HARD DOG RACE Kft. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona i działająca pod prawem węgierskim) z siedzibą w Budapeszcie (kod pocztowy: 1024), adres: Lövőház utca 2-6., 4. em., wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejestrowy miasta stołecznego Budapeszt (Węgry) pod numerem rejestrowym: 01-09-291006, dalej jako „Administrator” lub „Organizator Zawodów” i Trendline Kft. z siedzibą w Budapeszcie (kod pocztowy 1092), adres: Ráday utca 24/b.) pod numerem rejestrowym: 01-09-560558, dalej jako „Wykonawca”, zgodnie z ustawą CXII z 2011 roku – o prawie do dysponowania informacją oraz o wolności informacji  (prawo węgierskie), są administratorami danych i odpowiadają na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz przyjmują na siebie odpowiedzialność za przetwarzanie danych w zgodzie z niniejszym regulaminem i odpowiednimi przepisami prawa węgierskiego.

Administrator danych zwraca szczególną uwagę na ochronę danych osobowych swoich klientów i partnerów z poszanowaniem ich prawa do dysponowania tymi danymi. Administrator gwarantuje, że przetwarza dane z zachowaniem zasady poufności i bezpieczeństwa.

Niniejszy regulamin ochrony danych dostępny jest w każdym czasie na stronie harddograce.pl/zgloszenie/regulamin-ochrony-danych-osobowych. Administrator danych zastrzega prawo do zmiany treści regulaminu. O wszelkich zmianach w treści Regulaminu osoby zainteresowane zostaną powiadomione za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy.

Reguły przetwarzania i udostępniania danych osobowych

Administrator i Wykonawca przetwarzać będą następujące dane wyłącznie w celu przeprowadzenia Zawodów oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami: dane zawodnika wskazane w procesie rejestracji, tj. imię i nazwisko, miejsce urodzenia, data urodzenia, panieńskie nazwisko matki, miejsce zamieszkania, numer telefonu, numer telefonu osoby, którą należy poinformować w razie wypadku, dane psa, w tym imię, numer chipa, numer książeczki zdrowia lub paszportu oraz dane niezbędne do wystawienia odpowiednich faktur i dokonania płatności.

Dane zebrane w czasie rejestracji są poufne. Wykonawca przetwarza dane w celu przeprowadzenia Zawodów. Po za Administratorem dostęp do danych będzie przysługiwał Organizatorowi.

Przystąpienie do zawodów stanowi automatyczną i dorozumianą akceptację Regulaminu Zawodów i Regulaminu Ochrony Danych przez uczestnika, przy czym uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

  1. udostępnianie danych jest dobrowolne; przetwarzanie wykonywane będzie w związku z ich dobrowolnym udostępnieniem przez uczestnika, który w wyniku dokonania rejestracji, udostępnienia danych i wzięcia udziału w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie danych;
  2. dane przetwarzane są przez Wykonawcę;
  3. Organizator przetwarza i wykorzystuje dane osobowe i inne informacje dotyczące uczestników nieodpłatnie w celu przeprowadzenia i udokumentowania Zawodów;
  4. zawodnik, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora lub Wykonawcę newsletterów oraz informacji dotyczących kolejnych wydarzeń na adres email wskazany przez zawodnika w trakcie rejestracji;
  5. Organizator jako podmiot przetwarzający dane podczas zawodów Hard Dog Race, wyraża zgodę na przechowywanie danych osobowych uczestników do następnej edycji zawodów. W przypadku, gdy uczestnik nie chce skorzystać z tej usługi, może zarządać usunięcia swoich danych po zakończeniu Zawodów.

Organizator jest administratorem danych w trakcie Zawodów, Wykonawca te dane przetwarza.

Dane nie mogą być przekazane osobie trzeciej bez uprzedniego zawiadomienia i zgody właściciela danych (zawodnika), chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Organizator gwarantuje, że dane przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zgodnie z ustawą CXII z 2011 roku – o prawie do dysponowania informacją oraz o wolności informacji, określającą zasady przetwarzania danych, zawodnik ma prawo do sprostowania swoich danych, do ich usunięcia i zasięgania informacji o sposobie ich przetwarzania. Zawodnik może wystąpić do właściwego sądu o naprawienie szkody. Zawodnicy, którzy życzą sobie usunięcia lub sprostowania swoich danych mogą złożyć stosowne zażądanie w każdym czasie, nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń i konieczności wskazania przyczyn na adres  e-mail  infopl@harddograce.pl, lub pisemnie na adres Organizatora. W obu przypadkach w tytule należy wskazać: „Hard Dog Race [termin zawodów] data deletion”. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie jego danych w trakcie zawodów skutkować będzie wykluczeniem z zawodów, z uwagi na fakt, iż Organizator w sytuacji braku tych danych nie może gwarantować udziału zawodnika w Zawodach.

Organizator nadto gwarantuje, że spełnia wymagania wskazane w ustawie CXIX z 1995 roku – o przetwarzaniu danych osobowych i adresowych dla celów badań i marketingu bezpośredniego

Uczestnik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego/jej danych osobowych. Organizator niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia sprzeciwu, rozpatrzy sprzeciw i oceni jego zasadność oraz poinformuje uczestnika o swojej decyzji na piśmie.

Zgodnie z ustawą V z 2013 roku – Kodeks Cywilny oraz z ustawą CXII z 2011 roku – o prawie do dysponowania informacją oraz o wolności informacji Zawodnik może dochodzić swoich praw przed właściwym sądem albo zwrócić się do Krajowego Urzędu Ochrony Danych (adres: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) o naprawienie szkody.

Organizator zawodów zgłosił przetwarzanie danych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w Krajowym Urzędzie Ochrony Danych. Zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem NAIH-112808/2017.

Poprzez zgłoszenie niniejszego Regulaminu HARD DOG RACE Kft. zrealizowało obowiązek  uprzedniego powiadomienia określony w ustawie CXII z 2011 roku – o prawie do dysponowania informacją oraz o wolności informacji.

Niniejszy Regulamin Ochrony Danych Osobowych został sporządzony w dwóch wersjach językowych: w języku polskim i w języku węgierskim z zastrzeżeniem, że w razie wątpliwości lub sporów wiążąca jest węgierska wersja językowa.

Budapeszt, 7 lutego 2017.
HARD DOG RACE Kft.
Administrator

Regulamin ochrony danych osobowych (pdf)

Emblemat Hard Dog Race jest objęty ochroną praw autorskich. Korzystanie z niego w dowolnej formie jest możliwe tylko przy posiadaniu pisemnej zgody Hard Dog Race.