Zawodów. Kara w związku z brakiem  wydrukowanych dokumentów wynosi 30 przysiadów za  stronę. Jeżeli Zawodnik w związku z ww. procedurą nie  dotrze na rozpoczęcie swojego wyścigu, będzie mógł  wziąć udział w kolejnym wyścigu. W przypadku braku  wolnych miejsc startowych, Zawodnik będzie mógł  wystartować w wyścigu dodatkowym, odbywającym się  pod koniec Zawodów. W przypadku braku akceptacji  takiego rozwiązania przez Zawodnika Organizator  Zawodów nie jest obowiązany do zwrotu opłaty  (wpisowego).

2.2.8. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany z  Zawodów, jeżeli identyfikacja Zawodnika nie powiodła  się lub Zawodnik odmawia współpracy z Organizatorem Zawodów w tym zakresie.

2.2.9. Organizator Zawodów może zdyskwalifikować  Zawodnika, mimo spełnienia warunków opisanych w pkt. 1.2.3. powyżej, jeśli zachowanie psa zagraża  bezpiecznemu podczas Zawodów.

 1. OGÓLNE ZASADY ZAWODÓW

3.1. Zawody składają się z wielu wyścigów  rozpoczynających się co 15 minut. Każdy zawodnik  może wziąć udział w wyścigu, na który się zarejestrował.

3.2. Zawodnik może wziąć udział w jednym wyścigu z jednym psem. Zawodnik oraz zgłoszony pies określani będą łącznie jako para („Para”). Zawodnik może wziąć udział w zawodach tylko z psem zgłoszonym w czasie rejestracji lub innym psem zastępującym pierwszego i zgłoszonym na zasadach określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli Zawodnik chce startować z innym psem niż ten, z którym jest zarejestrowany może on samodzielnie zmienić psa podczas trwania rejestracji online. Po zamknięciu zgłoszeń online zmianę psa należy zgłosić najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem Zawodów wysyłając wiadomość e-mail na adres infopl@harddograce.pl, podając kod zgłoszenia, swoje imię i nazwisko oraz imię psa, a także zarejestrować dane nowego psa w systemie, chyba że już zostało to zrobione. Po tym terminie nie będzie możliwości zgłoszenie innego psa.

3.2.1. Specjalne zasady obowiązujące w biegu „3in1” (2 osoby+1 pies)

3.2.1.1. Na bieg „3in1” może zapisać się dwoje zawodników z jednym psem. Obydwoje zawodników musi spełniać wymogi zapisane w regulaminie danego rodzaju zawodów odnośnie wieku.

3.2.1.2. Obydwoje zawodników biegu ”3in1” dostaje numer startowy, chip, a także medal oraz pakiet startowy, jednak żaden z nich nie podlega klasyfikacji pod względem czasu.

3.2.1.3. Podczas biegu ”3in1” psa może prowadzić jeden z zawodników. Dozwolona jest zamiana osoby prowadzącej psa, ale nie jest ona obowiązkowa. Zamiana jest jednak możliwa pod następującymi warunkami:

-wyłącznie w punkcie nawodnienia

-w wyznaczonym do tego i odgrodzonym miejscu, w którym w tym samym momencie może znajdować się jedna drużyna typu „3in1”

3.2.1.4. W przypadku kiedy jeden z uczestników biegu „3in1” ulegnie wypadkowi, albo zmuszony będzie przerwać zawody, drugi z zawodników również nie może kontynuować biegu.

3.3. Organizator Zawodów przewiduje możliwość udziału  jednego Zawodnika z dwoma różnymi psami, w dwóch  oddzielnych wyścigach. W takim przypadku Zawodnik z  każdym psem uważany będzie za oddzielną Parę, z  których każda musi zostać zgłoszona oddzielnie. W  takim przypadku Zawodnikowi przysługuje rabat w  wysokości 25% od drugiej opłaty zgłoszeniowej. Aby  skorzystać z tego rabatu trzeba uprzednio zgłosić  zamiar rejestracji drugiego psa pod adresem  infopl@harddograce.pl.

3.4. Istnieje możliwość drużynowego udziału w Zawodach.  Jedna drużyna składa się z 6 Par. Drużynie składającej  się z 6 par przysługiwać będzie rabat w wysokości 5%  od opłaty zgłoszeniowej, jeżeli dokonają pełnej opłaty  za wszystkich sześciu członków drużyny jedną wpłatą  (całość sumy musi zostać przelana w jednej płatności).  W drużynie składającej się z 6 Par 2 Zawodników może  wystąpić bez psa. Wynik drużyny oblicza się poprzez  zsumowanie wyniku pierwszego oraz ostatniego  Zawodnika na mecie (jeśli pierwszy lub ostatni  zawodnik biegnie bez psa, wtedy uwzględniony  zostanie kolejny najlepszy lub najgorszy czas, wyniki  zawodników bez psów nie wpływają na wynik  końcowy). Zawodnik biegnący bez psa uiszcza opłatę za  udział w tej samej wysokości co Zawodnicy biegnący z  psami. Udział w Zawodach bez psa należy zgłosić to w  trakcie zgłoszenia drużyny do Zawodów! Jeśli zamierzasz zgłosić więcej niż jedną drużynę z tej samej społeczności, np. szkoły dla psów lub schroniska (np. Bodri Dog School Team 1, Bodri Dog School Team 2, Bodri Dog School Team 3), skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać specjalny rabat.

3.5. Zawody wygrywa para lub drużyna, która ukończy wyścig w najkrótszym czasie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3.6. Pary muszą być na miejscu startu na 15 minut przed  rozpoczęciem ich wyścigu, w strefie oczekiwania  znajdującej się w odległości 5 metrów od miejsca, z  którego startowała poprzednia Para. Oznacza to, że np.  Zawodnik startujący o godz. 9:15 musi być w miejscu  startu o godz. 9:00.

3.6. W przypadku spóźnienia się uczestnika na zawody, organizator może mu zapewnić możliwość startu w późniejszym biegu (slocie), o ile będzie dysponował wolnymi miejscami. Organizor zawodów nie ma obowiązku przydzielenia spóźnionemu zawodnikowi nowej godziny startu, jednak w miarę możliwości postara się to zrobić. Jeśli zmiana ta nie będzie możliwa, organizator zawodów nie ma obowiązku zwracać opłaty wstępu.

3.7. Wyścigi rozpoczynają się co 15 minut. Na jednej linii startują 4 pary, które muszą zachować odległość 1,5 metra od siebie. Odległość pomiędzy wyznaczonymi liniami wynosi 2 metry. Rozpoczęcie wyścigu kolejnych linii nastąpi w odstępach czasu wynoszących 30 sekund lub 1 minutę. W przypadku drużyn rozpoczęcie wyścigu nastąpi w 1 minutowych odstępach czasu. Drużyna może zrezygnować z przewidzianego na potrzeby bezpieczeństwa systemu oddzielnego startu Zawodników i rozpocząć wyścig wspólnie, jeżeli oraz zgłosi to ustnie organizatorom w czasie startu. Organizator Zawodów w przypadku niektórych zawodów ma prawo do zmiany liczby Zawodników biorących udział w pojedynczym wyścigu i dostosowania do tego ilości linii i odstępów czasu w jakich wystartują Zawodnicy.

3.8. Pozycja Pary w trakcie biegu na poszczególnych trasach może się zmieniać. Organizator udzieli pomocy w zmianie pozycji na trasie biorąc pod uwagę płeć lub zachowania psa.

3.9. Czas Zawodnika mierzony jest na podstawie czipa pomiarowego, który Zawodnik otrzyma przed wyścigiem i za który Zawodnik odpowiada. Para musi się przeczołgać lub przejść na czworaka pod przeszkodami na starcie i mecie, dłonie muszą dotykać powierzchni pomiaru czasu, która uruchamia chipa. Wyjątkiem jest bieg Not Just Run zobacz. pkt 14. Odstępstwo od tej reguły może skutkować w nieprawidłowym pomiarze czasu i para nie będzie się kwalifikować do odbioru nagród. W przypadku utraty lub uszkodzenia czipa pomiarowego Zawodnik zobowiązany będzie do zwrotu jego kosztów na rzecz Organizatora. Wysokość kosztów chipa, w zależności od kraju, zawiera pkt. 15 niniejszego Regulaminu. Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu czipa pomiarowego przy odbiorze medalu i zestawu upominkowego, który otrzyma każdy zawodnik, który ukończy wyścig. Zawodnik, który nie zwróci czipa pomiarowego, otrzyma ww. nagrody, tylko w przypadku, jeżeli uiści równowartość czipa pomiarowego w miejscu odbywania się Zawodów. W przypadku utraty czipa pomiarowego czas Pary nie może zostać zweryfikowany i Zawodnik utraci szansę na nagrody, z wyjątkiem medalu i zestawu upominkowego, który otrzyma każdy Zawodnik, który ukończy wyścig. W takim przypadku Zawodnik będzie klasyfikowany na ostatnim miejscu na liście z adnotacją „czas nie został zweryfikowany”.

3.10. Zawodnik może wziąć udział tylko w tym wyścigu, który wskazał w trakcie zgłoszenia do Zawodów. Po zakończeniu rejestracji online nie ma możliwości zmiany wybranego czasu startu w systemie rejestracji online. W celu dokonania zmiany po zamknięciu zgłoszeń online należy skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość email na adres infopl@harddograce.pl. W zależności od dostępności miejsc na dany wyścig, Organizator na podstawie treści przesłanej wiadomości email dokona stosownych zmian i wyśle potwierdzenie na adres email zawodnika. Zmiana godziny startu i wszystkie inne zmiany, np. modyfikowanie danych zawodnika lub psa, mogą być dokonane przez zawodnika w module zgłoszeniowym, bezpłatnie, w miarę dostępności miejsc. Zmiany te nie podlegają opłacie. Po zamknięciu rejestracji on-line zmiany są możliwe wyłącznie po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej (zob. pkt 15), w zależności od dostępności miejsc i innych warunków, do 72 godzin przed rozpoczęciem zawodów (np. jeżeli zawody rozpoczynają się w sobotę o godz. 9:00, możliwość zmiany zgłoszenia jest możliwa do środy do godz. 9:00 w tygodniu, w którym odbywają się zawody).

3.11. Po dokonaniu rejestracji Zawodnik musi nosić numer  startowy i posiadać chip pomiarowy przy sobie przez  cały czas. Numery startowe mogą być noszone tylko z  przodu! Szczególnie rekomendowane jest zapisanie  numeru startowego na ciele Zawodnika!

3.12. Pomiar czasu rozpoczyna się w bramce startowej a  kończy po przekroczeniu linii mety. Czas spędzony  pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi stanowi  wynik Zawodnika.

3.13. Każdy Zawodnik, który zgodnie z regulaminem  ukończył wyścig, otrzymuje medal i zestaw  upominkowy.

3.14. Wyścig uznaje się za ukończony zgodnie z zasadami,  gdy:

Zawodnik pokonał dystans pomiędzy bramką startową a  linią mety i nie opuścił trasy; oraz

Zawodnik pokonał wszystkie przeszkody.

3.15. Pokonywanie przeszkód: Aby pokonać przeszkodę  zgodnie z zasadami Para przechodzi przez/pod/nad  przeszkodą, albo wykonuje zadanie obowiązkowe w  strefie kar – o dokładnej ilości przysiadów zostaniesz  poinformowany przez sędziego oraz przez znaki obok  przeszkody. Po wykonaniu określonej ilości przysiadów, Para może ominąć przeszkodę w wyznaczonym  miejscu.

3.16. Opuszczenie toru skutkuje dyskwalifikacją z Zawodów. Opuszczenie toru stanowi każde oddalenie się od bocznych krawędzi toru na odległość większą niż 2 m. Jeżeli Zawodnik, nie z winy własnej, nie może ukończyć wyścigu (np. w związku z urazem, wypadkiem), wyścig uważa się za nieukończony. W takim przypadku Zawodnik ma prawo zgłoszenia odwołania, które rozpatrzone zostanie przez Organizatora Zawodów (przy uwzględnieniu rekomendacji Komisji Zawodów), który może zaoferować rabat w wysokości od 50% do 100% od opłaty wstępu na następne Zawody.

3.17. Zawodnik bierze udział w Zawodach na własne ryzyko  i odpowiedzialność. Organizator Zawodów ubezpiecza

3.18. Dwa pierwsze wyścigi (fale), czyli pierwsze 30 minut (czyli bieg o 9:00 i 9:15) jest okresem czasu o nazwie „Bitwa między Alfami”. Wzięcie w nim udziału zalecamy tym, którzy chcieliby osiągnąć lepszy wynik czasowy, ukończyć wyścig możliwie jak najszybciej! Zgłaszać się można indywidualnie lub drużynowo!

 1. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PSÓW

4.1. Zabrania się puszczania psów wolno na terenie  Zawodów, od ich rozpoczęcia do zakończenia. W  związku z tym korzystanie z szelek i pasa do biegania  LUB szelek i smyczy podczas wyścigów i na całym  obszarze imprezy jest obowiązkowe. Pas biodrowy do  biegania z psem uważa się za smycz. Maksymalna  długość smyczy lub pasa do biegania z psem wynosi  250 cm, z granicą tolerancji do 5 cm. Smycz musi  posiadać pętlę na rękę, i być używana przez cały czas  Zawodów! Używanie smyczy Fleksi lub podobnych,  smyczy automatycznych, bez względu na markę i  producenta jest niedozwolone! Uczestnictwo w  zawodach dozwolone jest wyłącznie, gdy używane jest  połączenie szelek i smyczy LUB szelek i pasa do  biegania. Szczególnie rekomendujemy używanie pasa  do biegania z psem oraz szelek równocześnie!

4.2. Lekarz weterynarii, działając w interesie bezpieczeństwa uczestników, może zobowiązać Zawodnika do założenia psu kagańca, a w przypadkach skrajnych wykluczyć Zawodnika z Zawodów. Lekarz weterynarii weryfikuje, czy kaganiec odpowiada wymogom niezbędnym dla normalnego funkcjonowania psa (tzn. że pies jest w stanie swobodnie oddychać i się chłodzić). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Komisja Zawodów zaproponuje użycie kagańca innego typu.

4.3. Zakazane jest używanie obroży zaciskowych, dławików  i kolczatek!

4.4. W czasie Zawodów psa można nagradzać  smakołykami, zwiększając w ten sposób jego  motywację.

4.5. Zakazane jest używanie klikera.

4.6. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie psa, z którym startuje w parze. Zawodnik ma obowiązek zbierania odchodów psa i wrzucania ich do wyznaczonych pojemników.

4.7. Zawodnik ma obowiązek startującego z nim w parze  psa trzymać na smyczy, również na trasie wyścigu.  Ponadto Zawodnik ma obowiązek zadbać o to, aby w  czasie wyścigu i całego wydarzenia nie puszczać  smyczy, tak aby pies nie biegał wolno! W przypadku,  zaistnienia takiej sytuacji Zawodnik ma obowiązek  niezwłocznie skorygować sytuację. Niezastosowanie się  do tego obowiązku skutkować będzie dyskwalifikacją  Zawodnika. Zawodnik może prosić o pomoc innego  Zawodnika lub osoby delegowane przez Organizatora  Zawodów, w przypadku trudności w zapanowaniu nad  psem. Z powyższych względów rekomendujemy  korzystanie ze smyczy i pasa biodrowego  równocześnie!

4.8. Celowe spuszczanie psa ze smyczy lub pasa  biodrowego będzie skutkować natychmiastową  dyskwalifikacją Zawodnika.

4.9. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za  zachowanie psa i za wszystkie szkody przez niego  spowodowane względem osób, psów lub rzeczy.

4.10. Psa można podnieść, wziąć na ręce, pomagać mu  przy dowolnej przeszkodzie. Zabrania się unosić,  podnosić psa za obrożę, sierść, skórę, którąkolwiek z  łap lub ogon! Dozwolone sposoby podnoszenia: –

jednoczesne podniesienie całego ciała naraz, chwytem  pod nogi (wzięcie w ramiona),-podniesienie za szelki i  w szelkach. Jeżeli będący przy przeszkodzie sędzia  orzeknie, że nie da się humanitarnymi sposobami  nakłonić psa do pokonania przeszkody, albo na  ponawianiu prób Para spędziła już tak dużo czasu, że z  tego powodu blokuje bezpieczny bieg kolejnym  Zawodnikom, w ramach swoich uprawnień może  zarządzić zaliczenie przeszkody w zamian za wykonanie  karnego zadania. Ilość przysiadów może się różnić w  zależności od przeszkody. Jednakże, dystans pomiędzy  przeszkodami, w każdym przypadku, pies musi

pokonać samodzielnie. Psa można podnieść w  odległości 1 metra przed przeszkodą i opuścić nie dalej  niż w odległości 3 metrów za przeszkodą. Pies może  biec przed Zawodnikiem lub obok niego. Jeśli pies  znajdzie się za Zawodnikiem, pas do biegania lub  smycz może się nie naprężać.

4.11. Na trasie wyścigu znajdują się stacje, z których każdy  Zawodnik może skorzystać w celu odświeżenia się.  Czas spędzony na stacjach zaliczany jest do ogólnego  wyniku (czasu) Zawodnika. Z powodów zdrowotnych  zalecamy Zawodnikom podawanie psom wody w  ograniczonych ilościach na stacjach, a także na 15  minut przed startem i 15 minut po pokonaniu trasy  wyścigu, z uwagi na prawdopodobieństwo wymiotów i  problemów żołądkowych.

4.12. Zawodnicy mają możliwość korzystania ze swoich transporterów dla psów przed rozpoczęciem i po zakończeniu Zawodów na terenie wydarzenia, co jest rekomendowane.

4.13. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że jego pies nie  jest objęty ubezpieczeniem, o którym mowa powyżej.

 1. PRZESZKODY

5.1. Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków toru, eliminacji niektórych przeszkód lub odwołania wydarzenia ze względu na bezpieczeństwo Zawodników (zawodników, widzów lub organizatorów), w przypadku złych warunków atmosferycznych, prognozowanych burz lub upałów. Zawody odbędą się w przypadku dopuszczalnych warunków pogodowych takich jak np. mżawka.

5.2. Przed przeszkodami wyznaczone zostaną strefy oczekiwania do podejścia do przeszkody. Zawodnicy dopuszczani będą do pokonania przeszkód w kolejności chronologicznej, pod kontrolą przedstawicieli Organizatora Zawodów. W strefie oczekiwania Zawodnicy ustawiają się w kolejce w odległości 1,5 metra pomiędzy Parami.

5.3. W przypadku gdy Zawodnik nie jest w stanie lub nie  chce pokonać przeszkody, może kontynuować wyścig  jedynie po wykonaniu 30-90 przysiadów w strefie kar, bez  względu na wiek lub płeć Zawodnika. Organizator  Zawodów weryfikuje prawidłowe wykonanie kary  zgodnie z zasadami Zawodów. W przypadku  niewykonania kary w sposób prawidłowy lub prób  oszukiwania Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany!  Karę należy wykonać w taki sposób, aby nie przeszkadzać pozostałym Zawodnikom w pokonywaniu  trasy Zawodów.

5.4. Niektóre z przeszkód wodnych mogą mieć głębokość  większą niż 100 cm, nie ma określonej maksymalnej  głębokości!

 1. DYSKWALIFIKACJA Z ZAWODÓW

6.1. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany przez Komisję Zawodów. Wykluczenie Zawodnika może nastąpić w przypadkach opisanych w Regulaminie. Wykluczenie Zawodnika powoduje automatyczne wykluczenie uczestniczącego z nim psa. Organizator Zawodów ma obowiązek uzasadnienia decyzji o dyskwalifikacji.

6.2. Od decyzji od dyskwalifikacji z Zawodów odwołanie  nie przysługuje.

6.3. W konkretnych przypadkach dyskwalifikacja może być  zakomunikowana Zawodnikowi i uzasadniona ustnie.  Jednakże pod koniec Zawodów, decyzja o  dyskwalifikacji musi być przedstawiona w formie  pisemnej.

6.4. W przypadku dyskwalifikacji Zawodnika opłata za  udział w Zawodach nie podlega zwrotowi.

6.5. Wykluczony Zawodnik wraz z psem musi niezwłocznie  opuścić teren Zawodów.

6.6. Zawodnik, który naruszy Regulamin lub zasady etyki  może zostać zdyskwalifikowany w każdym czasie i  wydalony z trasy wyściugu (jak i z terenu całego  wydarzenia). W takimjest objęty ubezpieczeniem, o którym mowa powyżej.

6.7. Niesportowe zachowania mogą spowodować  dyskwalifikację. Należą do nich w szczególności:

∙ opuszczenie trasy wyścigu, lub jej skrócenie,  znaczenie trasy, przemieszczanie lub demontaż  przeszkód;

∙ utrudnianie wyścigu pozostałym Zawodnikom:  Zawodnicy poruszający się wolniej mają obowiązek  przepuszczać szybszych Zawodników. Celowe  utrudnianie uważane będzie za zachowania  niesportowe (np.: wykonywanie kar na trasie wyścigu  pozostałych Zawodników);

∙ umyślne zakłócanie, popychanie innych psów uważa  się za niesportowe zachowanie;

ignorowanie zasad dotyczących zdrowia i  bezpieczeństwa – Zawodnik, który zaobserwuje na  torze wypadek lub kontuzję, ma obowiązek

natychmiast zgłosić to najbliższemu  przedstawicielowi Organizatora Zawodów. W  niektórych przypadkach, celowym jest pozostać przy  poszkodowanym, aż do momentu przybycia pomocy  medycznej, nawet wbrew protestom tej osoby.  Nieprzestrzeganie tej zasady uważa się za  niesportowe zachowanie i skutkować może  konsekwencjami prawnymi. Nie stanowi w tym  przypadku różnicy, czy poszkodowanym jest człowiek  czy pies! Udzielający pomocy Zawodnik traci czas  liczony do wyniku, a rekompensata w takim  przypadku może okazać się trudna. Organizator  Zawodów ma prawo przyznać nagrodę Fair Play  Zawodnikowi i skompensować czas utracony przez  Zawodnika, który wykazał godne i sportowe  zachowanie.

udział w zawodach pod wpływem alkoholu lub innych  środków odurzających albo próba udziału pod ich  wpływem powoduje natychmiastową dyskwalifikację  Zawodnika, bez możliwości rekompensaty.

 1. OCENA I WYNIKI

7.1. Organizator Zawodów ogłosi zwycięzców w  następujących kategoriach:

∙ W kategorii kobiet: 1, 2 i 3 miejsce (na podstawie  zmierzonego czasu);

∙ W kategorii mężczyzn: 1, 2 i 3 miejsce (na podstawie  mierzonego czasu);

∙ W kategorii drużyn: 1, 2 i 3 miejsce (wynik drużyny  stanowi suma mierzonego czasu pierwszego i  ostatniego na mecie, biegnącego z psem, członka  drużyny);

∙ Nagroda niespodzianka 1-4 (Organizator Zawodów  zastrzega sobie prawo do nieujawnienia warunków  oraz nagród w tej kategorii do czasu zakończenia  Zawodów);

∙ Najstarsza para (na podstawie sumy wieku  właściciela i psa);

∙ Nagroda Fair Play (w przypadku zaistnienia  stosownych okoliczności);

7.2. Wręczenie nagród odbywa się podczas ceremonii  ogłoszenia wyników. Ogłoszenie wyników następuje w  ciągu 15 minut po przybyciu ostatniego Zawodnika na  metę wyścigu.

7.3. Jeżeli zwycięzca lub jego przedstawiciel nie będzie obecny na ceremonii ogłoszenia wyników i wręczania nagród, nie będzie możliwości odebrania nagród po zawodach.

7.4. Decyzję o wręczeniu nagrody Fair Play Komisja  Zawodów podejmie po wnikliwym rozpatrzeniu  okoliczności. W związku z tym, nagroda Fair Play może być również przyznana Zawodnikom nie  uczestniczącemu w ceremonii ogłoszenia wyników.

7.5 W zawodach Mud Dog Race nie ma pomiaru czasu, w związku z czym nie będą przyznawane nagrody, nie będą ogłaszane rankingi ani zwycięzcy.

 1. NAGRODY

Nagrody są określane oddzielnie na potrzeby każdej edycji  Zawodów.

 1. ODWOŁANIA

Odwołania zgłasza się ustnie Dyrektorowi Zawodów, który sporządza krótką notatkę. Wnosić je można od każdej decyzji Organizatora Zawodów lub w związku z zachowaniem innej Pary w trakcie zawodów (lub przed ich rozpoczęciem, lub po ich zakończeniu). Uprawnienie to nie dotyczy decyzji o dyskwalifikacji.

Komisja Zawodów rozpatruje odwołanie w terminie 2  tygodni od momentu jego wniesienia. Decyzja w sprawie  odwołania ma moc obowiązującą wobec wszystkich  Zawodników.

Koszt wniesienia odwołania wynosi 140 pln brutto. W  przypadku uwzględnienia odwołania, kwota wskazana w  zdaniu poprzedzającym zostaje zwrócona Zawodnikowi.  Odwołanie można wnieść do momentu ogłoszenia  wyników.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. Organizator Zawodów organizując Zawody  uwzględnia przede wszystkim bezpieczeństwo  uczestników. Niemniej jednak, wyścig niesie za sobą  nieodłączne ryzyko. W przypadku pełnego  przestrzegania Regulaminu zagrożenia związane z  udziałem w Zawodach istotnie maleją, ale nie jest  możliwe ich całkowite wyeliminowanie.

10.2. Organizator Zawodów bierze odpowiedzialność za  odpowiednie przygotowanie przeszkód zgodnie z  regułami bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania  zagrożeń związanych z udziałem w Zawodach (w tym  wypadków, urazów, śmierci), w celu ułatwienia  bezpiecznego pokonywania przeszkód. Organizator  Zawodów będzie egzekwował stosowanie się do zasad  Zawodów w celu dalszej minimalizacji ryzyka. Jednakże,  nie można całkowicie wykluczyć ryzyka uszkodzenia  ciała, szkód materialnych lub wypadków śmiertelnych.  Organizator Zawodów może być pociągnięty do  odpowiedzialności w sytuacjach, gdy stwierdzono  zaniedbanie obowiązków Organizatora Zawodów  wskazanych w Regulaminie. Organizator Zawodów, w  szczególności, nie odpowiada za:

∙ za zachowanie zawodników i ich psów, jeżeli urazy,  wypadki, śmierć lub szkody majątkowe na Zawodniku  lub jego psie nastąpiły z przyczyn leżących po stronie  Zawodnika lub psa (np. ze względu na uczestnictwo  Zawodnika lub psa w złej kondycji fizycznej);

∙ za zachowanie osób widzów Zawodów w czasie  Zawodów, przed rozpoczęciem i po zakończeniu  Zawodów;

∙ za urazy, wypadki, śmierć lub szkody majątkowe  wynikłe z przyczyn, których nie można było  przewidzieć z zachowaniem należytej staranności, od  nikogo niezależnych i nieuniknionych;

∙ za zachowanie psa wcześniej zakwalifikowanego jako  zdolnego do udziału w Zawodach, który w  późniejszym czasie wykazał zachowania niepożądane.

10.3. W przypadku, gdy Organizator Zawodów  zobowiązany jest zapłacić Zawodnikowi odszkodowanie  zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jego kwota, w  odniesieniu do każdego zdarzenia, w żadnym  przypadku nie może przekroczyć ujętej w pkt. 15,  odmiennej dla każdego kraju, kwoty.

10.4. Zawodnik zobowiązany jest pobrać ze strony internetowej Zawodów „HDR – Oświadczenie o odpowiedzialności”, uzupełnić swoje dane, wydrukować i podpisać to oświadczenie osobiście, a w dniu zawodów przekazać je w punkcie rejestracji.

10.5 Sponsorzy w żaden sposób nie odpowiadają za uszczerbki na mieniu lub zdrowiu zawodników i ich psów, lub osób towarzyszących.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH

11.1. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że Hard Dog  Race oraz Organizator Zawodów w celu organizacji i  przeprowadzenia zawodów rejestrują i przetwarzają,  jako Administratorzy danych, następujące dane  osobowe Zawodnika podane w czasie zgłoszenia do  Zawodów: imię i nazwisko, miejsce i data  urodzenia, imię i nazwisko matki, miejsce  zamieszkania, adres e-mail, dane psa, w tym imię,  numer chip, numer książeczki szczepień albo paszportu  oraz numer rachunku bankowego. Więcej informacji  można znaleźć w Regulaminie ochrony danych  dostępnym na stronie internetowej Zawodów  (harddograce.pl/zgloszenie/regulamin-zawodow).

11.2. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że Zawody są  imprezą otwartą, w czasie której Organizator zawodów  może wykonywać nagrania wizualne, na których może  zostać ujawniony wizerunek Zawodnika w sposób  umożliwiający jego identyfikację. Poprzez osobisty  udział Zawodnika w Zawodach i podpisanie  stosownego oświadczenia, Zawodnik wyraża zgodę na  wykonywanie nagrań wizualnych jego wizerunku oraz  na ich wykorzystanie i wyświetlanie, bez ograniczeń w  czasie, nagrań wizualnych lub ich skróconej,  edytowanej wersji, za pomocą następujących kanałach  komunikacji: na stronie www.faceboook.com, na  stronie www.youtube.com, w filmach promocyjnych,  podczas spotkań medialnych. Zawodnik nie będzie  rościł sobie praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystywania i rozpowszechniania nagranych  materiałów zawierających wizerunek Zawodnika.

11.3. Zawodnik zobowiązany jest pobrać ze strony internetowej Zawodów „HDR – Oświadczenie w sprawie ochrony prywatności”, uzupełnić swoje dane, wydrukować, podpisać oświadczenie osobiście oraz przekazać je w dniu Zawodów w trakcie rejestracji.

 1. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

12.1. HDR postępuje zgodnie z duchem Fair Play. W czasie  wyścigu można prosić o pomoc innego Zawodnika,  który może być członkiem Twojej drużyny, członkiem  innej drużyny lub biec samodzielnie, jednak nie można  kontaktować się z widzami biegu, z wyjątkiem sytuacji,  kiedy widz pomaga w ujęciu psa, który próbuje opuścić  trasę wyścigu lub ją opuścił.

12.2. W czasie wykonywania przysiadów psa należy  trzymać na smyczy.

Pozycja Zawodnika: stopy ustawione na podłożu  równolegle w odległości 30-50 cm od siebie, patrz  przed siebie, nogi i plecy trzymaj prosto.

Wykonanie:

 1. opuszczamy środek ciężkości do pozycji siedzącej, kolana zgięte, łydki i uda tworzą kąt prosty lub mniejszy, ręce nie dotykają ziemi,
 2. wstanie do pozycji wyjściowej, ręce nadal nie dotykają ziemi. Realizacja kroku i-ii odzwierciedla wykonanie jednego przysiadu.

12.3. W czasie Zawodów wykonywane są zdjęcia i nagrania  video, na których uwieczniony może zostać każdy  uczestnik. Nagrania będą udostępniane publicznie!  Poprzez wstęp na teren wydarzenia uczestnik wyraża  zgodę na wykorzystanie wizerunku w nagranych  materiałach bez żadnych ograniczeń i zrzeka się  związanych z tym roszczeń.

12.4. Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo do  zmian niektórych warunków Zawodów w przypadku,  gdy taka potrzeba zaistnieje.

12.4.1. Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo do  odejścia od zasad dotyczących kwalifikowania  Zawodnika do udziału w biegu po indywidualnym  badaniu lekarskim Zawodnika. Wymagania dotyczące  poszczególnych biegów określane są przez Komisję  Zawodów w każdym z przypadków.

12.5 Surowo zabrania się odwiedzania trasy lub sprawdzania jej przed zawodami. Przed oficjalnym otwarciem zawodów, tylko członkowie HDR Team mogą przebywać na terenie zawodów i trasie. Osoby naruszające tę zasadę mogą zostać zdyskwalifikowane przez organizatora bez możliwości odwołania. W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.

12.6 Informacje o możliwości biwakowania (przyczepa kempingowa, namiot) na parkingu zawodów oraz zasady biwakowania zostaną podane w Przewodniku dla zawodników. Informacje tam zawarte są uważane za część regulaminu zawodów!

 1. PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW KONKURENCJI HARD DOG RACE JUNIOR (HDRJ)

Treść Regulaminu znajduje zastosowanie do Zawodników  wyściugu HDR Junior. Rozdział ten zawiera przepisy  szczególne dotyczące Zawodników wyścigu HDR Junior:

W Zawodach HDRJ w roli Zawodnika może uczestniczyć  każdy małoletni w wieku 8-14 lat (tj. najpóźniej w dniu  Zawodów ukończył 8 rok życia, ale nie ukończył jeszcze 14  roku życia), mający ograniczoną zdolność do czynności  prawnych albo nieposiadający zdolności do czynności  prawnych, jeśli spełnia kryteria opisane w niniejszym  punkcie:

∙ Przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na udział w  Zawodach na piśmie. Przedstawiciel ustawowy razem z  osobą małoletnią, która zamierza wziąć udział w  Zawodach, mają obowiązek osobiście potwierdzić  prawo Przedstawiciela ustawowego do udzielenia  zgody przed przedstawicielem Organizatora Zawodów.

Jeżeli przedstawiciel ustawowy nie może towarzyszyć  małoletniemu zawodnikowi, ma on możliwość  przeniesienia swoich praw na osobę dorosłą (w wieku  powyżej 18 lat) po wypełnieniu i podpisaniu  dodatkowego oświadczenia do Oświadczenia o  odpowiedzialności rodzicielskiej HDR.

Obecny na miejscu Przedstawiciel ustawowy ma  obowiązek eskortować małoletniego biorącego udział w  zawodach na miejsce startu, nadzorować jego działania, a  jeżeli okaże się to konieczne towarzyszyć mu na torze.

13.1. Organizator Zawodów dołoży wszelkich starań, aby  trasa wyścigu była bezpieczna i możliwa do pokonania  przez małoletnich Zawodników, przy każdej  przeszkodzie zapewni swojego przedstawiciela do  pomocy Zawodnikom, dostosuje przeszkody do  średniego wzrostu małoletnich Zawodników.

13.2. Organizator Zawodów w konkurencji HDR Junior  mierzy czas małoletniego Zawodnika na podstawie  przekazanego chipa. Przedstawiciel ustawowy  Zawodnika małoletniego, może towarzyszyć mu na trasie  wyścigu w przypadku, gdy:

∙ zaznaczy rubrykę dotyczącą zamiaru towarzyszenia  dziecku w roli opiekuna na trasie wyścigu w czasie  zgłoszenia online,

∙ wypełni, podpisze oraz przedstawi w czasie rejestracji  w miejscu Zawodów egzemplarz Oświadczenia o  ochronie prywatności i Oświadczenie o odpowiedzialności uczestnika wyścigu dotyczące jego  osoby,

∙ Organizator Zawodów wyłącznie w przypadku  bezwarunkowego oraz łącznego spełnienia wyżej  wskazanych przesłanek może zagwarantować numer  startowy Przedstawicielowi ustawowemu  małoletniego.

Dla udziału w konkurencjach HDRJ, Wyścig Rodzinny i  Wyścig Wielorodzinny niezbędne jest zgłoszenie  małoletniego Zawodników, opiekunów i psa/psów, a  także podpisane i przekazanie w czasie rejestracji  dokumentów wymaganych do zgłoszenia. Organizator  Zawodów w tym przypadku nie mierzy czasu  opiekunów, ale zagwarantuje im numery startowe.

Osoby znajdujące na torze wyścigu mają obowiązek  noszenia numerów startowych, które otrzymają po  rejestracji na miejscu Zawodów. Numer startowy  należy nosić z przodu!

13.3. Organizator Zawodów stanowczo prosi opiekunów,  aby w czasie Zawodów nie pomagali małoletnim  Zawodnikom przy pokonywaniu przeszkód.

Mając na uwadze zasady Fair Play, opiekun przyjmuje  do wiadomości, że w czasie Zawodów nie może  pomagać fizycznie (np. przy pokonywaniu przeszkód)  ani małoletniemu Zawodnikowi, ani towarzyszącemu  psu.

 1. ZASADY DOTYCZĄCE JEDYNIE ZAWODÓW HDR NOT JUST RUN

HDR Not Just Run to bieg przełajowy na czas, w trakcie  którego Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na  smyczy, uprzęży lub pasie. Trasa przebiega po  zróżnicowanym terenie, a dystans różni się w zależności  od typu zawodów (HDR Not Just Run Junior: ok. 2 km, HDR  Not Just Run Adult: ok. 6 km). Organizator zawodów ma  prawo do zmiany dystansu.

14.1 Osoby o ograniczonej zdolności prawnej powyżej 12  roku życia, które spełniają wymogi określone w 1.2.1 i  których przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na ich  udział (wymagany dokument: 12-14 lat: Oświadczenie  rodzica lub opiekuna prawnego dla HDR Junior; 14-18 lat:  Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dla HDR  Base) kwalifikują się do HDR Not Just Run Adult.  Oświadczenia można pobrać na stronie www.harddograce.pl. Przedstawiciel  ustawowy razem z osobą małoletnią, która zamierza wziąć  udział w Zawodach, mają obowiązek osobiście potwierdzić  prawo Przedstawiciela ustawowego do udzielenia zgody  przed przedstawicielem Organizatora Zawodów. Zasady  obowiązujące zawodników HDR Not Just Run Junior (8-14  lat), patrz rozdział 13 Regulaminu Zawodów, z  zastrzeżeniem, że zawodnicy HDR Not Just Run nie muszą  ukończyć przeszkód.

14.2 Nagrody: Uczestnicy zawodów HDR Not Just Run biegną w imieniu jednej organizacji non-profit wybranej spośród bezinteresownych partnerów HDR. Nagrody są otrzymywane przez organizację non-profit, wybraną przez Zawodnika podczas składania zgłoszenia.

15. Z POWODU ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY REGULACJAMI PRAWNYMI W NIEKTÓRYCH KRAJACH

albo innymi czynnikami zmieniającymi się w  zależności od kraju, mają zastosowanie poniższe wyjątki  oraz odstępstwa od treści zawartych w Regulaminie  zawodów:

15.1. WĘGRY

Opłatę startową zgodnie z pkt 2.1.4. należy uiścić na miejscu zawodów.

∙ Usługodawcą zapewniającym możliwość dokonania on  line opłat ujętych w pkt. 2.1.4. jest Barion Zrt.

∙ Ujęta w pkt.3.10. opłata, odnosząca się do ewentualnej  utraty lub uszkodzenia czipa pomiarowego, wynosi  2.000,-HUF, opłatę Zawodnik zobowiązany jest uiścić na  rzecz Organizatora.

Zmiany po zamkniętej rejestracji online zdefiniowano w punkcie 3.10. Zmian w tym przypadku można dokonać za opłatą. (Opłata: 4000 HUF)

∙ Ujęta w pkt.10.3. kwota odszkodowania ze strony  Organizatora zawodów na rzecz Zawodnika nie może  przekroczyć 150.000,-HUF w odniesieniu do jednego  zdarzenia.

15.2. POLSKA

∙ Spośród warunków uczestnictwa podanych w pkt. 1.3,  odnoszących się do psów, pomija się obowiązek  posiadania przez nich czipa, czyli zezwala się również  na uczestnictwo w zawodach HDR Poland psa bez  identyfikującego go mikroczipa.

Opłatę startową zgodnie z pkt 2.1.4. należy uiścić na miejscu zawodów.

∙ Usługodawcą zapewniającym możliwość dokonania on  line opłat ujętych w pkt. 2.1.4. jest Stripe.

∙ Ujęta w pkt.3.10. opłata, odnosząca się do ewentualnej  utraty lub uszkodzenia czipa pomiarowego, wynosi 30,- PLN, opłatę Zawodnik zobowiązany jest uiścić na rzecz  Organizatora.

∙ Ujęta w pkt.10.3. kwota odszkodowania ze strony  Organizatora zawodów na rzecz Zawodnika nie może  przekroczyć 2000,-PLN w odniesieniu do jednego  zdarzenia.

∙ W zawodach nie mogą brać udział psy z ciętymi (kopiowanymi ) uszami i/lub ogonem zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 6 ust. 1a Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724, art. 6, sec. 1a) o treści: „Zabrania się znęcania nad zwierzętami.
2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub procedury w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie)”
Wyjątkiem od tej reguły są psy, które przeszły przycinanie ogona lub/i uszu ze względów zdrowotnych lub gdy właściciel zaadoptował psa już z kopiowanymi uszami i/lub ogonem.

15.3. CZECHY

∙ Z obowiązku posiadania chipa są zwolnione psy  wymienione w punkcie 1.3 niniejszego Regulaminu, a  więc zawodnicy z obywatelstwem czeskim; udział psów bez mikrochipa jako formy identyfikacji jest  dopuszczalny w przypadku zawodów HDR Czechy.

∙ Projekt ustawy 246/1992 o zakazie tortur na  zwierzętach obowiązującej od 2004.03.01 – w  szczególności 1. 77/2004 – zakazuje upowszechniania  tortur na zwierzętach i prezentowania ich na  publicznych imprezach w Czechach. Dlatego zawodnicy  posiadający psy o obciętych uszach lub ogonie nie  mogą brać udziału w zawodach Hard Dog Race Czechy.

· Opłatę startową zgodnie z pkt 2.1.4. należy uiścić na miejscu zawodów.

·  Usługodawcą zapewniającym możliwość dokonania on line opłat ujętych w pkt. 2.1.4. jest Barion Zrt.

∙ Ujęta w pkt.3.10. opłata, odnosząca się do ewentualnej  utraty lub uszkodzenia czipa pomiarowego, wynosi  180 CZK (7€),, opłatę Zawodnik zobowiązany jest  uiścić na rzecz Organizatora.

∙ Ujęta w pkt.10.3. kwota odszkodowania ze strony  Organizatora zawodów na rzecz Zawodnika nie może  przekroczyć 12 200 CZK (482€) w odniesieniu do  jednego zdarzenia.

 1. JĘZYK REGULAMINU ZAWODÓW 

Niniejszy Regulamin Zawodów został sporządzony w pięciu wersjach językowych: w języku węgierskim, angielskim, polskim oraz czeskim z zastrzeżeniem, że w razie wątpliwości lub postępowań sądowych wiążąca jest węgierska wersja językowa.

PRZEPISY DOTYCZĄCE WIDZÓW I  ZWIEDZAJĄCYCH

W czasie imprezy psa należy trzymać na smyczy,  puszczanie psa wolno jest zakazane.

 1. Jeśli Twój pies jest agresywny, aspołeczny w stosunku do innych psów lub ludzi załóż mu kaganiec! Odpowiadasz za zachowanie swojego psa.
 2. Odpowiadasz za bezpieczeństwo Twoje i Twojego psa. 4. Każdy ma obowiązek sprzątania odchodów po swoim psie i wyrzucania ich do wyznaczonych pojemników, również w wyznaczonych na psie toalety strefach! 5. Obowiązuje zakaz śmiecenia! Wyrzuć to czego nie  potrzebujesz do wyznaczonych do tego pojemników. 6. Tylko Zawodnicy mają prawo wstępu na trasę wyścigu  ogrodzoną barierką. Kibicuj, rób zdjęcia i nagrywaj  filmy wideo wyłącznie poza wyznaczoną trasą  Zawodów.
 3. W czasie Zawodów wykonywane są zdjęcia i nagrania video, na których utrwalony może zostać wizerunek każdego uczestnika wydarzenia. Nagrania mogą zostać  udostępnione publicznie! Poprzez wstęp na teren  wydarzenia uczestnik wyraża zgodę na powyższe.
 4. Wchodząc na teren Zawodów zgadzasz się przestrzegać zasad dotyczących widzów przez cały czas.
02.04.2024